NATO štabe Lietuvoje dirbs 40 žmonių
NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai tre­čia­die­nį Briu­se­ly­je pa­tvir­ti­no še­šių Ry­tų Eu­ro­po­je stei­gia­mų Al­jan­so šta­bų struk­tū­rą - juo­se dirbs po 40 žmo­nių.

„Mes nu­spren­dė­me dėl še­šių ma­žų šta­bų, ku­rie yra įku­ria­mi Bul­ga­ri­jo­je, Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je, struk­tū­ros“ - žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je sa­kė NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas.

Jo tei­gi­mu, šta­buo­se dirbs po 40 žmo­nių, o jų funk­ci­ja bus koor­di­nuo­ti Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nes pa­jė­gas bend­rų pra­ty­bų ir bend­ro pa­si­ren­gi­mo me­tu. Šie šta­bai yra va­di­na­mo­jo NA­TO Pa­si­ren­gi­mo veiks­mų pla­no da­lis, ku­riuo skir­ta at­gra­sy­ti iš Ru­si­jos bei iš pie­tuo­se esan­čių te­ro­ris­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ky­lan­čias grės­mes.

Apie pu­sę Lie­tu­vos šta­be dirb­sian­čių ka­ri­nin­kų su­da­rys Lie­tu­vos ka­riš­kiai, ki­tą pu­sę – at­vyks­tan­tys są­jun­gi­nin­kų ka­riai. Ofi­cia­liai jis tu­rė­tų bū­ti ati­da­ry­tas lie­pą, veik­ti pil­nu pa­jė­gu­mu - apie rug­sė­jį.

J.Stol­ten­ber­gas taip pat pa­tvir­ti­no, jog gy­ny­bos mi­nis­trai nu­spren­dė pa­di­din­ti NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas iki 40 tūkst. ka­rių, į jas pa­jun­giant oro, jū­rų ir spe­cia­lių­jų pa­jė­gų kom­po­nen­tus. Iki šiol, NA­TO duo­me­ni­mis, grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas su­da­rė 13 tūkst. ka­rių.

Gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­me taip pat iš­plės­tos NA­TO pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­do ga­lios. Ge­ne­ro­las Phil­li­pas Mar­kas Breed­lo­ve'as ga­lės vie­na­ša­liš­kai par­eng­ti ka­rius, kad jie bū­tų pa­si­ruo­šę iš­vyk­ti į ope­ra­ci­jos vie­tą iš kar­to po Al­jan­so po­li­ti­nio spren­di­mo ak­ty­vuo­ti penk­tą­jį Va­šing­to­no su­tar­ties straips­nį.

Be spren­di­mų, J.Stol­ten­ber­go tei­gi­mu, NA­TO mi­nis­trai ver­ti­no Ru­si­jos veiks­mų pa­sėk­mes. Pa­sak jo, NA­TO vys­to ga­li­my­bes rea­guo­ti į va­di­na­mą­sias hib­ri­di­nes grės­mes, o tarp šių ga­li­my­bių - glau­des­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas ir su Eu­ro­pos Są­jun­ga.

„Mes ne­sie­kia­me konf­ron­ta­ci­jos (su Ru­si­ja - BNS), - par­eiš­kė NA­TO va­das. - Ir mes ne­no­ri­me gink­la­vi­mo­si var­žy­bų. Mes no­ri­me, kad mū­sų na­rės iš­lik­tų sau­gios“.

Jis taip pat pa­svei­ki­no Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų spren­di­mus ak­ty­viai pri­si­dė­ti prie NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų vys­ty­mo ir dis­lo­kuo­ti bri­ga­dai ap­rū­pin­ti skir­tą ka­ri­nę tech­ni­ką Ry­tų Eu­ro­po­je.

Ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je taip pat įvyks NA­TO-Ukrai­nos ko­mi­si­jos po­sė­dis. Al­jan­so gy­ny­bos mi­nis­trai su­si­tiks su Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­tru ge­ne­ro­lu pul­ki­nin­ku Ste­pa­nu Pol­to­ra­ku, bus įver­tin­ta sau­gu­mo si­tua­ci­ja Ukrai­no­je, ap­ta­riant to­les­nę Al­jan­so par­amą ir Ukrai­nos vyk­do­mas sau­gu­mo ir gy­ny­bos sek­to­riaus re­for­mas.

NA­TO ir ki­tų da­ly­vau­jan­čių ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trai taip pat skirs ne­ma­žai dė­me­sio NA­TO va­do­vau­ja­mai mi­si­jai Af­ga­nis­ta­ne „Tvir­ta par­ama“ (angl. Re­so­lu­te Su­pport), įver­tin­da­mi šios mi­si­jos ei­gą ir nu­sta­ty­da­mi gai­res to­les­niam jos įgy­ven­di­ni­mui.