NATO vadovas: Baltijos šalių užpuolikai sulauktų viso aljanso atsako
At­siųs­da­ma ka­rius į Lie­tu­vą ir ki­tas re­gio­no ša­lis, NA­TO sie­kia pa­de­mons­truo­ti, jog šių ša­lių už­puo­li­kai su­lauk­tų vi­so al­jan­so at­sa­ko, penk­ta­die­nį par­eiš­kė NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius, Var­šu­vo­je pra­si­de­dant al­jan­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui.

„Šian­dien su­tar­si­me su­stip­rin­ti mū­sų prieš­aki­nį bu­vi­mą ry­ti­nė­je al­jan­so da­ly­je“, – sau­gu­mo eks­per­tų kon­fe­ren­ci­jo­je Len­ki­jo­je sa­kė Jen­sas Stol­ten­ber­gas.

„Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je ir čia, Len­ki­jo­je, dis­lo­kuo­si­me ro­tuo­ja­mus tarp­tau­ti­nius ba­ta­lio­nus, kad aiš­kiai par­ody­tu­me, jog vie­no są­jun­gi­nin­ko už­puo­li­mas bū­tų su­tik­tas vi­so al­jan­so jė­ga“, – sa­kė NA­TO va­do­vas.

Kar­tu J.Stol­ten­ber­gas pa­brė­žė, kad NA­TO sieks kons­truk­ty­vaus dia­lo­go su Ru­si­ja, siek­da­ma stip­rin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą ir su­ma­žin­ti in­ci­den­tų pa­vo­jų.

Maž­daug tūks­tan­čio ka­rių vie­ne­tui Lie­tu­vo­je va­do­vaus Vo­kie­ti­ja, ka­riai tu­rė­tų at­vyk­ti ki­tų me­tų pra­džio­je. Prie vo­kie­čių Lie­tu­vo­je ga­li pri­si­dė­ti Nor­ve­gi­jos ir Be­ni­liuk­so ša­lių ka­riai.

NA­TO tei­gia, kad ka­riai į Ry­tų Eu­ro­pą siun­čia­mi rea­guo­jant į Kry­mo anek­si­ją ir Ru­si­jos or­ga­ni­zuo­ja­mus ne­ra­mu­mus Ry­tų Ukrai­no­je. Mask­va NA­TO veiks­mus va­di­na pro­vo­ka­ci­ja prie jos va­ka­ri­nių sie­nų.