NATO vadovo pavaduotojas: reikia rūpintis Baltijos šalių oro gynyba
NA­TO svars­to nau­jas prie­mo­nes ir pla­nus Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­bai už­ti­krin­ti, sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją, ir ana­li­zuo­ja Mask­vos pra­ne­ši­mus apie nau­jas di­vi­zi­jas ša­lies va­ka­ruo­se, sa­ko Al­jan­so ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas Alek­sand­ras Versh­bow.

„Tarp svar­bių klau­si­mų, ku­riuos tu­rė­si­me įver­tin­ti, yra prie­mo­nės už­ti­krin­ti efek­ty­vią oro gy­ny­bą net esant blo­giau­siam sce­na­ri­jui. Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­ja yra ge­ras pa­grin­das, bet ga­li rei­kė­ti už­ti­krin­ti, kad tu­rė­tu­me pla­nus ir pa­jė­gu­mus pe­rei­ti į oro gy­ny­bą“, – in­ter­viu BNS sa­kė A.Versh­bow, pra­ėju­sią sa­vai­tę da­ly­va­vęs sau­gu­mo eks­per­tų su­si­ti­ki­me Tra­kų ra­jo­ne.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vai ir po­li­ti­kai per­nai ėmė vie­šai kal­bė­ti, kad NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos ne­pa­kan­ka už­ti­krin­ti Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės ap­sau­gą. Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je dis­lo­kuo­ja­mi są­jun­gi­nin­kų nai­kin­tu­vai tu­ri ri­bo­tus įga­lio­ji­mus ir ap­si­ri­bo­ja tik pri­ar­tė­ju­sių Ru­si­jos or­lai­vių pa­ly­dė­ji­mu.

Bal­ti­jos ša­lys taip pat tu­ri ri­bo­tas ant­že­mi­nes oro gy­ny­bos sis­te­mas. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja gruo­dį skel­bė, kad ini­ci­juo­ja Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mos bend­rą pro­jek­tą bei tei­gė, kad šiuo klau­si­mu kon­sul­tuo­ja­si su Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis.

Dėl pa­pil­do­mų sau­gu­mo prie­mo­nių Ry­tų Eu­ro­po­je tu­rė­tų bū­ti ta­ria­ma­si va­sa­rą Var­šu­vo­je vyk­sian­čia­me NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me. Bal­ti­jos ša­lys sie­kia, kad kiek­vie­no­je iš jų bū­tų su­for­muo­ta po tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ta po kuo­pą ame­ri­kie­čių ka­rių, ki­ti są­jun­gi­nin­kai pa­jė­gas siun­čia ne­re­gu­lia­riai.

A.Versh­bow sa­kė ne­no­rin­tis „spe­ku­liuo­ti“, ko­kie pa­jė­gu­mai at­si­ras iki vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo, ta­čiau tei­gė, kad Eu­ro­pos ka­rių at­vy­ki­mas bū­tų svar­bi at­gra­sy­mo prie­mo­nė.

„Di­džio­sios Eu­ro­pos ka­ri­nės vals­ty­bės tu­ri pri­si­dė­ti, kad bet ko­kie ma­ži „ža­lie­ji“ žmo­ge­liu­kai, svars­tan­tys kirs­ti Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ar bet ku­rios ki­tos ša­lies sie­ną, ži­no­tų, kad su­si­durs ne tik su vie­tos pa­jė­gu­mus, ne tik su ame­ri­kie­čiais, bet ir su eu­ro­pie­čiais“, – kal­bė­jo NA­TO va­do­vo pa­va­duo­to­jas.

NA­TO kol kas ven­gia įsi­pa­rei­go­ti nuo­lat dis­lo­kuo­ti ka­rius Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je, kri­ti­kams tei­giant, kad tai pa­žeis­tų 1997 me­tais Ru­si­jai duo­tą pa­ža­dą ne­dis­lo­kuo­ti nuo­la­ti­nių reikš­min­gų ko­vi­nių pa­jė­gu­mų nau­jo­se NA­TO na­rė­se ir ga­li su­kel­ti gink­la­vi­mo­si var­žy­bas.

A.Versh­bow tei­gi­mu, „dau­ge­lis žmo­nių su­tin­ka, kad ter­mi­no­lo­gi­ja nė­ra svar­bi“.

„Ga­li­me (pa­jė­gas va­din­ti) nuo­la­ti­nė­mis, ro­ta­ci­nė­mis, tęs­ti­nė­mis, bet svar­biau­sia – kad jos bū­tų pa­kan­ka­mi stip­rios, pa­kan­ka­mai tarp­tau­ti­nės ir siųs­tų aiš­kų sig­na­lą ru­sams, jog žlug­tų bet ko­kia ag­re­si­ja, ar ji bū­tų kon­ven­ci­nė, ar hib­ri­di­nė, o NA­TO tu­ri pa­jė­gu­mus ir ryž­to ap­si­gin­ti“, – kal­bė­jo par­ei­gū­nas.

Pa­sak jo, Al­jan­sas dar ana­li­zuo­ja Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­tro par­eiš­ki­mus apie pla­nus Ru­si­jos va­ka­ruo­se šie­met su­for­muo­ti tris di­vi­zi­jas, ir tei­gė ma­nan­tis, kad jos at­spin­di Mask­vos ku­ria­mą ap­sup­ties men­ta­li­te­tą.

„Kol kas dar ne­tu­ri­me de­ta­lių. Tai pa­na­šu į kaž­ką nau­jo, bet vi­sos im­pli­ka­ci­jos dar ne­iša­na­li­zuo­tos. Ma­nau, kad tai at­spin­di ten­den­ci­ją stip­rin­ti Ru­si­jos kon­ven­ci­nius pa­jė­gu­mus dėl, mū­sų nuo­mo­ne, klai­din­gų prie­žas­čių. NA­TO grės­mės ne­ke­lia. NA­TO ne­gra­si­na Ru­si­jai sa­vo gy­ny­bi­nė­mis prie­mo­nė­mis, jos bu­vo la­bai ri­bo­tos ir pro­por­cin­gos. Bet, kaip dau­ge­lis žmo­nių kal­bė­jo kon­fe­ren­ci­jo­je, Ru­si­ja pa­si­rin­ko su NA­TO elg­tis kaip su var­žo­vu, jei ne kaip su prieš­u. To­dėl ku­ria­mas tam ti­kros ap­sup­ties men­ta­li­te­tas, ir tai ga­li bū­ti tie­siog vie­na nau­ja di­men­si­ja šia kryp­ti­mi“, – sa­kė A.Versh­bow.

Ste­bė­to­jai kol kas ne­tu­ri bend­ros nuo­mo­nės, ar Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­tro Ser­ge­jaus Šoi­gu pra­ėju­sio an­tra­die­nio par­eiš­ki­mas reiš­kia pa­pil­do­mus pa­jė­gu­mus, ar tie­siog bri­ga­dų dy­džio vie­ne­tais be­si­re­mian­čių pa­jė­gų reor­ga­ni­za­ci­ją į stam­bes­nius vie­ne­tus.

Ru­si­jai anek­sa­vus Ukrai­nos Kry­mo re­gio­ną, NA­TO su­stip­ri­no oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se, jo­se dis­lo­kuo­ta po kuo­pą JAV ka­rių ir įsteig­tos ne­di­de­lės Al­jan­so va­da­vie­tės, o JAV Šiau­lių ra­jo­ne dis­lo­ka­vo da­lį sa­vo ka­ri­nės tech­ni­kos.