NATO naikintuvai virš Baltijos jūros kilo penkiskart
Pra­ėju­sią sa­vai­tę, gruo­džio 5 – 11 die­no­mis NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai pen­kis kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nių or­lai­vių.

Gruo­džio 6 d. NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai du kar­tus bu­vo pa­kel­ti at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­ne oro erd­ve virš Bal­ti­jos jū­ros iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos že­my­ni­nės da­lies į Ka­li­ning­ra­do sri­tį skri­du­sius Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nius or­lai­vius IL-38 ir An-26 . Or­lai­viai skri­do pa­gal pla­nus, ry­šį su skry­džių val­dy­mo cen­trais pa­lai­kė, bet skri­do su iš­jung­tais at­sa­kik­liais.

Gruo­džio 7 d. NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai du kar­tus bu­vo pa­kle­ti at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­ne oro erd­ve virš Bal­ti­jos jū­ros iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties į Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos že­my­ni­nę da­lį skri­du­sius Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nius or­lai­vius Su-34 ir IL-38. Or­lai­vis Su-34 skri­do pa­gal skry­džio pla­ną, ta­čiau ne­pa­lai­kė ry­šio su skry­džių val­dy­mo cen­trais, skri­do su iš­jung­tu at­sa­kik­liu. IL-38 skri­do pa­gal pla­ną, ry­šį su skry­džių val­dy­mo cen­trais pa­lai­kė, bet skri­do su iš­jung­tu at­sa­kik­liu.

Gruo­džio 10 d. NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai bu­vo kar­tą pa­kel­ti at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­ne oro erd­ve virš Bal­ti­jos jū­ros iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos že­mi­ni­nės da­lis į Ka­li­ning­ra­do sri­tį skri­du­sius Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nius or­lai­vius An-26. Vie­nas jų skri­do pa­gal skry­džio pla­ną, ry­šį su skry­džių val­dy­mo cen­trais pa­lai­kė, bet skri­do be įjung­to au­to at­sa­kik­lio. Ki­tas – su pla­nu, ry­šį su skry­džių val­dy­mo cen­trais pa­lai­kė, skri­do su įjung­tu au­toat­sa­kik­liu.