NATO patvirtino dislokuosianti papildomus pajėgumus Rytų Europoje
NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trai tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no pla­nus plės­ti Al­jan­so ka­ri­nį bu­vi­mą Ry­tų Eu­ro­po­je, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus, pra­ne­šė Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pa­sak mi­nis­tro, pa­siek­tas po­li­ti­nis su­ta­ri­mas Lie­tu­vai „y­ra la­bai ge­ra ži­nia“, o dėl kon­kre­čių prie­mo­nių ti­ki­ma­si su­si­tar­ti iki lie­pos mė­ne­sį Var­šu­vo­je vyk­sian­čio NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo.

„Pag­rin­di­nia­me do­ku­men­te, dėl ku­rio su­tar­ta gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­me, pri­tar­ta pa­pil­do­mam prieš­aki­nių pa­jė­gų su­stip­ri­ni­mui ry­ti­nia­me flan­ge“, – BNS te­le­fo­nu iš Briu­se­lio sa­kė mi­nis­tras.

Dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, tre­čia­die­nį pa­tvir­tin­tas spren­di­mas svar­bus to­dėl, kad su­ta­ri­mas dėl nau­jų prie­mo­nių bū­ti­ny­bės pir­mą kar­tą for­ma­liai įtvir­tin­tas Al­jan­so do­ku­men­tuo­se.

NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas sa­kė, kad pa­pil­do­mi pa­jė­gu­mai pa­siųs aiš­kų sig­na­lą, kad „NA­TO at­sa­kys kaip vie­na (jė­ga) į bet ko­kią ag­re­si­ją prieš bet ku­rią mū­sų są­jun­gi­nin­kę“.

Gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo iš­va­ka­rė­se apie pa­pil­do­mas pa­jė­gas Ry­tų Eu­ro­po­je at­ski­rai pa­skel­bė ame­ri­kie­čiai ir bri­tai – Jung­ti­nės Vals­ti­jos pra­ne­šė ke­tu­ris kar­tus di­di­nan­čios sa­vo gy­ny­bos biu­dže­tą Eu­ro­pai, o Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė į Bal­ti­jos jū­rą pa­ža­dė­jo pa­siųs­ti pen­kis ka­ri­nius lai­vus.

Rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, Lie­tu­vo­je jau dis­lo­kuo­ta kuo­pa JAV ka­rių, ka­ri­nė tech­ni­ka ir įkur­tas ne­di­de­lis NA­TO šta­bas.

Bal­ti­jos ša­lys sie­kia, kad kiek­vie­no­je iš jų bū­tų dis­lo­kuo­ta po tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną. Pa­pil­do­mų NA­TO pa­jė­gų sie­kia ir kai­my­ni­nė Len­ki­ja. Va­ka­rų są­jun­gi­nin­kai su­tin­ka siųs­ti ro­tuo­ja­mas pa­jė­gas, bet siū­ly­mai steig­ti nuo­la­ti­nes ba­zes kol kas par­amos ne­su­lau­kia, ne­ri­mau­jant dėl Ru­si­jos reak­ci­jos.

Mask­va tei­gia, kad pa­pil­do­mą NA­TO inf­ras­truk­tū­rą prie sa­vo sie­nų lai­ko grės­me, ir ža­da im­tis at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių.