NATO naikintuvai kilo lydėti Rusijos orlaivį
Penk­ta­die­nį Bal­ti­jos vals­ty­bių oro erd­vę sau­gan­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai ki­lo pa­ly­dė­ti Ru­si­jos or­lai­vį.

Kaip BNS sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Vik­to­ri­ja Cie­mi­ny­tė, lėk­tu­vai ki­lo ly­dė­ti ku­ro pa­pil­dy­mo or­lai­vio IL-78. Ji tei­gė ne­ga­lin­ti at­skleis­ti, ku­rios ša­lies NA­TO or­lai­viai ki­lo.

Lat­vi­jos ka­riuo­me­nė sa­vo „Twit­ter“ pa­sky­ro­je nu­ro­do, kad į orą ki­lo Ita­li­jos „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“ nai­kin­tu­vai. Jie dis­lo­kuo­ti Šiau­liuo­se.

Or­lai­vis iš Ka­ra­liau­čiaus į Ru­si­jos že­my­ni­nę da­lį skri­do pa­gal iš anks­to su­de­rin­tą pla­ną, su at­sa­kik­liu, pa­lai­kė ry­šį su skry­džių val­dy­mo cen­tru.

Pra­ei­tą sa­vai­tę Bal­ti­jos vals­ty­bių oro erd­vė­je pa­tru­liuo­jan­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai ki­lo tris kar­tus.

NA­TO są­jun­gi­nin­kų nai­kin­tu­vai Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vei sau­go­ti yra dis­lo­kuo­ti Lie­tu­vo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je. Pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je Al­jan­sas pers­pė­jo, kad pa­daž­nė­ję Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių skry­džiai iš­jun­gus au­toat­sa­kik­lius ke­lia pa­vo­jų ci­vi­li­nei avia­ci­jai.