NATO naikintuvams aktyvi savaitė: palydėta per 20 Rusijos karinių orlaivių
Rugp­jū­čio 7–13 d. NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai aš­tuo­nis kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nių or­lai­vių. 

Rugp­jū­čio 7 d. NA­TO nai­kin­tu­vai at­pa­ži­no, pe­rė­mė ir pa­ly­dė­jo du Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos or­lai­vius Su-27, skri­du­sius iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties tarp­tau­ti­ne erd­ve virš Bal­ti­jos jū­ros. Or­lai­viai skir­do be įjung­tų at­sa­kik­lių, be skry­džių pla­nų, ry­šio su re­gio­ni­niais skry­džių val­dy­mo cen­trais ne­pa­lai­kė. Tuo pa­čiu ki­li­mu NA­TO nai­kin­tu­vai pe­rė­mė or­lai­vį Tu-134, skri­du­sį iš Ru­si­jos že­my­ni­nės da­lies į Ka­li­ning­ra­do sri­tį. Or­lai­vis skri­do su įjung­tu at­sa­kik­liu, pa­gal skry­džio pla­ną, ry­šį su re­gio­ni­niu skry­džių val­dy­mo cen­tru pa­lai­kė.

Rugp­jū­čio 8 d. NA­TO nai­kin­tu­vai du kar­tus ki­lo pa­ly­dė­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos or­lai­vių. Pir­muo­ju pa­ki­li­mu bu­vo pe­rim­tas or­lai­vis Tu-134, skri­dęs iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties į Ru­si­jos že­my­ni­nę da­lį ir du Su-27, skrai­dę iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties tarp­tau­ti­ne oro erd­ve virš Bal­ti­jos jū­ros ir at­gal. Or­lai­vis Tu-134 skri­do su įjung­tu at­sa­kik­liu, pa­gal skry­džio pla­ną, ry­šį su re­gio­ni­niu skry­džių val­dy­mo cen­tru pa­lai­kė. Or­lai­viai Su-27 skri­do be įjung­tų at­sa­kik­lių, be skry­džių pla­nų, ry­šio su re­gio­ni­niu skry­džių val­dy­mo cen­tru ne­pa­lai­kė. An­truo­ju pa­ki­li­mu bu­vo pe­rim­tas or­lai­vis An-26, skri­dęs iš Ru­si­jos že­my­ni­nės da­lies į Ka­li­ning­ra­do sri­tį. Or­lai­vis skri­do be įjung­to at­sa­kik­lio, pa­gal skry­džio pla­ną, ry­šį su re­gio­ni­niu skry­džių val­dy­mo cen­tru pa­lai­kė.

Rugp­jū­čio 9 d. NA­TO nai­kin­tu­vai pe­rė­mė ir ly­dė­jo du or­lai­vius An-26, skri­du­sius iš Ru­si­jos že­my­ni­nės da­lies į Ka­li­ning­ra­do sri­tį. Abu or­lai­viai skri­do be įjung­tų at­sa­kik­lių, pa­gal skry­džio pla­no, ry­šį su re­gio­ni­niu skry­džių val­dy­mo cen­tru pa­lai­kė. Tuo pa­čiu ki­li­mu NA­TO nai­kin­tu­vai pe­rė­mė du or­lai­vius Su-27, skri­du­sius tarp­tau­ti­ne oro erd­ve iš Ka­li­ning­ra­do virš Bal­ti­jos jū­ros ir at­gal be įjung­tų at­sa­kik­lių, be skry­džių pla­nų, or­lai­viai ry­šio su re­gio­ni­niais skry­džių val­dy­mo cen­trais ne­pa­lai­kė.

Rugp­jū­čio 10 d. NA­TO nai­kin­tu­vai tris kar­tus ki­lo pa­ly­dė­ti Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos or­lai­vių. Pir­muo­ju pa­ki­li­mu bu­vo pe­rim­ti or­lai­vis Tu-154 ir du or­lai­viai Su-27, skri­dę iš Ru­si­jos že­my­ni­nės da­lies į Ka­li­ning­ra­do sri­tį. An­tru pa­ki­li­mu pe­rim­ti or­lai­vis Tu-154 ir du or­lai­viai Su-27, skri­dę iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties į Ru­si­jos že­my­ni­nę da­lį. Tre­čiuo­ju pa­ki­li­mu bu­vo pe­rim­tas or­lai­vis Tu-134, skri­dęs iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties į Ru­si­jos že­my­ni­nę da­lį ir du or­lai­viai Su-27, skri­dę iš Ka­li­ning­ra­do virš Bal­ti­jos jū­ros ir at­gal. Abu Tu-154 ir Tu-134 skri­do su įjung­tais at­sa­kik­liais, pa­gal skry­džių pla­nus, ry­šį su re­gio­ni­niu skry­džių val­dy­mo cen­tru pa­lai­kė. Or­lai­viai Su-27 skri­do be įjung­tų at­sa­kik­lių, be skry­džių pla­nų, ry­šio su re­gio­ni­niais skry­džių val­dy­mo cen­trais ne­pa­lai­kė.

Rugp­jū­čio 11 d. NA­TO nai­kin­tu­vai pe­rė­mė ir ly­dė­jo or­lai­vį An-26, skri­du­sį tarp­tau­ti­ne oro erd­ve iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties į Ru­si­jos že­my­ni­nę da­lį. Or­lai­vis skri­do be įjung­to at­sa­kik­lio, pa­gal skry­džio pla­ną, ry­šį su re­gio­ni­niu skry­džių val­dy­mo cen­tru pa­lai­kė.