Naujajam Seimui – V. Landsbergio statuso klausimas
Po pir­mo­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro ryš­kė­jan­tys bū­si­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos kon­tū­rai lei­džia da­ry­ti prie­lai­dą, kad iš mir­ties taš­ko pa­ju­dės pro­jek­tai, ku­riais siū­lo­ma Vy­tau­tą Lands­ber­gį pri­pa­žin­ti bu­vus vals­ty­bės va­do­vu. Ka­den­ci­ją bai­gian­čia­me par­la­men­te to­kias ini­cia­ty­vas žlug­dė skep­tiš­kas val­dan­čių­jų po­žiū­ris.

Per ket­ve­rius me­tus Sei­me ne­pa­vy­ko su­si­tar­ti, kad bū­tų pri­pa­žin­tas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo (AT-AS) pir­mi­nin­ko, pir­mo­jo fak­ti­nio vals­ty­bės va­do­vo po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, sta­tu­sas. Toks žings­nis, be ki­ta ko, bū­tų pa­leng­vi­nęs su pro­fe­so­riu­mi V. Lands­ber­giu su­si­ju­sių pra­gma­ti­nių klau­si­mų, pa­vyz­džiui, jo fi­zi­nės ap­sau­gos, spren­di­mą. Iki šiol V. Lands­ber­gio ap­sau­gos rei­ka­lai pri­klau­so tik nuo ge­ros vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro va­lios.

Ta­čiau nau­ja­ja­me Sei­me, ku­ria­me da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų liks tru­pi­niai, pa­dė­tis, kaip prog­no­zuo­ja­ma, kei­sis.

Pro­jek­tai įstrigo

Kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį įre­gis­tra­vo dek­la­ra­ci­jos pro­jek­tą, ku­riuo siū­ly­ta pri­pa­žin­ti V. Lands­ber­gio, kaip pir­mo­jo fak­ti­nio vals­ty­bės va­do­vo po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, sta­tu­są. Ta­čiau do­ku­men­tas ne­pa­sie­kė net pir­mo­sios – pa­tei­ki­mo – sta­di­jos. Pro­jek­tas įstri­go dėl skep­tiš­ko val­dan­čių­jų frak­ci­jų po­žiū­rio į to­kią ini­cia­ty­vą. Net ir pri­pa­žin­da­mi pro­fe­so­riaus nuo­pel­nus, šių frak­ci­jų at­sto­vai ne­su­ti­ko jo sta­tu­so apib­rėž­ti for­ma­liu do­ku­men­tu.

Toks pat li­ki­mas iš­ti­ko ir Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pro­jek­tą. Va­do­vo sta­tu­są ji siū­lė sie­ti su ap­sau­gos pro­fe­so­riui įtei­si­ni­mu. Dar vie­nos ini­cia­ty­vos ki­birkš­tį Sei­mas už­ge­si­no pra­ėju­sių me­tų ba­lan­dį, at­mes­da­mas Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­ly­ta nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vos va­do­vy­bei bū­tų pri­skir­tas AT-AS pir­mi­nin­kas, o šiam ski­ria­ma ap­sau­ga iki gy­vos gal­vos. Ra­gin­da­mas pri­tar­ti tei­kia­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui tuo­me­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, da­bar – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­šo ved­lys Sau­lius Skver­ne­lis par­la­men­ta­rams siū­lė at­si­ri­bo­ti nuo kon­kre­čių pa­var­džių ir vie­ną kar­tą iš­spręs­ti šį rei­ka­lą vi­siems lai­kams. „Šian­dien V. Lands­ber­gis yra sau­go­mas, bet tai da­ro­ma, švel­niai ta­riant, pra­si­len­kiant su tei­sės nor­mo­mis“, – ta­da sa­kė jis ir pri­dū­rė, kad dėl to de­ši­nių­jų pa­triar­chą sau­gan­tiems par­ei­gū­nams taip pat ky­la ri­zi­ka.

Rea­li ga­li­my­bė

Šiuo me­tu M. Ado­mė­nas siū­lė kiek pa­lū­kė­ti ir V. Lands­ber­gio sta­tu­so klau­si­mu pla­čiau kal­bė­ti po rin­ki­mų. „Ti­kiuo­si, kad nau­ja­ja­me Sei­me svei­kas pro­tas ir de­ra­ma pa­gar­ba ti­kra­jai Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės is­to­ri­jai nu­ga­lės, ir V. Lands­ber­giui bus pri­pa­žin­tas jo ti­krą­jį – is­to­ri­nį – vaid­me­nį ati­tin­kan­tis sta­tu­sas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las tei­gė ne­abe­jo­jan­tis, kad bū­si­ma­ja­me Sei­me bus mė­gi­ni­mų ras­ti prob­le­mos spren­di­mą. „Ži­no­ma, vis­kas pri­klau­sys nuo to, kiek bus sėk­min­gos de­ry­bos dėl koa­li­ci­jos. Čia dar yra vi­so­kių niuan­sų“, – pa­žy­mė­jo po­li­ti­kas. G. Kir­ki­las ti­ki­no, jog pats pri­tar­tų, kad šis klau­si­mas pa­ga­liau bū­tų įsta­ty­miš­kai su­tvar­ky­tas. „Bent jau sa­vo pa­triar­chus tu­ri­me gerb­ti. Ap­sau­ga – vi­siš­ka smulk­me­na, da­bar pa­si­rink­tas pats blo­giau­sias va­rian­tas“, – kal­bė­jo jis.

Tuo me­tu S. Skver­ne­lis svars­tė, kad jei to­kia ini­cia­ty­va nau­ja­ja­me Sei­me at­si­ras­tų, ji vei­kiau­siai bū­tų įgy­ven­din­ta. „Bet ku­riuo at­ve­ju tei­si­nius da­ly­kus rei­kia su­tvar­ky­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis. Ki­ta ver­tus, S. Skver­ne­lio žo­džiais, par­adok­sas tas, kad dar anks­tes­nę Sei­mo ka­den­ci­ją bū­da­mi val­džio­je kon­ser­va­to­riai šios prob­le­mos ne­išsp­ren­dė. 2012-ųjų spa­lį ini­cia­ty­vą V. Lands­ber­giui su­teik­ti vals­ty­bės va­do­vo sta­tu­są par­odė tuo­me­tis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Čes­lo­vas Stan­ke­vi­čius.

Le­mia mi­nis­tro par­ašas

Anot vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro To­mo Ži­lins­ko, ka­dan­gi Sei­mas sa­vo po­zi­ci­ją dėl V. Lands­ber­gio ap­sau­gos per­nai iš­sa­kė, nie­ko dau­giau jis ne­ga­lin­tis pri­dur­ti. Ka­dan­gi ap­sau­gos klau­si­mas įsta­ty­mu ne­reg­la­men­tuo­tas, at­ski­ras fi­nan­sa­vi­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to tam ne­prik­lau­so. Lė­šų ski­ria­ma iš Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to ki­še­nės.

„Jei tai bū­tų reg­la­men­tuo­ta įsta­ty­mu, ap­sau­ga bū­tų dė­lio­ja­ma ki­taip. Da­bar vi­sa tai – ma­no at­sa­ko­my­bė, ski­ria­me ap­sau­gi­nin­ką ir kar­tu vai­ruo­to­ją“, – tei­gė T. Ži­lins­kas.

Aps­kai­čiuo­ta, kad V. Lands­ber­gio ap­sau­ga per me­tus kai­nuo­ja apie 272 tūkst. eu­rų. Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad va­do­vy­bė, ku­riai ga­ran­tuo­ja­ma vals­ty­bės ap­sau­ga, yra pre­zi­den­tas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, prem­je­ras ir as­me­nys, lai­ki­nai ei­nan­tys mi­nė­tas par­ei­gas.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas 2002 me­tų bir­že­lį pa­skel­bė, kad 1990–1992 me­tais dir­bu­sios AT-AS pir­mi­nin­ko sta­tu­sas nė­ra ta­pa­tus 1992 me­tais Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­to pre­zi­den­to, kaip vals­ty­bės va­do­vo, sta­tu­sui. Kons­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jai pa­brė­žė, kad pre­zi­den­to, kaip vals­ty­bės va­do­vo, tei­si­nis sta­tu­sas yra in­di­vi­dua­lus ir ski­ria­si nuo vi­sų ki­tų vals­ty­bės par­ei­gū­nų tei­si­nio sta­tu­so.

AT-AS pir­mi­nin­ko par­ei­gas V. Lands­ber­gis ėjo 1990–1992 me­tais.