Naujai išrinktiems Seimo nariams bus įteikti pažymėjimai
Šian­dien Sei­me bus įteik­ti Sei­mo na­rių pa­žy­mė­ji­mai.

Lap­kri­čio 3 d., ket­vir­ta­die­nį, 14 val. Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je (Sei­mo III rū­mai) nau­jai iš­rink­tiems Sei­mo na­riams bus tei­kia­mi pa­žy­mė­ji­mai.

Pa­žy­mė­ji­mus teiks Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.