Naująja JAV ambasadore Lietuvoje siūloma diplomatė A. Hall
Ka­den­ci­ją bai­gian­tis Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma nau­ją­ja ša­lies am­ba­sa­do­re Lie­tu­vo­je siū­lo An­ne Hall, pra­ne­šė Bal­tie­ji rū­mai.

A.Hall yra kar­je­ros dip­lo­ma­tė, tu­rin­ti mi­nis­trės pa­ta­rė­jos ran­gą, nuo 2014 me­tų ei­nan­ti vy­riau­sio­sios se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jos par­ei­gas Van­de­ny­nų ir tarp­tau­ti­nių ap­lin­ko­sau­gos bei moks­lo rei­ka­lų biu­re (OES) prie JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­to.

Anks­čiau A.Hall dir­bo vy­riau­sią­ja par­ei­gū­ne ir ge­ne­ra­li­ne kon­su­le JAV ge­ne­ra­li­nia­me kon­su­la­te Kro­ku­vo­je (2006–2009), taip pat užė­mė aukš­tas par­ei­gas Eu­ro­pos ir Eu­ra­zi­jos rei­ka­lų biu­re prie Vals­ty­bės de­par­ta­men­to (2003–2005).

2010–2013 me­tais ji taip pat dir­bo mi­si­jo­je JAV am­ba­sa­do­je Vil­niu­je.

Dip­lo­ma­tė kal­ba lie­tu­vių, len­kų, Man­da­ri­nų ki­nų kal­ba, taip pat is­pa­niš­kai ir por­tu­ga­liš­kai.

Jos kan­di­da­tū­rai dar tu­ri pri­tar­ti JAV Se­na­tas, o am­ba­sa­do­rius ski­ria ša­lies pre­zi­den­tas.

A.Hall šio­se par­ei­go­se tu­rė­tų pa­keis­ti da­bar­ti­nę am­ba­sa­do­rę De­bo­rah Ann McCart­hy. Ji am­ba­sa­do­rės par­ei­gas ėjo nuo 2013 me­tų.