NATO laikosi žodžio
Var­šu­vos NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me pri­im­tas vals­ty­bių ly­de­rių su­si­ta­ri­mas pra­dė­tas įgy­ven­din­ti. Lie­tu­vą pa­sie­kė pir­mie­ji NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės ka­riai. Iki ki­tos sa­vai­tės pa­bai­gos tu­rė­tų at­vyk­ti per tūks­tan­tį šios gru­pės ka­rių ir tech­ni­ka, o iki va­sa­ros bū­tų su­for­muo­tas vi­sas ba­ta­lio­nas.

Va­kar Kau­no Kar­mė­la­vos oro uos­te dviem ka­ri­niais lėk­tu­vais į Lie­tu­vą at­vy­ko 70 vo­kie­čių ka­rių, pra­ėju­sią sa­vai­tę į mū­sų ša­lį at­vy­ko ba­ta­lio­no va­do­vy­bė. Ka­ri­nin­kai ir po­li­ti­kai vie­nin­gai sa­ko, jog rea­lios at­gra­sy­mo prie­mo­nės dis­lo­ka­vi­mas ro­do įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą ir už­pil­do va­kuu­mą, ku­rį su­pa Ru­si­jos ka­ri­nės pa­jė­gos.

Alinos Ožič nuotraukos

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­brė­žė, kad šis ka­rių at­vy­ki­mas reikš­min­gas tuo, jog di­des­nės NA­TO pa­jė­gos Lie­tu­vo­je ro­do tvir­tą Al­jan­so įsi­pa­rei­go­ji­mą gin­ti są­jun­gi­nin­kes ir bend­ras ver­ty­bes. Pa­sak jo, bet ko­kie iš­orės veiks­mai su­kel­tų ne­ati­dė­lio­ti­ną vi­so Al­jan­so at­sa­ką. „NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­nas yra rea­li at­gra­sy­mo prie­mo­nė, už­ti­kri­nan­ti vi­so re­gio­no sau­gu­mą. Esa­me su­in­te­re­suo­ti sklan­džiu ir efek­ty­viu ba­ta­lio­no dis­lo­ka­vi­mu Lie­tu­vo­je, to­dėl de­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad at­vyks­tan­čios pa­jė­gos kar­tu su Lie­tu­vos ka­ri­nė­mis pa­jė­go­mis tu­rė­tų vi­sas są­ly­gas tre­ni­ruo­tis, o pri­rei­kus bū­tų pa­si­ruo­šu­sios at­gra­sy­mo bei gy­ny­bos veiks­mams“, – sa­kė R. Ka­rob­lis.

Sa­vo ruo­žtu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų va­das bri­ga­dos ge­ne­ro­las Val­de­ma­ras Rup­šys pa­ti­ki­no, kad jo va­do­vau­ja­moms pa­jė­goms NA­TO prieš­aki­nio ba­ta­lio­no dis­lo­ka­vi­mas Ruk­lo­je – rim­ta par­ama stip­ri­nant ša­lies gy­ny­bą, or­ga­ni­zuo­jant ka­ri­nį ren­gi­mą ir ge­ri­nant tar­pu­sa­vio są­vei­ką su NA­TO są­jun­gi­nin­kė­mis. „Tūks­tan­tis NA­TO ka­rių iš Vo­kie­ti­jos, Bel­gi­jos, Ny­der­lan­dų ir Nor­ve­gi­jos Lie­tu­vo­je yra stip­ri at­gra­sy­mo prie­mo­nė po­ten­cia­liam ag­re­so­riui. Tai ži­nia, kad esa­me stip­raus gy­ny­bi­nio al­jan­so da­lis. Taip pat tai yra ga­li­my­bė stip­rin­ti ir vi­sų čia esan­čių ša­lių sau­su­mos pa­jė­gų tar­pu­sa­vio san­ty­kius. Esa­me pa­si­ren­gę su­teik­ti rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą at­vyks­tan­tiems pa­da­li­niams ir in­teg­ruo­ti NA­TO prieš­aki­nį ba­ta­lio­ną į mū­sų ka­ri­nio ren­gi­mo prog­ra­mą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ ko­men­ta­vo sau­su­mos pa­jė­gų va­das R. Rup­šys.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja ir bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­brė­žė, kad ka­rių at­vy­ki­mas reikš­min­gas tuo, jog „NA­TO pa­ga­liau už­pil­do tuš­čią erd­vę, ku­ri yra iš vi­sų pu­sių ap­sup­ta ne vie­nus me­tus dis­lo­kuo­ja­mų Ru­si­jos ka­ri­nių pa­jė­gų“.

Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius Val­das Ra­ku­tis ak­cen­ta­vo, kad rei­kia dė­ko­ti ka­riams ir vals­ty­bėms, jų at­siun­tu­sioms. „Kar­tais tai at­ro­do sa­vai­me su­pran­ta­ma. Ta­čiau tai nė­ra sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas, tai – di­de­lis in­dė­lis ir mes ga­li­me iš jo gau­ti daug nau­dos“, – ne­abe­jo­jo jis.

Tu­rės įveik­ti iššūkius

Ka­rius oro uos­te pa­si­ti­kęs ba­ta­lio­no va­das iš Vo­kie­ti­jos Chris­top­has Hu­be­ris taip pat kal­bė­jo, kad Vo­kie­ti­jos ka­rių pa­grin­du su­da­ry­tas ba­ta­lio­nas Lie­tu­vo­je ku­ria la­bai stip­rų NA­TO so­li­da­ru­mo sim­bo­lį ir pri­si­de­da prie NA­TO gy­ny­bos bei at­gra­sy­mo, taip skel­bė BNS. „Vo­kie­ti­jo­je bai­gė­me la­bai in­ten­sy­vias tre­ni­ruo­tes tam, kad ge­riau­siu bū­du pa­si­ruoš­tu­me NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ini­cia­ty­vos mi­si­jai“, – apie sa­vo par­eng­tį pa­sa­ko­jo C. Hu­be­ris.

Vien vasarį į Lietuvą iš viso turėtų atvykti apie 450 Vokietijos karių su tankais, pėstininkų kovos mašinomis ir kita technika.Alfredo Pliadžio (KAM) nuotraukos

Vien va­sa­rį į Lie­tu­vą iš vi­so tu­rė­tų at­vyk­ti apie 450 Vo­kie­ti­jos ka­rių su tan­kais, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­no­mis ir ki­ta tech­ni­ka. C. Hu­be­ris tei­gė, jog vo­kie­čiai į Lie­tu­vą at­si­ga­bens še­šis tan­kus „Leo­pard 2A“, 20 pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Mar­der“. Sa­vo tan­kų ir ki­tos tech­ni­kos at­si­ga­bens ir ki­tų vals­ty­bių ka­riai. Bir­že­lį vi­siš­kai su­for­muo­tą tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną su­da­rys dau­giau nei tūks­tan­tis ka­rių iš ke­lių NA­TO Al­jan­sui pri­klau­san­čių vals­ty­bių. Į Lie­tu­vą lėk­tu­vais ir trau­ki­niais iš Gra­fen­vė­ro mies­to Vo­kie­ti­jo­je at­vyks me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai su tech­ni­ka. Jie su­da­rys vie­ną iš NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės ma­nev­ri­nių kuo­pų, ku­ri drau­ge su Ny­der­lan­dų ir Nor­ve­gi­jos ka­riais bus dis­lo­kuo­ta Lie­tu­vo­je.

Pa­brėž­da­mas va­ka­rykš­čio Vo­kie­ti­jos ka­rių at­vy­ki­mo svar­bą V. Ra­ku­tis at­krei­pė dė­me­sį, kad į Lie­tu­vą il­ges­niam lai­kui kon­kre­ti ka­rių gru­pė at­vyks­ta kaip į tam ti­krą mi­si­ją. „NA­TO ka­rių at­vy­ki­mas mums nė­ra nau­jas reiš­ki­nys, jų at­vyk­da­vo ir anks­čiau. Vis dėl­to šis įvy­kis iš­skir­ti­nis, nes at­vyks­tan­ti ko­man­da tu­ri ki­tą sta­tu­są – tai il­ges­niam dis­lo­ka­vi­mui skir­ti da­li­niai, jie su­da­rys NA­TO pa­jė­gų bran­duo­lį, jei­gu čia rei­kė­tų už­ti­krin­ti gy­ny­bą“, – tvir­ti­no Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius.

Kal­bė­da­mas apie ba­ta­lio­no dy­dį ir ga­lią, V. Ra­ku­tis pa­sa­ko­jo, kad šiais lai­kais ba­ta­lio­no ko­vi­nė ga­lia yra ge­ro­kai iš­au­gu­si ir pa­gal sa­vo reikš­mę jis ati­tik­tų se­no­vi­nę bri­ga­dą. Tai rim­tos pa­jė­gos, net jei­gu skai­čiu­mi ir ne­atro­do įspū­din­gai. „Ša­lia ko­vi­nio da­li­nio yra la­bai di­de­lė ap­rū­pi­ni­mo gru­pė, to­dėl šiuo­lai­ki­niai ba­ta­lio­nai bū­na to­kie di­de­li, nors pa­čių ka­rių pa­ly­gin­ti nė­ra daug. Šiuo­lai­ki­nė ka­ry­ba rei­ka­lau­ja la­bai di­de­lių pa­lai­ky­mo pa­jė­gu­mų, dėl to mi­nė­tos pa­jė­gos yra iš­ties rim­tos“, – dės­tė jis.

Ka­ro aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius pa­ti­ki­no, kad bus dis­lo­kuo­ta šiuo­lai­ki­nė ka­ri­nė tech­ni­ka, ati­tin­kan­ti NA­TO stan­dar­tus, nors gal ir ne­bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad ji pa­ti nau­jau­sia. „NA­TO tech­ni­kai ne­lei­džia­ma per­ne­lyg pa­sen­ti, vyks­ta nuo­la­ti­nis jos at­nau­ji­ni­mo pro­ce­sas. Net jei tie gink­lai yra se­nes­ni, bet tin­ka­mai pri­žiū­ri­mi, dėl to ne­tu­rė­tu­me jau­din­tis“, – sa­kė V. Ra­ku­tis.

Jis pri­pa­ži­no, kad di­de­lio ka­rių skai­čiaus per­dis­lo­ka­vi­mas su­kels iš­šū­kių, bet ne­abe­jo­ti­na, kad Lie­tu­vos ka­riai per pa­sta­rą­sias mi­si­jas Af­ga­nis­ta­ne ir Ira­ke iš­mo­ko bend­ra­dar­biau­ti su ki­tų ša­lių ka­riais. Ki­tas iš­šū­kis – ka­rių ap­rū­pi­ni­mas, tad čia „bus ką veik­ti“. „Ši­tas iš­šū­kis mū­sų ka­riuo­me­nei tam ti­kra pra­sme tu­rė­tų bū­ti la­bai nau­din­gas. Ka­riuo­me­nės rai­da vyks­ta tuo­met, kai esa­ma iš­šū­kių, kai rei­kia spręs­ti prob­le­mas, bend­ra­dar­biau­ti. Įgy­si­me nau­jos pa­tir­ties, ji mums pra­vers“, – kal­bė­jo V. Ra­ku­tis. Jis pa­brė­žė,

kad vo­kie­čių ka­ri­nin­kai tarp NA­TO ša­lių tu­ri ge­rą var­dą, taip pat jie tu­ri ir hu­mo­ro jaus­mą, yra pui­kūs ly­de­riai.

Bus dis­lo­kuo­ti Rukloje

At­vyks­tan­čių Vo­kie­ti­jos pa­jė­gų pa­grin­dą su­da­ro ka­riai iš 12-osios me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos 122-ojo Vo­kie­ti­jos me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no. Dis­lo­ka­vi­mo ir pir­mo­sios ro­ta­ci­jos lai­ko­tar­piu Lie­tu­vo­je vo­kie­čių ka­riai bus iš­dės­ty­ti Ruk­los įgu­lo­je, kur kar­tu su Bel­gi­jos, Ny­der­lan­dų ir Nor­ve­gi­jos ka­riais da­ly­vaus bend­ro­se įvai­raus lyg­mens lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­li­go­nuo­se.

Vo­kie­ti­jos kuo­pos per­dis­lo­ka­vi­mą Lie­tu­vos ke­liais vyk­dys pra­ėju­sią sa­vai­tę at­vy­ku­si Bel­gi­jos ka­riuo­me­nės lo­gis­ti­kos kuo­pa. Ka­ri­nės ko­lo­nos, ly­di­mos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ro po­li­ci­jos, marš­ru­tu Šeš­to­kai-Ruk­la vi­są sa­vai­tę įvai­riu par­os me­tu ju­dės ma­gis­tra­li­niais ir re­gio­ni­niais ke­liais.

2017–2018 me­tais NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­naus Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, Kroa­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos ka­riai – iš vi­so apie 1 200 ka­rių. Ba­ta­lio­no ko­vi­nei gru­pei va­do­vaus ir jos pa­grin­dą su­da­rys Vo­kie­ti­jos ka­riai. Tai­kos me­tu NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­nas da­ly­vaus pra­ty­bo­se su Lie­tu­vos ka­riais, o kri­zės ar konf­lik­to at­ve­ju gin­tų Lie­tu­vą kar­tu su Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­mis ir pa­pil­do­mai at­vyks­tan­čio­mis są­jun­gi­nin­kių pa­jė­go­mis.

NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė gru­pė bus pri­skir­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės me­cha­ni­zuo­ta­jai pės­ti­nin­kų bri­ga­dai „Ge­le­ži­nis Vil­kas“. Są­jun­gi­nin­kių ka­riai kar­tu su bri­ga­dos ka­riais da­ly­vaus ka­ri­nio ren­gi­mo prog­ra­mo­je. At­vy­ku­siems są­jun­gi­nin­kių ka­riams Lie­tu­va tei­kia vi­są rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą – už­ti­kri­na ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, ki­tą rei­ka­lin­gą lo­gis­ti­nę pa­gal­bą.

Spren­di­mą nuo 2017 me­tų tri­jo­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir Len­ki­jo­je są­jun­gi­nin­kių bu­vi­mą su­stip­rin­ti dis­lo­kuo­jant po NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no dy­džio ko­vi­nes gru­pes vals­ty­bių ly­de­riai pri­ėmė Var­šu­vos NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me. Tai nu­spręs­ta dėl Ru­si­jos in­ter­ven­ci­nių veiks­mų Ukrai­no­je ir pa­si­kei­tu­sios sau­gu­mo si­tua­ci­jos.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra ir ro­ta­ci­nės NA­TO pa­jė­gos: JAV 173-io­sios oro de­san­ti­nin­kų bri­ga­dos „A­bel“ kuo­pa ir Če­ki­jos 74-ojo ba­ta­lio­no pės­ti­nin­kų kuo­pa.