NATO sutarė dėl tarptautinio štabo įsteigimo Lietuvoje
NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai ket­vir­ta­die­nį su­ta­rė dėl tarp­tau­ti­nių šta­bų įstei­gi­mo Bal­ti­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je ir Bul­ga­ri­jo­je, pra­ne­šė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Taip, gy­ny­bos mi­nis­trai vie­nin­gai su­ta­rė, kad vi­so­se še­šio­se vals­ty­bė­se bus įkur­ti NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tai – šta­bai. Vi­sos vals­ty­bės dek­la­ra­vo­me, kad esa­me pa­si­ren­gę juos pri­im­ti, mū­sų są­jun­gi­nin­kai pa­sa­kė, kad jie pa­si­ruo­šę siųs­ti sa­vo ka­ri­nin­kus ir tie šta­bai tu­rė­tų pra­dė­ti dar­bą maž­daug nuo šių me­tų vi­du­rio“, – po mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo te­le­fo­nu iš Briu­se­lio BNS sa­kė J.Ole­kas.

Pa­sak mi­nis­tro, Lie­tu­vos šta­bas įsi­kurs Vil­niu­je, kur jau yra ruo­šia­mos pa­tal­pos.

„Lau­kia­me at­vyks­tan­čių mū­sų są­jun­gi­nin­kų, kad jie pa­si­žiū­rė­tų ir pa­teik­tų ga­lu­ti­nius sa­vo po­rei­kius. Esa­me įsi­gi­ję pa­pil­do­mos apa­ra­tū­ros, tech­ni­kos, kas rei­ka­lin­ga ap­rū­pin­ti to­kį šta­bą“, – sa­kė gy­ny­bos mi­nis­tras.

Pa­gal su­si­ta­ri­mą, apie pu­sę šta­be dirb­sian­čių ka­ri­nin­kų su­da­rys Lie­tu­vos ka­riš­kiai, ki­tą pu­sę – at­vyks­tan­tys są­jun­gi­nin­kų ka­riai. Kon­kre­tus žmo­nių, dirb­sian­čių Lie­tu­vos šta­be, skai­čius, pa­sak J.Ole­ko, bus su­tar­tas jau pra­dė­jus šta­bų veik­lą.

Pa­sak mi­nis­tro, šta­bai pa­dės koor­di­nuo­ti Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nes pa­jė­gas bend­rų pra­ty­bų ir bend­ro pa­si­ren­gi­mo me­tu, be to, „tai yra pa­pil­do­ma prie­mo­nė at­gra­sin­ti po­ten­cia­liam prieš­ui“.

„Aš ma­nau, kad tai la­bai svar­bus pa­sie­ki­mas dėl mū­sų sau­gu­mo“, – sa­kė J.Ole­kas.

Su­si­ti­ki­me taip pat nu­spręs­ta su­for­muo­ti NA­TO ypač grei­to­jo rea­ga­vi­mo jung­ti­nes pa­jė­gas.

Kaip pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, šios pa­jė­gos, skir­tos pir­miau­sia ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai, su­stip­rins Al­jan­so pa­jė­gu­mus, at­sa­kant į ky­lan­čias grės­mes. Jas su­da­rys vi­sų ka­riuo­me­nės rū­šių (sau­su­mos, oro, jū­rų, spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų) vie­ne­tai, bu­din­tys aukš­to­je par­eng­ty­je. Da­lis šio jun­gi­nio bu­dės 2–3 die­nų par­eng­ty­je.

NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų stip­ri­ni­mas pra­si­dė­jo jau šie­met: pa­di­din­ta bu­din­čių pa­jė­gų par­eng­tis, vyks­ta in­ten­sy­vios pra­ty­bos. Vi­są ope­ra­ci­nį pa­jė­gu­mą jos tu­rė­tų pa­siek­ti 2016 me­tais.

„Pri­si­de­da­me prie su­stip­rin­tų NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų su mū­sų spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­go­mis ir ki­tais pa­jė­gu­mais. Šios pa­jė­gos da­ly­vaus NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų pra­ty­bo­se, ku­rios vyks mū­sų re­gio­ne šių me­tų bir­že­lį,“ – sa­kė mi­nis­tras J.Ole­kas.

Da­ly­vau­da­mas NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­me kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas taip pat su­si­ti­ko su Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pa­jė­gų vy­riau­siuo­ju va­du ge­ne­ro­lu Phi­li­pu M. Breed­lo­ve'u ir ap­ta­rė JAV pa­jė­gų bu­vi­mą Lie­tu­vo­je. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras pa­dė­ko­jo JAV už sva­rų in­dė­lį už­ti­kri­nant Lie­tu­vos sau­gu­mą.

Siek­da­ma at­gra­sy­si Ru­si­ją, NA­TO per­nai su­stip­ri­no Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją ir pa­tru­lia­vi­mą Bal­ti­jos jū­ro­je, o Jung­ti­nės Vals­ti­jos at­siun­tė po ka­rių kuo­pą į Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją ir Len­ki­ją.