NATO pajėgų vadas patikino ministrą dėl Aljanso pajėgų dislokavimo
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ge­gu­žės 20 die­ną Briu­se­ly­je su­si­ti­ko su nau­juo­ju NA­TO pa­jė­gų va­du ge­ne­ro­lu Cur­tis Sca­par­rot­ti. Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­tas NA­TO ro­ta­ci­nių pa­jė­gų Al­jan­so ry­tuo­se pla­na­vi­mas.

Ge­ne­ro­las pa­ti­ki­no mi­nis­trą, jog Al­jan­so pa­jė­gų bu­vi­mo pla­na­vi­mą ir dis­lo­ka­vi­mą re­gio­ne ma­to sa­vo pir­maei­liu už­da­vi­niu, ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

C. Sca­par­rot­ti tei­gia­mai įver­ti­no Lie­tu­vos vyk­do­mus įsi­pa­rei­go­ji­mus di­din­ti gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą, to­liau stip­rin­ti na­cio­na­li­nius gy­ny­bos pa­jė­gu­mus bei pa­dė­ko­jo už Lie­tu­vos su­tei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą JAV ir NA­TO dis­lo­kuo­ja­moms pa­jė­goms bei mū­sų ša­ly­je vyk­do­moms pra­ty­boms.

L. Lin­ke­vi­čius iš­reiš­kė pri­ta­ri­mą di­des­niems vy­riau­sio­jo NA­TO pa­jė­gų va­do įga­lio­ji­mams pa­nau­do­ti NA­TO pa­jė­gas kri­zi­nė­se si­tua­ci­jo­se.

Mi­nis­tras taip pat pa­kvie­tė ge­ne­ro­lą C. Sca­par­rot­ti ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vo­je.