Naujajame Seime dirbs daugiau kaip pusė naujų narių
Nau­jai iš­rink­ta­me Sei­me dirbs dau­giau kaip pu­sė nau­jų par­la­men­ta­rų – 83 iš 141.

Dau­giau­siai nau­jo­kų tu­rės rin­ki­mus lai­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LŽVS). Tuo me­tu dau­giau­siai pos­tų iš­sau­go­jo an­tro­je vie­to­je rin­ki­muo­se li­ku­si Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD).

Tarp 141 nau­jo­jo Sei­mo na­rių dirbs 58 šiuo me­tu par­la­men­te dir­ban­tys as­me­nys. Iš jų net 20 kon­ser­va­to­rių: Man­tas Ado­mė­nas, Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Aud­ro­nis Ažu­ba­lis, Ag­nė Bi­lo­tai­tė, Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, Ire­na De­gu­tie­nė, Ser­ge­jus Jo­vai­ša, Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Dai­nius Krei­vys, And­rius Ku­bi­lius, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, An­ta­nas Ma­tu­las, Jur­gis Raz­ma, Pa­ulius Sau­dar­gas, Ka­zys Star­ke­vi­čius, Al­gis Strel­čiū­nas, Sta­sys Šed­ba­ras, Ema­nue­lis Zin­ge­ris ir Ro­kas Ži­lins­kas.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je Sei­mo na­rio man­da­tą iš­sau­go­jo 14 as­me­nų: Min­dau­gas Bas­tys , Juo­zas Ber­na­to­nis, Al­gir­das But­ke­vi­čius, Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Juo­zas Ole­kas, And­rius Pa­lio­nis, Ra­min­tas Po­po­vie­nė, Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas, Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Al­gir­das Sy­sas, Ar­tū­ras Skar­džius, Ri­man­te Ša­la­še­vi­čiū­tė ir Ire­na Šiau­lie­nė.

Sei­me taip pat to­liau dirbs sep­ty­ni Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, pen­ki Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai, ke­tu­ri „tvar­kie­čiai“ bei du Dar­bo par­ti­jos na­riai. Į par­la­men­tą bu­vo per­rink­ta „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė, su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga rin­ki­muo­se da­ly­va­vęs bu­vęs kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis, iš So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pas „vals­tie­čius“ emig­ra­vęs Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas. sa­ve iš­si­kė­lęs Po­vi­las Urb­šys. Taip pat per­rink­tas Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos ly­de­ris Li­nas Bal­sys ir Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos at­sto­vas Nag­lis Pu­tei­kis.

Nau­ja­ja­me par­la­men­te kar­tu su sa­ve iš­si­kė­lu­siais kan­di­da­tais 56 man­da­tus tu­rė­sian­ti LŽVS par­la­men­te tu­rės net 53 nau­jo­kus. Sei­me taip pat dirbs 11 nau­jų TS-LKD, de­vy­ni Li­be­ra­lų są­jū­džio, pen­ki par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, trys so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vai ir vie­nas Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos na­rys.

Tarp Sei­mo nau­jo­kų bus ir sa­ve iš­si­kė­lęs bu­vęs „dar­bie­tis“ Da­rius Ka­mins­kas bei „Lie­tu­vos są­ra­šo“ at­sto­vė, eko­no­mis­tė Auš­ra Mal­dei­kie­nė.