NATO oro policijos misiją vykdys ispanai
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se pir­ma­die­nį nu­si­lei­do NA­TO Oro po­li­ci­jos mi­si­ją at­lik­sian­tys Is­pa­ni­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“.

„Vi­si ke­tu­ri nai­kin­tu­vai jau Avia­ci­jos ba­zė­je“, – BNS sa­kė ba­zės Tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo spe­cia­lis­tas gran­di­nis Ar­nas Gla­zaus­kas.

Nuo ket­vir­ta­die­nio NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos vyk­dy­mą virš tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių pe­rims apie 130 Is­pa­ni­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­rių at­vy­ku­sių iš 14-ojo Nai­kin­tu­vų spar­no Al­ba­ce­tė ba­zė­je Is­pa­ni­jo­je. Tai bus tre­čio­ji Is­pa­ni­jos ka­rių at­lie­ka­ma NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se.

NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­do­ma nuo 2004 me­tų, kai Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ta­po NA­TO na­rė­mis. Nai­kin­tu­vai dis­lo­kuo­ja­mi Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je.