Naujagimiai gaus dovanų lietuviškų eurų
Is­to­ri­nę Eu­ro­pos bend­ro­sios va­liu­tos įve­di­mo die­ną, 2015-ųjų sau­sio 1-ąją, gi­mu­siems kū­di­kiams Lie­tu­vos ban­kas pa­do­va­nos pir­mą­sias lie­tu­viš­kas eu­rų mo­ne­tas iš sim­bo­li­nės pir­mo­sios Vil­niu­je nu­kal­din­tos lie­tu­viš­kų eu­ro mo­ne­tų par­ti­jos.

Pir­ma­sis tūks­tan­tis vie­no eu­ro ver­tės mo­ne­tų su Vy­čiu bu­vo nu­kal­din­tas 2014 m. bir­že­lio 16 die­ną, kai Lie­tu­vos mo­ne­tų ka­lyk­lo­je ofi­cia­liai pra­dė­ta ma­si­nė 2015 m. apy­var­ti­nių eu­rų ka­ly­ba. Kaip pra­ne­šė Lie­tu­vos ban­kas, vos tik nu­kal­din­tos pir­mo­sios mo­ne­tos pa­tal­pin­tos į spe­cia­lią skry­ne­lę ir per­duo­tos sau­go­ti į Lie­tu­vos ban­ko Pi­ni­gų mu­zie­jų. Bū­tent iš šio pir­mo­jo tūks­tan­čio Lie­tu­vos ban­kas skirs tiek mo­ne­tų, kiek pir­mą­ją ki­tų me­tų nak­tį gims kū­di­kių.

Kiek­vie­nam kū­di­kiui ati­tek­sian­ti mo­ne­ta yra įly­dy­ta or­ga­ni­nia­me stik­le, ku­rį puo­šia iš­gra­vi­ruo­tas už­ra­šas „Pir­ma­sis lie­tu­viš­kas eu­ras – Tau!“. Su­ve­ny­rų di­zai­nas su­kur­tas Lie­tu­vo­je, o vi­sa do­va­na iš­lie­ta Vo­kie­ti­jo­je. Fil­muo­to­je me­džia­go­je įam­žin­tas vi­sas at­mi­ni­mo do­va­nos gi­mi­mo ke­lias – nuo mo­ne­tos ka­li­mo iki pa­sku­ti­nių gra­viū­ros štri­chų. Kar­tu su uni­ka­lio­mis mo­ne­to­mis eu­ro kū­di­kiams bus įteik­ti var­di­niai raš­tai.

In­for­muo­ti apie Lie­tu­vos ban­ko ini­cia­ty­vą ir bend­ra­dar­biau­ti ap­do­va­no­jant kū­di­kius pra­šo­mi Lie­tu­vos gim­dy­mo na­mai. Sau­sio 1 d. kū­di­kio su­lauk­sian­tiems tė­vams, ku­rie su­tiks pri­si­jung­ti prie ini­cia­ty­vos, bus iš­siųs­ti kvie­ti­mai į šven­ti­nį ap­do­va­no­ji­mo ren­gi­nį. Jį eu­ro įve­di­mo 100 die­nų pro­ga Lie­tu­vos ban­kas ke­ti­na or­ga­ni­zuo­ti ki­tų me­tų pa­va­sa­rį.

Į šven­tę ne­ga­lė­sian­tiems at­vyk­ti tė­ve­liams at­mi­ni­mo do­va­nos bus iš­siųs­tos pa­štu.