NATO pažadas Lietuvai
Lie­tu­va tei­gia ga­vu­si NA­TO ka­ri­nio va­do pa­ža­dą siek­ti, kad pra­ty­bos Ry­tų Eu­ro­po­je vyk­tų „be di­des­nių per­trau­kų“, ta­čiau dėl va­di­na­mo­sios „Bal­ti­jos bri­ga­dos“ kon­kre­čių spren­di­mų kol kas nė­ra.

Anot Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės, to­kią po­zi­ci­ją pa­tei­kė NA­TO pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das JAV ge­ne­ro­las Phi­li­pas Breed­lo­ve'as, at­sa­ky­da­mas į Bal­ti­jos ša­lių ka­riuo­me­nių va­dų pra­šy­mą Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je dis­lo­kuo­ti po ro­tuo­ja­mą NA­TO ba­ta­lio­no dy­džio vie­ne­tą.

„NA­TO pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­do­vy­bė re­mia NA­TO at­gra­sy­mo prie­mo­nes Ry­tų Eu­ro­po­je ir to­liau dės pa­stan­gas, kad NA­TO ša­lys ir at­ei­ty­je sa­va­no­riš­kai siųs­tų sa­vo vie­ne­tus tre­ni­ruo­tis Bal­ti­jos re­gio­ne. Be to, bus sie­kia­ma, kad NA­TO ka­ri­nių pra­ty­bų prog­ra­ma šia­me re­gio­ne bū­tų tęs­ti­nė, tai yra, kad pra­ty­bos čia bū­tų ren­gia­mos be di­des­nių per­trau­kų“, - BNS tei­gė ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ne­imon­tas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad kon­kre­taus at­sa­ky­mo dėl bri­ga­dos dis­lo­ka­vi­mo Bal­ti­jos ša­ly­se nė­ra. De­ta­liau tu­ri­nio ka­ri­nin­kas ne­ko­men­ta­vo, nes at­sa­ky­mas yra įslap­tin­tas.

Bal­ti­jos ša­lių ka­riuo­me­nių va­dai laiš­ką P.Breed­lo­ve'ui iš­siun­tė ba­lan­džio mė­ne­sį. Tuo­met ka­riš­kiai tei­gė Bal­ti­jos ša­ly­se „sie­kian­tys bri­ga­dos dy­džio vie­ne­to, kad kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je nuo­lat tu­rė­tu­me po ba­ta­lio­ną“.

Bri­ga­dos dy­džio vie­ne­tą pa­pras­tai su­da­ro nuo 2 iki 3 tūkst. ka­rių.

Ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas to­kį P.M.Breed­lo­ve'o at­sa­ky­mą sa­kė ver­ti­nan­tis tei­gia­mai.

„At­sa­ky­mą ver­ti­nu tei­gia­mai. Mū­sų tiks­las ne­bu­vo pra­šy­ti Bal­ti­jos ša­ly­se dis­lo­kuo­ti kon­kre­taus skai­čiaus ka­rių ar tech­ni­kos. Sie­kia­me, kad rei­kia­mas at­gra­sy­mo ly­gis mū­sų re­gio­ne bū­tų už­ti­krin­tas nuo­lat. Ko­kio­mis bū­tent prie­mo­nė­mis tai bus pa­siek­ta, nė­ra tiek svar­bu“, - ko­men­ta­re BNS tei­gia ka­riuo­me­nės va­das.

J.V.Žu­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad ir to­liau Bal­ti­jos oro erd­vę nuo­lat sau­gos NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai, Bal­ti­jos jū­ro­je ir sau­su­mo­je be di­des­nių per­trau­kų tre­ni­ruo­sis tam ti­kras skai­čius NA­TO ka­rių, jų veik­lą koor­di­nuos še­šio­se Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, taip pat ir Lie­tu­vo­je, stei­gia­mi NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tai (šta­bai), čia bus nuo­lat dis­lo­kuo­ta JAV su­nkio­ji ka­ri­nė tech­ni­ka.

„Nuo to tap­si­me tik sau­ges­ni,“ – sa­kė ka­riuo­me­nės va­das.