Nauja Darbo biržos vadovė sieks gerinti įstaigos įvaizdį
Lie­tu­vos Dar­bo bir­žos va­do­vo kon­kur­są lai­mė­ju­si Li­gi­ta Va­la­ly­tė sieks tvir­tes­nio dia­lo­go su dar­bo vie­tas ku­rian­čiais darb­da­viais bei dar­bo ieš­kan­čiais žmo­nė­mis. Ji va­do­vė taip pat sieks ge­rin­ti įstai­gos įvaiz­dį vi­suo­me­nė­je.

„Ma­nau, kad pir­miau­siai rei­kia stip­rin­ti dia­lo­gą su pa­grin­di­niais klien­tais – iš vie­nos pu­sės yra tie, ku­rie ku­ria dar­bo vie­tas, darb­da­viai, vers­las, iš ki­tos pu­sės yra tas klien­tas, ku­ris ne­te­ko dar­bo ir ga­ran­ti­jų, ski­riant dė­me­sį į jo po­rei­kius, perk­va­li­fi­ka­vi­mą, in­teg­ra­vi­mą į dar­bo rin­ką“, – BNS sa­kė L.Va­la­ly­tė.

Anot jos, taip pat bus sie­kia­ma pa­keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­rį į Dar­bo bir­žą.

„Ma­nau, kad iš­šū­kių yra ne­ma­žai, ka­dan­gi pa­žiū­rė­jus vi­są si­tua­ci­ją, kas vyks­ta ir ver­ti­nant vie­šą nuo­mo­nę Dar­bo bir­žos kaip or­ga­ni­za­ci­jos, yra pa­kan­ka­mai ne­igia­ma nuo­mo­nė su­si­da­ru­si ir ne­igia­mas as­pek­tas la­bai daug kur ma­to­si. Pa­grin­di­niai da­ly­kai ma­no vi­zi­jos yra po­ky­čiai ta pra­sme, kad vi­suo­me­nei tas įvaiz­dis keis­tų­si“, – kal­bė­jo nau­jo­ji Dar­bo bir­žos va­do­vė.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja BNS pra­ne­šė, kad L.Va­la­ly­tė lai­mė­jo kon­kur­są ir Dar­bo bir­žai va­do­vaus nuo ba­lan­džio 6 die­nos.

Pa­sta­ruo­sius 7 me­tus L.Va­la­ly­tė va­do­va­vo moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų par­ką Kau­ne val­dan­čiai vie­ša­jai įstai­gai „Tech­no­po­lis“. |So­cia­li­nės edu­ko­lo­gi­jos bei va­dy­bos ir vers­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti 32-ejų L.Va­la­ly­tė yra dir­bu­si Lie­tu­vos ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jo­je bei Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trei Al­gi­man­tai Pa­be­dins­kie­nei per­nai lap­kri­tį ne­pra­tę­sus il­ga­me­čio Dar­bo bir­žos va­do­vo Vi­do Šle­kai­čio ka­den­ci­jos, lai­ki­nai įstai­gai va­do­va­vo Al­vy­das Puo­džiu­kas.