NATO naikintuvai vieną kartą lydėjo Rusijos karo orlaivį
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai vie­ną kar­tą ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sio Ru­si­jos ka­ri­nio or­lai­vio.

Spalio 18 dieną NATO naikintuvai lydėjo orlaivį „Su-24“, skridusį iš Karaliaučiaus srities į Rusijos žemyninę dalį, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Orlaivis skrydį vykdė su skrydžio planu, be įjungto atsakiklio, radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.