NATO oro policijos misija Baltijos šalyse lieka sustiprinta
NA­TO ir to­liau sau­gos Bal­ti­jos vals­ty­bių oro erd­vę di­des­niais pa­jė­gu­mais. Įpras­tą al­jan­so oro po­li­ci­jos mi­si­jos pa­mai­ną su­da­ro ke­tu­ri nai­kin­tu­vai.

Šiuo me­tu pla­nuo­ja­ma, kad nuo rug­sė­jo mė­ne­sio NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se iš Šiau­lių ba­zės vyk­dys Veng­ri­jos ka­ri­nis vie­ne­tas su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais JAS-39 „Gri­pen”. Vo­kie­ti­jos kon­tin­gen­tas su dar ke­tu­riais nai­kin­tu­vais „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“ mi­si­ją su­stip­rins iš Ama­ri ba­zės Es­ti­jo­je.

Pa­sak kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko, NA­TO yra pa­si­ren­gęs rea­guo­ti – są­jun­gi­nin­kai tai aiš­kiai par­odė, po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos ne­del­siant at­siųs­da­mi pa­pil­do­mas pa­jė­gas, rei­ka­lin­gas ag­re­so­riui at­gra­sy­ti.

Šiuo me­tu NA­TO to­liau stip­ri­na pa­jė­gu­mus Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir vi­sa­me Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­ne, įgy­ven­din­da­mi Vel­so su­si­ti­ki­me pri­im­tus su­si­ta­ri­mus. Ne­tru­kus Lie­tu­vo­je ir dar pen­kio­se NA­TO vals­ty­bė­se veik­lą pra­dės NA­TO prieš­aki­niai šta­bai – NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tai, ku­rie bus pa­si­ren­gę, pri­rei­kus, už­ti­krin­ti NA­TO itin grei­tos par­eng­ties pa­jė­gų (angl. VJTF) ir pa­pil­do­mų grei­to­jo rea­ga­vi­mo ele­men­tų dis­lo­ka­vi­mą re­gio­ne. Taip pat są­jun­gi­nin­kai į Lie­tu­vą ir ki­tas Bal­ti­jos vals­ty­bes siun­čia ro­tuo­ja­mus sau­su­mos pa­jė­gų vie­ne­tus ir tech­ni­ką, da­ly­vau­ja pra­ty­bo­se.

„Al­jan­sas yra pa­si­ren­gęs pri­rei­kus at­siųs­ti tiek pa­jė­gų, kiek bū­tų rei­ka­lin­ga. Yra at­nau­ji­na­mi pla­nai, nu­ma­ty­tos pro­ce­dū­ros, ku­ria­ma inf­ras­truk­tū­ra. Pa­jė­gu­mai nuo­lat per­dis­lo­kuo­ja­mi, perg­ru­puo­ja­mi, ir tai yra įpras­ta“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, Bal­ti­jos vals­ty­bės sie­kia, kad pa­grin­di­nis NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tis kon­tin­gen­tas Šiau­liuo­se bū­tų su­stip­rin­tas pa­pil­do­mais pa­jė­gu­mais tiek Es­ti­jo­je, tiek ir Lie­tu­vo­je ir dėl to šiuo me­tu vyks­ta kon­sul­ta­ci­jos su są­jun­gi­nin­kais.

NA­TO ša­lys pra­dė­jo siųs­ti sa­vo ka­rius ir nai­kin­tu­vus sau­go­ti Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę nuo 2004 me­tų ko­vo, Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai ta­pus NA­TO na­rė­mis.

Po Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je NA­TO są­jun­gi­nin­kai su­stip­ri­no NA­TO oro erd­vės ap­sau­gą nu­siųs­da­mi po pa­pil­do­mą ke­tu­rių nai­kin­tu­vų dy­džio kon­tin­gen­tą į Lie­tu­vą, Es­ti­ją, Len­ki­ją ir Ru­mu­ni­ją iš šių ša­lių vyk­do­mai NA­TO oro po­li­ci­jai su­stip­rin­ti.

Bal­ti­jos vals­ty­bė­se oro po­li­ci­jos mi­si­ją su­stip­ri­nan­tys kon­tin­gen­tai bu­vo dis­lo­kuo­ti Šiau­lių ba­zė­je Lie­tu­vo­je ir Ama­ri ba­zė­je Es­ti­jo­je. To­kiu bū­du šiuo me­tu Bal­ti­jos oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je da­ly­vau­ja vie­nas pa­grin­di­nis ir du su­stip­ri­nan­tys kon­tin­gen­tai, t.y. iš vi­so Bal­ti­jos vals­ty­bė­se pa­tru­liuo­ja 12 NA­TO nai­kin­tu­vų.

Lie­tu­va kar­tu su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja vi­siems at­vyks­tan­tiems są­jun­gi­nin­kių kon­tin­gen­tams su­tei­kia pla­čią pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą, už­ti­kri­na lo­gis­ti­nę par­amą ir bend­rai tam ski­ria iki 15 mln. eu­rų per me­tus.