NATO naikintuvai iš Šiaulių lydėjo rusų karinį orlaivį
Šiau­liuo­se bu­din­tys veng­rų oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai tre­čia­die­nio va­ka­rą ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sio Ru­si­jos ka­ri­nio or­lai­vio.

„Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ly­dė­tas „Il-20“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Jung­ti­nio šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas ka­pi­to­nas Do­na­tas Su­choc­kis.

„Il-20“ yra žval­gy­bi­nis or­lai­vis. Jis, pa­sak D.Su­choc­kio, skri­do be iš anks­to pa­tvir­tin­to skry­džio pla­no, iš­si­jun­gęs au­to­ma­ti­nį at­sa­kik­lį, ta­čiau pa­lai­kė ry­šį su Bal­ti­jos ša­lių skry­džių val­dy­mo cen­trais.

Šią sa­vai­tę tai pir­mas rea­guo­ja­ma­sis NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos Bal­ti­jos ša­ly­se nai­kin­tu­vų skry­dis. Pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, skren­dan­čių virš Bal­ti­jos jū­ros, yra su­ma­žė­ję.

NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se iš Šiau­lių vyk­do Veng­ri­ja su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais JAS-39 „Gri­pen“. Es­ti­jo­je, Ema­ry­je, bu­di ke­tu­ri Vo­kie­ti­jos nai­kin­tu­vai „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“.