NATO vadavietė Vilniuje turėtų pradėti veikti šią vasarą
Lie­tu­va ti­ki­si, kad tarp­tau­ti­nė NA­TO va­da­vie­tė Vil­niu­je pra­dės veik­ti dar šią va­sa­rą, tre­čia­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tais va­di­na­mų va­da­vie­čių stei­gi­mą Bal­ti­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je mi­nis­tras pa­va­di­no svar­bia at­gra­sy­mo prie­mo­ne, Ry­tų Eu­ro­pos ša­lims ne­ri­mau­jant dėl Ru­si­jos.

„Šie vie­ne­tai (...) de­mons­truo­ja NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą ir yra svar­bi at­gra­sy­mo prie­mo­nė. De­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad ši tarp­tau­ti­nė va­da­vie­tė Lie­tu­vo­je pra­dė­tų dirb­ti jau šių me­tų va­sa­rą“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė J.Ole­kas po su­si­ti­ki­mo su Len­ki­jos gy­ny­bos mi­nis­tru.

Va­da­vie­tė­je tu­rė­tų dirb­ti iki 50 ka­ri­nin­kų, per pu­sę iš Lie­tu­vos ir ki­tų NA­TO są­jun­gi­nin­kų. Apie pla­nus steig­ti va­da­vie­tes Ry­tų Eu­ro­po­je pra­neš­ta per­nai rug­sė­jį per NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Vel­se, ga­lu­ti­nai šiuos pla­nus pra­ei­tą sa­vai­tę pa­tvir­ti­no NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai. Šios va­da­vie­tės tu­rė­tų koor­di­nuo­ti tarp­tau­ti­nes pra­ty­bas, at­vyks­tan­čių pa­jė­gų są­vei­ką su na­cio­na­li­nė­mis pa­jė­go­mis.