NATO žada nemainyti Rytų Europos saugumo į Rusijos pagalbą
NA­TO ne­at­si­sa­kys pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių Ry­tų Eu­ro­po­je mai­nais į ga­li­mą Ru­si­jos pa­gal­bą ko­vo­jant su te­ro­riz­mu, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė į Vil­nių at­vy­kęs aukš­to ran­go Al­jan­so par­ei­gū­nas.

NA­TO ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ale­xan­der'as Versh­bow sa­kė ti­kin­tis, kad Va­ka­rų ir Ru­si­jos po­zi­ci­jos dėl ko­vos prieš te­ro­riz­mą ga­li su­ar­tė­ti, ta­čiau pa­brė­žė, kad tai ne­pa­keis NA­TO at­sa­ko į Mask­vos veiks­mus Ukrai­no­je.

„Ti­kiuo­si, kad vyks­tan­tys dip­lo­ma­ti­niai kon­tak­tai ga­li su­ar­tin­ti mū­sų po­zi­ci­jas. Bet Ru­si­ja taip pat ke­lia klau­si­mą, ar mes tu­rė­tu­me bend­ra­dar­biau­ti ko­vo­je prieš te­ro­riz­mą ir nu­trauk­ti prie­mo­nes, ku­rių im­ta­si rea­guo­jant į jų ag­re­si­ją prieš Ukrai­ną. Mes ne­ke­ti­na­me da­ry­ti jo­kių mai­nų“, – žur­na­lis­tams sa­kė A.Versh­bow.

„Ru­si­ja pa­my­nė es­mi­nius Eu­ro­pos sau­gu­mo sis­te­mos pri­nci­pus įvyk­dy­da­ma ag­re­si­ją. Net jei mums rei­kės glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti ko­vo­jant prieš te­ro­riz­mą, mes ne­ke­ti­na­me at­si­sa­ky­ti tvir­to at­sa­ko į ag­re­si­ją (prieš Ukrai­ną) ir ne­tei­sė­tą Kry­mo anek­si­ją“, – pri­dū­rė jis bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

NA­TO par­ei­gū­nas to­kią po­zi­ci­ją iš­sa­kė pra­ėjus die­nai po to, kai Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas, rea­guo­da­mas į iš­puo­lius Briu­se­ly­je, par­agi­no Eu­ro­pą at­si­sa­ky­ti „geo­po­li­ti­nių žai­di­mų“ ir su­si­vie­ny­ti ties pa­stan­go­mis ko­vo­ti su te­ro­riz­mu.

A.Vers­bow sa­kė ma­nan­tis, kad vi­sos Al­jan­so vals­ty­bės rem­tų glau­des­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su Mask­va pa­ža­bo­jant te­ro­riz­mą, ku­ris Mask­vai ak­tua­lus dėl si­tua­ci­jos Šiau­rės Kau­ka­ze.

Ta­čiau jis kar­tu at­krei­pė dė­me­sį, kad lie­ka ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų dėl ti­krų­jų Ru­si­jos tiks­lų Si­ri­jo­je – jo tei­gi­mu, Va­ka­rams at­ro­do, kad Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ja pir­miau­sia bu­vo skir­ta pre­zi­den­tui Bas­ha­rui al As­sa­dui par­em­ti, o ne ko­vo­ti su „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­te.

NA­TO ga­li pa­di­din­ti par­amą Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­lims ko­vo­ti su terorizmu

NA­TO ga­li pa­di­din­ti par­amą Ar­ti­mų­jų Ry­tų ir Šiau­rės Af­ri­kos ša­lims, kad jos ge­riau pa­si­reng­tų ko­vo­ti su te­ro­riz­mu pli­ti­mu, sa­ko Lie­tu­vo­je vie­šin­tis aukš­to ran­go NA­TO par­ei­gū­nas.

NA­TO ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ale­xan­der'as Versh­bow ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad šis klau­si­mas ga­li bū­ti spren­džia­mas lie­pą Var­šu­vo­je vyk­sian­čia­me Al­jan­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­me.

„Ma­nau, kad Var­šu­vos su­si­ti­ki­me svar­bi spren­di­mų pri­ėmi­mo sri­tis bus NA­TO par­amos pa­di­di­ni­mas mū­sų kai­my­nams Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se ir Šiau­rės Af­ri­ko­je su­stip­rin­ti gy­ny­bos pa­jė­gu­mus, kad jie bū­tų ge­riau pa­si­ren­gę ko­vo­ti su te­ro­riz­mu pli­ti­mu ant NA­TO slenks­čio“, – sa­kė A.Versh­bow per bend­rą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

Jo tei­gi­mu, po iš­puo­lių Briu­se­ly­je NA­TO są­jun­gi­nin­kai tu­ri su­stip­rin­ti ko­vą su „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­te Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, be to, glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti tu­rė­tų tei­sė­sau­gos ir žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos.

D.Gry­baus­kai­tė per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją taip pat sa­kė, kad „NA­TO tu­ri ieš­ko­ti ga­li­my­bių ir bū­dų ak­ty­viau da­ly­vau­ti an­ti­te­ro­ris­ti­nė­se veik­lo­se“.

Per sprog­di­ni­mus Briu­se­lio oro uos­te ir me­tro šią sa­vai­tę žu­vo dau­giau kaip 30 žmo­nių, dar per 200 bu­vo su­žeis­ti.