NATO vadovas atvyko į Lietuvą
Į Lie­tu­vą pir­ma­die­nio va­ka­rą at­vy­ko NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas. Lan­ky­da­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se jis sie­kia pa­brėž­ti Al­jan­so įsi­pa­rei­go­ji­mų tvir­tu­mą, re­gio­ne tvy­rant ne­ri­mui dėl Ru­si­jos grės­mės.

Vi­zi­to pra­džio­je Vil­niu­je NA­TO va­do­vas su­si­ti­ko va­ka­rie­nei su Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trais Rai­mun­du Ka­rob­liu ir Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi, BNS sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Vi­ta Ra­ma­naus­kai­tė. An­tra­die­nį Jo­na­vos ra­jo­ne J.Stol­ten­ber­gas kar­tu su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ste­bės tarp­tau­ti­nes pra­ty­bas „Ge­le­ži­nis vil­kas“.

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ją Ukrai­no­je ir ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, NA­TO šie­met dis­lo­kuo­ja maž­daug po tūks­tan­tį ka­rių Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je.

Prieš vi­zi­tą Lie­tu­vo­je vie­šė­da­mas Lat­vi­jo­je J.Stol­ten­ber­gas sa­kė, kad ba­ta­lio­nų dis­lo­ka­vi­mas „siun­čia tvir­tą sig­na­lą, kad al­jan­sas yra vie­nin­gas, o vie­no są­jun­gi­nin­ko už­puo­li­mas bus lai­ko­mas vi­sų už­puo­li­mu“.

Sa­vait­ga­lį lie­tu­vių, len­kų, ame­ri­kie­čių ir bri­tų ka­riai pir­mą kar­tą tre­ni­ra­vo­si gin­ti va­di­na­mą­jį Su­val­kų ko­ri­do­rių – pa­sie­nio ruo­žą, ku­riuo kri­zės at­ve­ju Bal­ti­jos ša­lis ga­lė­tų pa­siek­ti par­ama iš Len­ki­jos.

Lie­tu­vos ka­ri­nė žval­gy­ba tei­gia, kad Ru­si­ja šiuo me­tu tu­ri pa­jė­gu­mų per 24–48 va­lan­das pra­dė­ti ko­vos veiks­mus prieš Bal­ti­jos vals­ty­bes, ir pers­pė­ja dėl ga­li­mų pro­vo­ka­ci­jų per rug­sė­jį vyk­sian­čias di­de­lio mas­to Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pra­ty­bas „Za­pad“.

Ru­si­ja ti­ki­na ne­tu­rin­ti jo­kių te­ri­to­ri­nių am­bi­ci­jų ir kal­ti­na NA­TO, esą siųs­da­ma ka­rius į ry­tų Eu­ro­pą ji pa­žei­džia nu­sis­to­vė­ju­sią jė­gų pu­siaus­vy­rą.

Pra­ei­tą mė­ne­sį nau­ja­sis JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas su­lau­kė eu­ro­pie­čių kri­ti­kos, kai NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me ne­iš­sa­kė vie­šo pa­lai­ky­mo bend­ros gy­ny­bos ga­ran­ti­joms ir griež­tai prie­kaiš­ta­vo są­jun­gi­nin­kams, kad jie ski­ria ne­pa­kan­ka­mai lė­šų gy­ny­bai.