NATO uždega žalią šviesą karių atsiuntimui į Lietuvą
NA­TO ša­lių va­do­vai penk­ta­die­nį tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti pla­ną at­siųs­ti ka­rių į Lie­tu­vą ir ki­tas re­gio­no ša­lis, sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją.

Vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je nu­ma­to­ma pri­tar­ti ba­ta­lio­nų stei­gi­mui Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je.

Maž­daug tūks­tan­čio ka­rių vie­ne­tui Lie­tu­vo­je va­do­vaus Vo­kie­ti­ja, ka­riai tu­rė­tų at­vyk­ti ki­tų me­tų pra­džio­je. Prie vo­kie­čių Lie­tu­vo­je ga­li pri­si­dė­ti Nor­ve­gi­jos ir Be­ne­liuk­so ša­lių ka­riai.

Pa­sak dip­lo­ma­tų, į NA­TO su­si­ti­ki­mo dar­bot­var­kę taip pat įtrauk­tas klau­si­mas dėl prie­mo­nių ap­sau­go­ti Bal­ti­jos ša­lis nuo ga­li­mos ka­ri­nės izo­lia­ci­jos, jei Ru­si­ja konf­lik­to me­tu ban­dy­tų už­kirs­ti ke­lią są­jun­gi­nin­kų pa­stip­ri­ni­mo at­ėji­mui.

Lie­tu­vai vir­šū­nių su­si­ti­ki­me at­sto­vau­sian­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė BNS sa­kė, kad sau­gu­mo prie­mo­nės bus pa­čios reikš­min­giau­sios nuo Lie­tu­vos įsto­ji­mo į NA­TO 2004 me­tais.