NATO ramina Baltijos šalis
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas ket­vir­ta­die­nį ra­mi­no Bal­ti­jos ša­lis sa­ky­da­mas, jog Al­jan­sui svar­biau­sia yra at­gra­sy­ti, o ne ko­pi­juo­ti Ru­si­jos veiks­mus, vėl ky­lant įtam­pai tarp Va­ka­rų ir Ru­si­jos dėl jos ka­ri­nio ak­ty­vu­mo Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Su­si­ti­ki­me NA­TO būs­ti­nė­je Briu­se­ly­je su Bal­ti­jos ša­lių žur­na­lis­tais Al­jan­so va­do­vais pri­si­mi­nė Šal­to­jo ka­ro lai­kus, kai ne­rvų ka­ras su Ru­si­ja taip pat sie­kė aukš­čiau­sią taš­ką.

„Svar­biau­sia yra at­gra­sy­mas, svar­biau­sia yra NA­TO vie­ny­bė. Vi­sos ša­lys ir si­tua­ci­jos yra skir­tin­gos, bet Šal­to­jo ka­ro me­tais Va­ka­rų Ber­ly­nas bu­vo tar­si sa­la Ry­tų Vo­kie­ti­jos vi­du­ry­je. Ta­čiau jie jau­tė­si sau­gūs, nes jie ži­no­jo, kad už jų sto­vi NA­TO ir siun­čia aiš­kią ži­nu­tę apie tai, jog NA­TO sau­gos Va­ka­rų Ber­ly­ną“, – sa­kė J.Stol­ten­ber­gas.

„Aš pats esu iš Nor­ve­gi­jos ir ji vi­sa­da bu­vo la­bai ar­ti Ru­si­jos stra­te­gi­nių, bran­duo­li­nių pa­jė­gu­mų, po­van­de­ni­nių lai­vų Ko­los pu­sia­sa­ly­je. (...) Nor­ve­gi­jo­je di­de­lių NA­TO pa­jė­gu­mų nie­ka­da ne­bu­vo, bet mes jau­tė­mės la­bai sau­gūs, nes ži­no­jo­me, kad pa­vo­jaus ar kri­zės at­ve­ju NA­TO bus čia ir mus sau­gos“, – pri­dū­rė jis.

„Bū­tent to­dėl tą pa­tį da­bar da­ro­me su Bal­ti­jos ša­li­mis“, – kal­bė­jo NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius.

Al­jan­so ne­ri­mą dėl Mask­vos veiks­mų su­stip­ri­no tai, jog Ru­si­ja tre­čia­die­nį Bal­ti­jos lai­vy­ne dis­lo­ka­vo du lai­vus, ap­gink­luo­tus bran­duo­li­nes gal­vu­tes ga­lin­čių ne­šti il­go­jo nuo­to­lio ra­ke­tų komp­lek­sais „Ka­libr“.

Ka­ra­liau­čiu­je prieš ke­lias sa­vai­tes taip pat bu­vo dis­lo­kuo­ti bran­duo­li­nį už­tai­są ga­lin­čių ne­šti ra­ke­tų komp­lek­sai „Is­kan­der „. Ru­si­jos ka­riuo­me­nė prieš sa­vai­tę pra­ne­šė apie ka­ri­nes pra­ty­bas ne­to­li sa­vo va­ka­ri­nės sie­nos, ku­rio­se taip pat da­ly­va­vo da­li­niai, ap­gink­luo­ti šiais kompleksais

Al­jan­sas sa­ko ste­bin­tis vėl iš­au­gu­sį Ru­si­jos ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, ta­čiau stai­gių at­sa­ky­mų ne­ža­da.

J.Stol­ten­ber­gas ra­gi­no at­kreip­ti dė­me­sį į pla­tų Ru­si­jos ka­ri­nio ak­ty­vu­mo pa­veiks­lą, įskai­tant ag­re­si­ją Ukrai­no­je bei Si­ri­jo­je, nuo­lat di­dė­jan­čius jos pa­jė­gu­mus ir daž­nas pra­ty­bas, apie ku­rias ne vi­sa­da yra skel­bia­ma iš anks­to.

„Mes ne­ko­pi­juo­ja­me to, ką da­ro Ru­si­ja, ta­čiau mes at­sa­ky­si­me pa­ma­tuo­tai ir at­sa­kin­gai“, – tei­gė Al­jan­so va­do­vas.

Ru­si­jai anek­sa­vus Kry­mo pu­sia­sa­lį ir pra­dė­jus rem­ti se­pa­ra­tis­tus Ry­tų Ukrai­no­je, NA­TO su­stip­ri­no oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se, į jas at­siun­čia ne­di­de­lius sau­su­mos pa­jė­gu­mus, aš­tuo­nio­se vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se įstei­gė ne­di­de­lius šta­bus. Al­jan­sas taip pat pa­di­di­no Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų skai­čių iki 40 tūkst. ka­rių ir įkū­rė Itin grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, ku­rių su­dė­ty­je yra apie 5 tūkst. ka­rių.

NA­TO taip pat sa­ko pa­dė­ju­si at­ski­roms Al­jan­so vals­ty­bėms su­ma­žin­ti tei­si­nes kliū­tis ka­riams ir tech­ni­kai pro jas pra­rie­dė­ti, o šiuo me­tu vys­to inf­ras­truk­tū­rą, siek­da­ma su­kur­ti taip va­di­na­mą­jį „ka­ri­nį Šen­ge­ną“.

Į gy­ny­bos pla­na­vi­mą Al­jan­sas taip pat įtrau­kė ke­ti­ni­mus su­ge­bė­ti su­ma­žin­ti Ru­si­jos ga­li­my­bes ri­bo­ti są­jun­gi­nin­kų at­vy­ki­mą į Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ną sau­su­mą, jū­ra ir oru, tei­gė NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius.

NA­TO nu­spren­dė nuo 2017 me­tų dis­lo­kuo­ti ke­tu­ris tarp­tau­ti­nius są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­nus kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ir Len­ki­jo­je. Lie­tu­vo­je ku­ria­mam vie­ne­tui va­do­vaus Vo­kie­ti­ja, ku­ri, šal­ti­nių Al­jan­se tei­gi­mu, į ša­lį ke­ti­na at­si­vež­ti 400 – 600 ka­rių. Tai bū­tų maž­daug tris ko­vi­nės kuo­pos su tan­kais „Leo­pard 2“ ir pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­no­mis „Mar­der“.

„Vo­kie­čių ka­ri­nis bu­vi­mas Lie­tu­vo­je ir vo­kie­čių va­do­va­vi­mas ba­ta­lio­nui Lie­tu­vo­je su su­nkią­ja gink­luo­te, su tan­kais, su šar­vuo­čiais, ro­do, kad tai yra ko­vo­ti pa­si­ruo­šęs ba­ta­lio­nas“, – sa­kė J.Stol­ten­ber­gas.

„Tai yra tarp­tau­ti­nis, tvir­tas ba­ta­lio­nas, siun­čian­tis aiš­kų NA­TO bu­vi­mo sig­na­lą, kad NA­TO yra čia, ir kad at­aką prieš vie­ną są­jun­gi­nin­kę, Lie­tu­vą, pa­ska­tins vi­so Al­jan­so at­sa­ką“, – pri­dū­rė jis.

Prie Lie­tu­vo­je ku­ria­mo ba­ta­lio­no taip pat pri­si­dės Be­ne­liuk­so ša­lys, Nor­ve­gi­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Kroa­ti­ja.