Nauja tradicija: pinigų rinkimams prašo telefonu
Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, par­ti­jos ir kan­di­da­tai sa­vo sąs­kai­tas ban­do pa­pil­dy­ti įvai­riais bū­dais: par­la­men­ta­ras Nag­lis Pu­tei­kis, ne­se­niai ta­pęs ne­par­la­men­ti­nės Cen­tro par­ti­jos va­do­vu, au­ko­ti šios or­ga­ni­za­ci­jos ir jo kam­pa­ni­jai pra­šo so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ bei trum­po­sio­mis te­le­fo­ni­nė­mis ži­nu­tė­mis.

„Išd­rį­siu pa­pra­šy­ti ma­no rin­ki­mų kam­pa­ni­jai pi­ni­gų. Rin­ki­muo­se da­ly­vau­ju An­ti­ko­rup­ci­nės N. Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­jos su­dė­ty­je. Do­ta­ci­jų iš biu­dže­to, kaip ki­tos par­ti­jos, ne­gau­na­me. Kan­di­da­tuo­ju ir vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, to­dėl pra­šy­čiau par­em­ti ma­no rin­ki­mų kam­pa­ni­ją – kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis ga­li per­ves­ti į ma­no rin­ki­mi­nę sąs­kai­tą par­amą iki 12 eu­rų, o jei­gu esa­te sa­vo pa­ja­mas ir tur­tą dek­la­ra­vę už 2015 me­tus, tai ga­li­te pri­si­dė­ti ir di­des­ne su­ma“, – to­kia ži­nu­tė skrie­ja į tūks­tan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, taip pat skel­bia­ma po­li­ti­ko pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book.

Ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­sul­tan­to Li­no Kon­tri­mo ma­ny­mu, to­kį bend­ra­vi­mo su pi­lie­čiais bū­dą pa­si­rin­kęs po­li­ti­kas grei­čiau­siai sie­kia nu­šau­ti du zui­kius: su­rink­ti au­kų, o taip pat ak­cen­tuo­ti rin­kė­jams, kad at­sto­vau­ja ne­sis­te­mi­nei po­li­ti­nei or­ga­ni­za­ci­jai.

„Tai bū­das at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį. Prob­le­ma ta, kad mū­sų vi­suo­me­nė dar nė­ra tur­tin­ga. Ir mū­sų vi­suo­me­nė ne­la­bai my­li po­li­ti­kus. To­dėl lįs­ti į mums be­ne šven­čiau­sią da­ly­ką – pi­ni­gi­nę, vi­siems ne­lei­džia­me. Tai da­ran­tis po­li­ti­kas ga­li su­kel­ti ir tam ti­krą an­ti­pa­ti­ją, nes pra­šo pi­ni­gų“, – kal­bė­jo eks­per­tas.

Ga­vė­jų – ke­li tūkstančiai

Kaip dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lui lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo N. Pu­tei­kis, idė­ja pra­šy­ti au­kų te­le­fo­nu yra jo ori­gi­na­lus su­ma­ny­mas. „Nė­ra ne­mo­ka­mos po­li­ti­kos. Vi­sur rei­kia mo­kė­ti. Rin­ki­mams rei­kia ke­lias­de­šim­ties tūks­tan­čių eu­rų, o aš tiek ne­tu­riu. Ir ban­kas ne­sko­li­na. Ir vi­si Cen­tro par­ti­jos ak­ty­vis­tai, kar­tu pa­ėmus, to­kių pi­ni­gų nei su­sior­ga­ni­zuo­ti, nei pa­sis­ko­lin­ti ne­ga­li, to­dėl pra­šo­me iš ki­tų žmo­nių. Vi­siš­kai nor­ma­lu pra­šy­ti au­ko­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jai“, – ti­ki­no jis.

Pa­sak N. Pu­tei­kio, ži­nu­tes jis siun­čia iš as­me­ni­nio te­le­fo­no. Ten esą iš­sau­go­ta apie 4,5 tūkst. kon­tak­tų – ži­nu­tės su pra­šy­mu au­ko­ti siun­čia­mos maž­daug pu­sei ad­re­sa­tų. „Ma­no te­le­fo­ne žmo­nės su­skirs­ty­ti pa­gal mies­tus, ku­riuo­se gy­ve­na, pa­gal pro­fe­si­jas, pa­gal dar­bo po­bū­dį, iš­skir­ti at­ėju­sie­ji pra­šy­ti ma­no, kaip po­li­ti­ko, pa­gal­bos. Pa­gal tas gru­pes siun­čiu ži­nu­tes: 400 vil­nie­čių, 800 klai­pė­die­čių ir pa­na­šiai. At­si­ren­ku, ar žmo­gus ma­ne pa­žįs­ta, ar pri­si­me­na. Ne­pa­žįs­ta­miems pra­šy­mo ne­siun­čiu“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Ne vi­si to­kius pra­ne­ši­mus ga­vę pi­lie­čiai į juos rea­guo­ja po­zi­ty­viai. N. Pu­tei­kis ne­slė­pė su­lau­kian­tis skam­bu­čių pra­šant dau­giau to­kių ži­nu­čių ne­be­siųs­ti. To­kius ad­re­sa­tus jis esą iš­brau­kia iš kon­tak­tų są­ra­šo.

Ne­igia­mų reak­ci­jų prie pra­šy­mo par­em­ti yra ir po­li­ti­ko so­cia­li­nė­je pa­sky­ro­je. „Na, ne­sup­ran­tu, kam tie pi­ni­gai rei­ka­lin­gi? Jei­gu žmo­nės ti­ki kan­di­da­tuo­jan­čiu, tai ir rinks,bet jei­gu ne­ti­ki – tai „sor­ry“ (at­sip­ra­šau – red.). Nei pi­ni­gai,nei kas ki­ta ne­pa­dės“, – ra­šo po­li­ti­ko se­kė­jai.

N. Pu­tei­kio tei­gi­mu, be pi­lie­čių au­kų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se – ne­įma­no­ma. „Pa­vyz­džiui, per­nai rin­ki­mi­nio lai­kraš­čio Vil­niu­je 230 tūkst. eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu spaus­di­ni­mas kai­na­vo 6 tūkst. eu­rų, pla­ti­ni­mas – 8 tūkst. eu­rų. Šiais me­tais kai­nuos gal tru­pu­tį pi­giau, bet juk ne tik Vil­niu­je rei­kia pla­tin­ti. Aš pats pa­sis­ko­li­nau ban­ke, kad ga­lė­čiau su­mo­kė­ti pu­sės mū­sų kan­di­da­tų užs­ta­tus – po 759 eu­rus už 31 as­me­nį. Pa­den­giau ir sep­tin­ta­da­lį par­ti­jos užs­ta­to – 1080 eu­rų. Grei­tuo­sius kre­di­tus teks nau­do­ti, jei gau­si­me ma­žai au­kų“, – kal­bė­jo jis.

Skun­dė­si ir anksčiau

Kol kas Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, po ku­rios spar­nu pri­sig­lau­dė N. Pu­tei­kis, Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) yra dek­la­ra­vu­si iš vi­so ga­vu­si 1436,9 eu­ro pi­ni­gi­nių au­kų. Iš jų tūks­tan­tį eu­rų per­ve­dė Vio­le­ta Sei­liu­vie­nė, 345 eu­rus – Pe­tras Za­bie­la, 20 eu­rų – Vy­tau­tas Vyš­tar­tas. Au­ko­mis po 12 eu­rų „cen­tris­tus“ par­ėmė še­ši as­me­nys.

Pi­ni­gų sty­giu­mi N. Pu­tei­kis skun­dė­si ir po pra­ėju­siais me­tais vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų, ku­riuo­se jis rė­mė ke­lis vi­suo­me­ni­nius kan­di­da­tų są­ra­šus bei pats kan­di­da­ta­vo į Vil­niaus me­rus. Tuo me­tu po­li­ti­ko „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­si­ro­dė ži­nu­tė, kad jis ne­beiš­ga­li ap­mo­kė­ti sa­vo pa­dė­jė­jų mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų sąs­kai­tų: esą rin­ki­mams iš­lei­do vis­ką, ką tu­rė­jo, ir dar pa­siė­mė du grei­tuo­sius kre­di­tus.

N. Pu­tei­kis pra­ėju­siais me­tais aiš­ki­no Vil­niu­je rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­siam „Lie­tu­vos są­ra­šo“ ko­mi­te­tui iš sa­vo ki­še­nės sky­ręs 10 587 eu­rus – to­kią su­mą su­da­rę jo tu­rė­tos san­tau­pos ir per grei­tuo­sius kre­di­tus gau­ti 3,5 tūkst. eu­rų. Di­džio­ji da­lis šių lė­šų esą bu­vo iš­leis­tos rek­la­mi­nio lei­di­nio kū­ri­mui ir pla­ti­ni­mui. Be to, N. Pu­tei­kis ti­ki­no iš sa­vo ki­še­nės su­mo­kė­jęs užs­ta­tus VRK už de­šimt ko­mi­te­tų – tam, pa­sak jo, iš­leis­ti 6823 eu­rai. Net at­ga­vęs VRK vi­suo­me­ni­niams ko­mi­te­tams grą­ži­na­mus užs­ta­tus, po­li­ti­kas per­nai skai­čia­vo lie­kąs su 8 tūkst. eu­rų sko­lų.

Ne­drau­džia­ma, bet neįprasta

L. Kon­tri­mo tei­gi­mu, si­tua­ci­ja, kai po­li­ti­kas au­ko­to­jų ieš­ko vie­šų­jų ry­šių ka­na­lais, Lie­tu­vo­je yra nau­jas da­ly­kas, ta­čiau ki­to­se ša­ly­se, tar­ki­me, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV), įpras­tas da­ly­kas. „Su to­kia si­tua­ci­ja yra te­kę su­si­dur­ti sta­žuo­jan­tis JAV rin­ki­mų kam­pa­ni­jų me­tu. Lie­tu­vai tai yra nau­ja, nes mes iš pri­nci­po ki­taip re­mia­me po­li­ti­nes par­ti­jas. Pi­ni­gai ski­ria­mi iš biu­dže­to par­la­men­ti­nėms par­ti­joms, o tos, ku­rių nė­ra Sei­me, tu­ri iš­gy­ven­ti kaip no­ri. Ma­nau, kad N. Pu­tei­kis per­ke­lia JAV kul­tū­ros tra­di­ci­ją į Lie­tu­vą“, – sa­kė jis.

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas por­ta­lui „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad pra­šy­ti pi­lie­čių au­kų te­le­fo­nu ar ki­to­mis prie­mo­nė­mis nė­ra drau­džia­ma. „Tik klau­si­mas, iš kur po­li­ti­kas gau­na abo­nen­tų kon­tak­tus. Duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja vi­są lai­ką kar­to­ja, kad vie­šus as­mens duo­me­nis rei­kia nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį: tai yra, kad jei as­muo, gau­nan­tis ži­nu­tes, pats yra pa­tei­kęs sa­vo kon­tak­tus siun­tė­jui, vis­kas ge­rai, bet jei te­le­fo­no nu­me­ris gau­na­mas ki­tais bū­dais – ga­li at­si­ras­ti prob­le­mų“, – sa­kė rin­ki­mų prie­vaiz­das.

Pa­sak Z. Vai­gaus­ko, pa­na­šių at­ve­jų, kai po­li­ti­kai apie sa­ve rin­kė­jams pra­ne­ša trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis, pa­si­tai­ko per kiek­vie­nus rin­ki­mus. Pa­pras­tai kan­di­da­tai yra lin­kę už­si­sa­ky­ti ma­si­nį kaž­ko­kių duo­me­nų – rek­la­mų, svei­ki­ni­mų, pra­šy­mų bal­suo­ti – siun­ti­mą. „Vis­kas bū­tų ge­rai, jei po­li­ti­kas in­for­ma­ci­ją to­kiu bū­du teik­tų tik sa­vo ša­li­nin­kams. Bet kai ži­nia per­duo­da­ma ir tiems, ku­rie jo ne­re­mia ar, tuo la­biau, ne­mėgs­ta, pa­si­pi­la skun­dai mums – pi­lie­čiai pik­ti­na­si, ko­kiu bū­du siun­tė­jas ga­vo jų duo­me­nis“, – aiš­ki­no VRK va­do­vas.