NATO svarsto rotacinių sausumos pajėgų Baltijos šalyse idėją
NA­TO al­jan­sas svars­to ro­ta­ci­nių sau­su­mos pa­jė­gų Bal­ti­jos ša­ly­se ir gal­būt Len­ki­jo­je idė­ją, to­liau ne­ri­mau­da­mas dėl Ru­si­jos ka­ri­nio ak­ty­vu­mo, pir­ma­die­nį pra­ne­šė JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius As­has Car­te­ris.

„Tai vie­na iš idė­jų, dėl ku­rios vyks­ta dis­ku­si­jos“, – sa­kė A.Car­te­ris žur­na­lis­tams, skren­dan­tiems kar­tu su juo iš Va­šing­to­no į Vo­kie­ti­jos Štut­gar­to mies­tą, kur jis an­tra­die­nį pir­mi­nin­kaus nau­jo JAV Eu­ro­pos va­do­vy­bės va­do pri­saik­di­ni­mo ce­re­mo­ni­jai.

Sau­su­mo pa­jė­gų ge­ne­ro­las Cur­ti­sas Sca­par­rot­ti pa­keis oro pa­jė­gų ge­ne­ro­lą Phi­li­pą Breed­lo­ve'ą, ku­ris daž­nai ir vie­šai reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad Ru­si­ja ke­lia po­ten­cia­lią grės­mę Eu­ro­pos sta­bi­lu­mui.

A.Car­te­ris sa­kė, kad są­jun­gi­nin­kai svars­to ke­tu­rių ba­ta­lio­nų dy­džio ro­ta­ci­nes sau­su­mos pa­jė­gas, o tai reiš­kia, kad jo­se tar­nau­tų apie 4 tūkst. ka­rių.

JAV gynybos sekretorius Ashas Carteris.

Šiuos pa­jė­gos bū­tų dis­lo­kuo­ja­mos at­ski­rai nuo maž­daug 4 200 ka­rių šar­vuo­to­sios bri­ga­dos, ku­rią JAV ne­se­niai vie­na­ša­liš­ka tvar­ka nu­spren­dė pa­siųs­ti į Ry­tų Eu­ro­pą ki­tą va­sa­rį, ir jas pa­pil­dy­tų.

A.Car­te­ris pri­dū­rė, kad at­ski­rų NA­TO ro­ta­ci­nių sau­su­mos pa­jė­gų idė­ja grei­čiau­siai bus to­liau ap­ta­ria­ma per bir­že­lį vyk­sian­tį NA­TO su­si­ti­ki­mą.

Kal­bė­da­mas pla­čiau apie JAV ir NA­TO san­ty­kius su Ru­si­ja A.Car­te­ris sa­kė, kad Mask­va nu­spren­dė iš­suk­ti iš in­teg­ra­ci­jos su Va­ka­rais ke­lio.

„To­dėl ne­tu­ri­me ki­tos al­ter­na­ty­vos kaip da­ry­ti tai, ką da­ro­me, tai yra bū­ti tvir­ti“ pa­ge­rin­da­mi JAV ka­ri­nes po­zi­ci­jas Eu­ro­po­je ir ar­ti­mai bend­ra­dar­biau­da­mi su NA­TO są­jun­gi­nin­kais, pri­dū­rė jis.

Tuo pat me­tu A.Car­te­ris pri­dū­rė, kad JAV no­ri „lai­ky­ti at­vi­ras du­ris, jei­gu Ru­si­jos el­ge­sys pa­si­keis­tų“, ir dirb­ti su Ru­si­ja to­se sri­ty­se, ku­rio­se abi ša­lys tu­ri bend­rų in­te­re­sų, to­kio­se kaip su­si­ta­ri­mas dėl Ira­no bran­duo­li­nės prog­ra­mos.