NATO neketina eskaluoti incidento Baltijos jūroje
NA­TO ne­ke­ti­na es­ka­luo­ti in­ci­den­to, ku­ris anks­čiau šią sa­vai­tę įvy­ko Bal­ti­jos jū­ro­je, ta­čiau Al­jan­sas yra vi­siš­kai pa­jė­gus rea­guo­ti į to­kius in­ci­den­tus, žur­na­lis­tams Ry­go­je sa­kė nau­ja­sis NA­TO Jung­ti­nės pa­jė­gų va­da­vie­tės Briun­siu­me va­das ge­ne­ro­las Sal­va­to­re Fa­ri­na.

NA­TO ge­ne­ro­las pa­žy­mė­jo, kad Ru­si­ja pa­sta­rai­siais me­tais su­ren­gė ne­ma­žai pro­vo­ka­ci­jų, ir Ru­si­jos lėk­tu­vų skry­dis Bal­ti­jos jū­ro­je prieš ke­lias die­nas taip pat ga­li bū­ti lai­ko­mas pro­vo­ka­ci­ja.

„NA­TO ir Ru­si­jos ne­su­ta­ri­mai tu­ri bū­ti spren­džia­mi dia­lo­go bū­du. Mes ne­ke­ti­na­me ir ne­tu­rė­tu­me to es­ka­luo­ti. Tu­ri­me ge­bė­ti pa­aiš­kin­ti Ru­si­jai, kad ne­no­ri­me nie­ko pro­vo­kuo­ti ir kad mū­sų spren­di­mai yra skir­ti sau­gu­mui už­ti­krin­ti ir ap­sau­go­ti mū­sų te­ri­to­ri­ją“, – sa­kė NA­TO ge­ne­ro­las.

S. Fa­ri­na taip pat pra­ne­šė, kad at­ei­nan­čią sa­vai­tę po dve­jų me­tų per­trau­kos bus ren­gia­mas pir­ma­sis NA­TO ir Ru­si­jos ta­ry­bos su­si­ti­ki­mas. Ge­ne­ro­las iš­reiš­kė vil­tį, kad su­si­ti­ki­mo me­tu dia­lo­go bū­du pa­vyks pa­siek­ti ge­rų re­zul­ta­tų.

„NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius yra pa­sa­kęs, kad esa­me skaid­rūs, ta­čiau tuo pat me­tu tu­ri­me ge­bė­ti rea­guo­ti“, – sa­kė S.Fa­ri­na.

Ge­ne­ro­las taip pat pers­pė­jo, kad pa­na­šūs in­ci­den­tai, kaip ne­se­niai įvy­ko Bal­ti­jos jū­ro­je, ga­li at­ves­ti prie klai­dų ir pa­vo­jin­gų in­ci­den­tų.

Val­do­mo­mis ra­ke­to­mis ap­gink­luo­tas mi­ni­nin­kas „USS Do­nald Cook“ pra­ne­šė, kad Ru­si­jos štur­mo lėk­tu­vai Su-24, skrai­dy­da­mi po­ro­mis, ne vie­ną kar­tą pra­skri­do la­bai ar­ti jo per in­ci­den­tus pir­ma­die­nį ir an­tra­die­nį, jis plau­kė Bal­ti­jos jū­ra Klai­pė­dos uos­to link.

„Ru­sai no­ri pa­de­mons­truo­ti, kad jie čia šei­mi­nin­kai ir kad tai yra jų įta­kos zo­na“, – ko­men­tuo­da­mas šį in­ci­den­tą an­tra­die­nį par­eiš­kė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.