Nauja darbo grupė stebės, kaip vykdomas susitarimas dėl Astravo AE
Sei­mo val­dy­ba Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Vir­gi­li­jui Po­de­riui pa­ve­dė su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, kon­tro­liuo­sian­čią, kaip vyk­do­mas par­ti­jų su­si­ta­ri­mas blo­kuo­ti Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bos.

Pa­sak po­li­ti­ko, dar­bo gru­pės už­da­vi­nys bus koor­di­nuo­ti veiks­mus As­tra­vo AE klau­si­mu tarp vi­sų pa­grin­di­nių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir vi­suo­me­nės.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lu tei­gi­mu, dar­bo gru­pė tu­rė­tų pa­lai­ky­ti ry­šius su Ap­lin­kos, Ener­ge­ti­kos, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­mis.

Va­sa­rio 10 die­ną par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą glau­džiau koor­di­nuo­ti elek­tros blo­ka­vi­mą iš Bal­ta­ru­si­jo­je ne­to­li Lie­tu­vos sie­nos sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės.

Aš­tuo­nių par­ti­jų ly­de­rių pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me ža­da­ma vie­nin­gai par­em­ti įsta­ty­mą, ku­ris jė­gai­nę pri­pa­žin­tų ne­sau­gia ir užd­raus­tų Lie­tu­vos ener­gi­jos rin­ko­je pre­kiau­ti jo­je pa­ga­min­ta elek­tra.

Po­li­ti­kai dek­la­ra­vo ke­ti­ni­mą iš­nau­do­ti vi­sas par­la­men­ti­nės dip­lo­ma­ti­jos ga­li­my­bes „pa­ren­giant bend­rą veiks­mų pla­ną sie­kiant, kad prie šių Lie­tu­vai svar­bių nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mo pri­si­jung­tų ir ki­tos ša­lys bei tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos“, ra­šo­ma su­si­ta­ri­me.

Su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šė „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, kon­ser­va­to­rių pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė, Li­be­ra­lų frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, „tvar­kie­čių“ va­do­vas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Li­nas Bal­sys.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad at­omi­nė elek­tri­nė 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta.

Ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“ As­tra­ve sta­to du 1200 me­ga­va­tų ga­lios bran­duo­li­nius reak­to­rius.

Kai ku­rie eks­per­tai sa­ko, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis spren­di­mas dėl elek­tros boi­ko­to ne­tu­rės daug reikš­mės, jei prie jo ne­pri­si­dės kai­my­ni­nės ša­lys, vi­sų pir­ma Lat­vi­ja.

Lie­tu­vos Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis va­sa­rio vi­du­ry­je par­eiš­kė, kad Lie­tu­va ne­be­tu­ri ga­li­my­bių su­stab­dy­ti As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos dar­bų, to­dėl pa­grin­di­nį dė­me­sį rei­kia skir­ti šios jė­gai­nės sau­gu­mui.