Naujajame Seime – šešios frakcijos
Nau­jo­sios ka­den­ci­jos par­la­men­te veiks še­šios frak­ci­jos ir Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė.

Pir­ma­die­nį nau­jai iš­rink­tiems par­la­men­ta­rams su­si­bū­rus į frak­ci­ją, dau­giau­sia– 59 – na­rius tu­rės Lie­tu­vos vals­tie­čių ira ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja. Jos se­niū­nu iš­rink­tas par­ti­jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

An­tra pa­gal dy­dį bus Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų są­jun­gos frak­ci­ja, ji tu­ri 31 par­la­men­ta­rą. Frak­ci­jos se­niū­nu ta­po par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja tu­ri 19 na­rių. Jai va­do­vaus ir ka­den­ci­ją bai­gu­sia­me Sei­me šias par­ei­gas ėju­si Ire­na Šiau­lie­nė.

Opo­zi­ci­nės Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nu per­rink­tas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Jo ko­man­do­je – 14 na­rių.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos aš­tuo­nių na­rių frak­ci­jai va­do­vaus Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė. To­kio pat dy­džio par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos se­niū­nu iš­rink­tas lai­ki­na­sis „tvar­kie­čių“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­so du Sei­mo na­riai – Li­nas Bal­sys ir Auš­ra Mal­dei­kie­nė.

Tar­sis dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio pozicijos

An­trą di­džiau­sią frak­ci­ją Sei­me tu­rin­tiems kon­ser­va­to­riams trūks­ta vie­no bal­so, kad jų se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis au­to­ma­tiš­kai tap­tų opo­zi­ci­jos ly­de­riu.

Pa­sak G.Lands­ber­gio, dėl šios po­zi­ci­jos Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ban­dys tar­tis su Li­be­ra­lų są­jū­džiu.

„Žiū­rė­sim, kol kas kon­sul­tuo­si­mės su li­be­ra­lais, žiū­rė­si­me, kas pa­vyks“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė G.Lands­ber­gis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las BNS į klau­si­mą, ar tar­sis su kon­ser­va­to­riais dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio de­le­ga­vi­mo, at­sa­kė: „Ban­dy­sim“.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to – jei­gu opo­zi­ci­nė frak­ci­ja ar­ba jų koa­li­ci­ja tu­ri dau­giau kaip pu­sę Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių, to­kios frak­ci­jos se­niū­nas ar­ba koa­li­ci­jos va­do­vas yra va­di­na­mas Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­riu.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris nau­do­ja­si pa­pil­do­mo­mis opo­zi­ci­jos ly­de­rio tei­sė­mis, pra­ktiš­kai jo sta­tu­sas pri­lygs­ta Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kui.

Į opo­zi­ci­jai skir­tą Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ją kon­ser­va­to­riai ke­ti­na de­le­guo­ti Ire­ną De­gu­tie­nę.

Opo­zi­ci­nė kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja tu­ri 31 at­sto­vą, tuo tar­pu iš vi­so Sei­mo ma­žu­mo­je – 63 Sei­mo na­riai.

Opo­zi­ci­jo­je dirbs Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja, taip pat dau­gu­mai ne­prik­lau­so po 8 at­sto­vus tu­rin­čios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos, du ne­prik­lau­so­mi Sei­mo na­riai.