NATO vadovas atidarė Aljanso štabą Vilniuje
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je ati­da­rė NA­TO va­da­vie­tę. Šis šta­bas ir dar pen­kios ne­di­de­lės va­da­vie­tės Ry­tų bei Vi­du­rio Eu­ro­po­je įkur­tos rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je.

NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tais va­di­na­mos va­da­vie­tės ati­da­ry­tos tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je. Kiek­vie­na­me iš še­šių šta­bų dirbs maž­daug po 40 ka­ri­nin­kų.

Šie NA­TO va­do­va­vi­mo struk­tū­ros ele­men­tai su­kur­ti, sie­kiant ge­riau pa­si­reng­ti pri­im­ti NA­TO itin aukš­tos par­eng­ties pa­jė­gas ir koor­di­nuo­ti tarp­tau­ti­nes pra­ty­bas.

Va­da­vie­tės ofi­cia­liai bu­vo ak­ty­vuo­tos an­tra­die­nį, o pil­ną ope­ra­ci­nį pa­jė­gu­mą tu­rė­tų pa­siek­ti iki ki­tą­met Var­šu­vo­je vyk­sian­čio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo.

J. Stol­ten­ber­gas Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį sa­kė, kad va­da­vie­čių ati­da­ry­mas yra NA­TO so­li­da­ru­mo sim­bo­lis. „NA­TO vė­lia­voms ky­lant še­šio­se są­jun­gi­nin­kų ša­ly­se, vi­sas al­jan­sas žen­gia di­de­lį žings­nį di­des­nio so­li­da­ru­mo, di­des­nės jė­gos ir ge­res­nio pa­si­ren­gi­mo link“, – ce­re­mo­ni­jo­je sa­kė NA­TO va­do­vas.

Ti­ki­si pa­di­din­ti finansavimą

Lie­tu­va ti­ki­si 2018 me­tais pa­siek­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to sie­kian­tį fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai, dve­jais me­tais anks­čiau nei pla­nuo­ta, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„I­ki 2018 me­tų ti­ki­mės pa­siek­ti 2 proc.“ – NA­TO šta­bo ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je Vil­niu­je sa­kė pre­zi­den­tė.

Per­nai po­li­ti­nės par­ti­jos įsi­pa­rei­go­jo 2 proc. pa­siek­ti 2020 me­tais.

Ru­si­jos grėsmė

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ren­gi­ny­je par­eiš­kė, kad Ru­si­ja ne­ga­li bū­ti NA­TO par­tne­rė.

„Ru­si­jos ag­re­si­ja Ukrai­no­je yra grės­mė Eu­ro­pos že­my­no sau­gu­mui. Štai ko­dėl ag­re­so­riai ne­ga­li bū­ti par­tne­riai. Štai ko­dėl nu­spren­dėm su­stip­rin­ti sa­vo sau­gu­mą“, – kal­bė­jo D. Gry­baus­kai­tė.

Iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos me­tu skam­bant Lie­tu­vos ir NA­TO him­nams ka­riai pa­kė­lė Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę, NA­TO, Vil­niaus mies­to ir NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to vė­lia­vas. Virš ren­gi­nio vie­tos pra­skri­do NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos vals­ty­bė­se pra­dė­ję Veng­ri­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai su nai­kin­tu­vais JAS-39 „Gri­pen“.

Šta­bui Vil­niu­je va­do­vau­ja Da­ni­jos ka­riuo­me­nės pul­ki­nin­kas Ja­ko­bas So­gar­das Lar­se­nas, ja­me dirbs ka­ri­nin­kai iš dau­giau nei de­šim­ties NA­TO ša­lių, dau­giau­sia at­sto­vų de­le­ga­vo Vo­kie­ti­ja, Ka­na­da ir Len­ki­ja. Pla­nuo­ja­ma, kad vi­si ka­ri­nin­kai at­vyks iki me­tų pa­bai­gos.

Ru­si­jai anek­sa­vus Ukrai­nos Kry­mo re­gio­ną ir pra­si­dė­jus ne­ra­mu­mams Ukrai­nos Ry­tuo­se, NA­TO su­stip­ri­no pra­ty­bas Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, pa­tru­lia­vi­mą ore ir jū­ro­je, o Jung­ti­nės Vals­ti­jos pa­ža­dė­jo dis­lo­kuo­ti su­nkią­ją gink­luo­tę.

Bal­ti­jos ša­lys ir Len­ki­ja taip pat pra­šo re­gio­ne įsteig­ti nuo­la­ti­nius ka­ri­nius vie­ne­tus, ta­čiau kai ku­rie są­jun­gi­nin­kai Eu­ro­po­je tei­gia, kad tai ga­li pa­žeis­ti 1997 me­tų su­si­ta­ri­mą su Mask­va ir dar pa­di­din­ti įtam­pą re­gio­ne. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je yra dis­lo­kuo­ta po kuo­pą JAV ka­rių.