Nauja sistema – šalies saugumui stiprinti
Įdieg­ta nau­ja in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, pa­dė­sian­ti įgy­ven­din­ti ša­lies vi­daus sau­gu­mo stra­te­gi­jas, stip­rin­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą ir ES iš­orės sie­nų val­dy­mą.

Na­cio­na­li­nė prog­ra­ma „Vi­daus sau­gu­mo fon­das“ nuo šiol ad­mi­nis­truo­ja­ma nau­ja in­for­ma­ci­ne sis­te­ma, į ku­rios su­kū­ri­mą in­ves­tuo­ta 114 tūkst. eu­rų. Nau­jo­ji sis­te­ma ne tik pa­di­dins fon­do, pa­de­dan­čio įgy­ven­din­ti ša­lies vi­daus sau­gu­mo stra­te­gi­jas, stip­rin­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą ir ES iš­orės sie­nų val­dy­mą, veik­los efek­ty­vu­mą, ta­čiau ir ne­tie­sio­giai pri­si­dės prie ak­tua­lių ša­lies prob­le­mų, to­kių kaip ko­va su pre­ky­ba nar­ko­ti­kais ar ki­ber­ne­ti­nis nu­si­kals­ta­mu­mas, spren­di­mo, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Su­kur­tu spren­di­mu nau­do­sis Vi­daus ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos bei Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tai, ki­tos vals­ty­bės sau­gą už­ti­kri­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos. Sis­te­mos su­kū­ri­mą ini­ci­ja­vo VšĮ Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra, o spren­di­mą kū­rė UAB „Al­go­rit­mų sis­te­mos“.

„Nau­jo­ji sis­te­ma, prieš­in­gai nei nau­do­ta anks­čiau, ne tik ap­jun­gia vi­sas ins­ti­tu­ci­jas ir pro­jek­tų vyk­dy­to­jus, ta­čiau ir ne­tie­sio­giai pri­si­de­da prie ša­lies sau­gu­mo stip­ri­ni­mo, ko­vos su pre­ky­ba nar­ko­ti­kais, ki­ber­ne­ti­nio nu­si­kals­ta­mu­mo, in­teg­ruo­to sie­nų val­dy­mo, an­ti­ko­rup­ci­nių prie­mo­nių ir ki­tų tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo. Sis­te­ma bus nau­do­ja­ma pro­jek­tų ste­bė­se­nai, leis op­ti­mi­zuo­ti „Vi­daus sau­gu­mo fon­do“ pro­ce­sus ir efek­ty­viau ad­mi­nis­truo­ti lė­šas“, – sa­ko Min­dau­gas Lau­ry­nai­tis, VšĮ Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros Tarp­tau­ti­nių prog­ra­mų val­dy­mo de­par­ta­men­to Iš­orės sie­nų ir Vi­daus sau­gu­mo fon­dų sky­riaus vy­res­ny­sis pro­jek­tų va­do­vas.

In­for­ma­ci­nės sis­te­mos su­kū­ri­mo, įdie­gi­mo ir tes­ta­vi­mo pro­ce­sas už­tru­ko 5 mė­ne­sius. Pa­sak kū­rė­jų, toks spren­di­mas tu­rės įta­kos ir vals­ty­bės sau­gu­mo pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui lai­ku, ir ins­ti­tu­ci­jų veik­lai.