NATO specialistai vertins „Kuršio“ parengtį
Lap­kri­čio 6–21 die­no­mis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų mi­nų pa­ieš­kos ir nu­kenks­mi­ni­mo lai­vas „Kur­šis“ (M54) Bel­gi­jo­je da­ly­vaus lai­vo ko­vi­nio ren­gi­mo pa­ti­kro­je (angl. Mi­ne coun­ter­mea­su­re ves­sels Ope­ra­tio­nal Sea Trai­ning (MOST)). Jos me­tu bus ver­ti­na­mas lai­vo ir jo įgu­los pa­si­ren­gi­mas da­ly­vau­ti jun­gi­niuo­se su ki­to­mis NA­TO ša­li­mis.

Įvairių krypčių specialistai tikrins laivo techninę būklę, įgulos teorines bei praktines žinias valdant laivą, pasirengimą kovai už laivo gyvybingumą, ryšio procedūras, gebėjimą koordinuotai atlikti veiksmus su kitais NATO partneriais.

Tikrinimo komisija vertins, ar minų paieškos laivas „Kuršis“ atitinka visus NATO keliamus reikalavimus laivui ir jo įgulai, taip pat pasirengimą dalyvavimui greta savo partnerių NATO minų paieškos ir nukenksminimo junginyje (SNMCMG1).

NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1 grupė (angl. SNMCMG1) yra tarptautinis greitojo reagavimo priešmininių laivų junginys, kurio uždaviniai – užtikrinti nuolatinį NATO priešmininės kovos pajėgumą, galintį veikti taikos, krizės ar ginkluoto konflikto metu.

Šis junginys veikia Šiaurės Europos vandenyse (dažniausiai Šiaurės ir Baltijos jūrose), kuriuose vykdo išminavimo operacijas jūroje, dalyvauja kituose NATO šalių tarptautiniuose mokymuose jūroje bei pratybose su NATO partneriais. Šio karinio vieneto uždaviniams atlikti priešmininius ir aprūpinimo laivus, junginio vadą ir štabą rotacijos pagrindu 6–12 mėn. tarnybai skiria NATO jūrinės valstybės. 2014 metais junginiui yra vadovavęs ir Lietuvos karininkas komandoras Giedrius Premeneckas.