NATO – Rusijos tarybą Lietuva pasitinka nerimaudama
Tre­čia­die­nį Briu­se­ly­je įvyk­sian­čias NA­TO ir Ru­si­jos dip­lo­ma­ti­nes kon­sul­ta­ci­jas Lie­tu­va pa­si­tin­ka ne­ri­mau­da­ma dėl Mask­vos tiks­lų at­kal­bė­ti są­jun­gi­nin­kus nuo pa­pil­do­mų pa­jė­gu­mų dis­lo­ka­vi­mo ir iš­nau­do­ti de­ry­bas pro­pa­gan­di­niais tiks­lais.

Su­si­ti­ki­mo iš­va­ka­rė­se Al­jan­so ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas sa­kė, kad su­si­ti­ki­mo me­tu bus kal­ba­ma­si apie Ukrai­ną, Af­ga­nis­ta­ną bei ri­zi­kos ma­ži­ni­mą po Ru­si­jos nai­kin­tu­vų su­kel­tų in­ci­den­tų Bal­ti­jos jū­ro­je.

Ta­čiau Lie­tu­vos po­li­ti­kai ir eks­per­tai aps­kri­tai abe­jo­ja to­kių de­ry­bų nau­da.

„Ti­krai yra daug abe­jo­nių dėl šio su­si­ti­ki­mo, nes Ru­si­ja vis dar nau­do­ja­si to­kio­mis dip­lo­ma­ti­nė­mis ga­li­my­bė­mis, (...) siek­da­ma des­ta­bi­li­zuo­ti ir sa­bo­tuo­ti ra­cio­na­lius spren­di­mus, o ne siek­ti to efek­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas.

Skep­tiš­kos nuo­mo­nės dėl NA­TO – Ru­si­jos ta­ry­bos ne­sle­pia ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, reikš­da­mas abe­jo­nes dėl to­kio su­si­ti­ki­mo pra­smės.

Tuo me­tu Krem­lius svei­ki­na at­si­nau­ji­nan­tį NA­TO ir Ru­si­jos dia­lo­gą, ta­čiau tei­gia, kad jis ne­bus leng­vas.

Krem­liaus at­sto­vas spau­dai Dmi­tri­jus Pes­ko­vas sa­kė, kad pa­sku­ti­niai NA­TO veiks­mai dar kar­tą pa­tvir­ti­na, jog Al­jan­sas „ne­su­ge­ba pri­si­tai­ky­ti prie mo­der­nių są­ly­gų iš­lai­kė sa­vo pir­mi­nę pa­skir­tį at­gra­sy­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją ir konf­ron­tuo­ti su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja“.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ru­si­jos at­sto­vas NA­TO Alek­sand­ras Gruš­ko par­eiš­kė, jog Ru­si­ja pa­si­nau­dos šio­mis de­ry­bo­mis, kad pa­si­sa­ky­tų prieš „vi­siš­kai ne­pa­tei­si­na­mą“ Al­jan­so pa­jė­gu­mų tel­ki­mą Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.

Po­li­to­lo­gas T.Ja­ne­liū­nas pers­pė­jo, kad šis klau­si­mas „y­ra vie­nas iš pa­grin­di­nių Ru­si­jos dar­bot­var­kės punk­tų“. Jis pa­brė­žė, kad to­kiais par­eiš­ki­mais Ru­si­ja taip pat sie­kia ati­trauk­ti dė­me­sį nuo sa­vo pa­čios veiks­mų Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

„Rei­kia su­pras­ti, kad NA­TO pa­jė­gu­mų dis­lo­ka­vi­mas yra aki­vaiz­di reak­ci­ja į tai, ką pir­ma da­ro Ru­si­ja“, – sa­kė eks­per­tas.

Tuo me­tu Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas L.Lin­ke­vi­čius sa­kė ta­ry­bos po­sė­dy­je be­si­ti­kin­tis kons­truk­ty­vu­mo, nes Ru­si­jos vaid­muo yra reikš­min­gas dau­ge­ly­je konf­lik­tų.

„La­bai no­rė­čiau su­klys­ti, bet bi­jau, kad šis su­si­ti­ki­mas bus pa­nau­do­tas ne tam, kad su­ar­tin­tų po­zi­ci­jas ar bent jau kons­truk­ty­viai iš­ana­li­zuo­tų si­tua­ci­ją, bet bus iš­nau­do­tas pro­pa­gan­di­niais tiks­lais“, – kal­bė­jo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

Ar­tė­jan­čia­me NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je Bal­ti­jos ša­lys ti­ki­si su­lauk­ti pa­lan­kių spren­di­mų dėl tarp­tau­ti­nės bri­ga­dos dis­lo­ka­vi­mo, oro gy­ny­bos ga­ran­ti­jų.

NA­TO – Ru­si­jos ta­ry­ba ren­gia­ma pir­mą kar­tą nuo 2014 me­tų bir­že­lio.