Nauja kariuomenės brigada sukėlė susirūpinimą Maskvai
Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos bend­ros bri­ga­dos įkū­ri­mas ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą, sa­ko Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Alek­sand­ras Lu­ka­še­vi­čius.

„Šis spren­di­mas su­ke­lia ne­vie­na­reikš­mią reak­ci­ją, grei­čiau, aš sa­ky­čiau, su­si­rū­pi­ni­mą“, - ket­vir­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją par­eiš­kė A.Lu­ka­še­vi­čius, jį ci­tuo­ja agen­tū­ra „In­ter­fax“.

Jis ti­ki­no, kad Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos spren­di­mas ra­ti­fi­kuo­ti su­tar­tį dėl bend­ros bri­ga­dos stei­gi­mo „ke­lia tik ap­gai­les­ta­vi­mą“. Anot URM at­sto­vo, šis spren­di­mas „nes­ka­ti­na tai­kos pro­ce­so di­na­mi­kos“.

Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­ji Ra­da su­tar­tį dėl bri­ga­dos stei­gi­mo ra­ti­fi­ka­vo tre­čia­die­nį. Pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms po šio spren­di­mo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė krei­pė­si į pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, kad ši pa­teik­tų mi­nė­tą su­tar­tį ra­ti­fi­kuo­ti Sei­mui.

Lie­tu­va, Len­ki­ja ir Ukrai­na steig­ti bend­rą ka­ri­nę bri­ga­dą ga­lu­ti­nai su­ta­rė pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį - de­ry­bos dėl jos pra­si­dė­jo dar 2007 me­tais. Pla­nuo­ja­ma, kad bri­ga­dai pri­skir­ti ka­riai da­ly­vaus bend­ro­se mo­ky­muo­se ir pra­ty­bo­se. Pri­rei­kus bri­ga­da ar at­ski­ri jos ele­men­tai ga­lės bū­ti siun­čia­mi į tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas, ku­rioms su­teik­tas Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos man­da­tas. Spren­di­mą dėl bri­ga­dos pa­nau­do­ji­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se tu­rė­tų pri­im­ti bri­ga­do­je da­ly­vau­jan­čios ša­lys bend­ru su­ta­ri­mu.

Nu­ma­to­ma, kad bri­ga­dą su­da­rys tarp­tau­ti­nis šta­bas, trys ba­ta­lio­nai ir spe­cia­li­zuo­ti pa­da­li­niai Bri­ga­dos šta­bas įsi­kurs Len­ki­jo­je, Liub­li­ne. Lie­tu­va į šta­bą pla­nuo­ja de­le­guo­ti iki pen­kių nuo­la­ti­nių ka­rių ir skir­ti pa­pil­do­mai ka­rių bri­ga­dos mo­ky­mų ir pra­ty­bų me­tu.

Bri­ga­dos ba­ta­lio­nai bus dis­lo­kuo­ti juos pri­sky­ru­sių ša­lių te­ri­to­ri­jo­se, o pri­ėmus spren­di­mą ak­ty­vuo­ti bri­ga­dą ar­ba jos da­lį – į už­duo­ties vie­tą vyks jun­gi­nio su­dė­ty­je. Lie­tu­vos bri­ga­dai ski­ria­mas ba­ta­lio­nas bus su­for­muo­tas iš Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­rių.