NATO naikintuvai šešis kartus kilo lydėti rusų karinių orlaivių
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai še­šis kar­tus ki­lo pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, iš viso palydėti 18 virš Baltijos jūros skridusių rusų orlaivių, daugiausiai tai buvo transporto lėktuvai ir juos lydėję naikintuvai.

Daugelis orlaivių skrido išsijungę automatinius atsakiklius.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.