NATO ir Lietuvos susitarė dėl kibernetinio saugumo stiprinimo
Briu­se­ly­je kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras Ed­vi­nas Ker­za ir NA­TO Ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­dė­jė­jas am­ba­sa­do­rius So­ri­nas Du­ka­ru pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą, su­stip­rin­sian­tį Lie­tu­vos ir NA­TO bend­ra­dar­bia­vi­mą ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je. 

Ki­ber­ne­ti­nės at­akos ne­tu­ri geog­ra­fi­nių sie­nų, to­dėl stip­ri­nant ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą bū­ti­nas kei­ti­ma­sis in­for­ma­ci­ja ir ge­rą­ja pra­kti­ka. Su­si­ta­ri­mas leis leng­viau koor­di­nuo­ti su Al­jan­su ki­ber­ne­ti­nių pa­jė­gu­mų plė­trą, už­ti­krin­ti ge­res­nę są­vei­ką su są­jun­gi­nin­kais ir pa­leng­vins ap­si­kei­ti­mą in­for­ma­ci­ja ir pa­gal­bos Lie­tu­vai su­tei­ki­mą iš­ki­lus po­rei­kiui.

„Au­gant grės­mėms skait­me­ni­nė­je erd­vė­je, ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas šian­dien Lie­tu­vai yra vie­nas svar­biau­sių pri­ori­te­tų, to­dėl svar­bu plės­ti tarp­tau­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je tiek ir su tarp­tau­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, vi­sų pir­ma NA­TO, tiek su at­ski­ro­mis ša­li­mis“, – pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas E. Ker­za.

NA­TO ša­lys yra pa­čios at­sa­kin­gos už sa­vo ki­ber­ne­ti­nės erd­vės ir inf­ras­truk­tū­ros sau­gu­mą. Lie­tu­va yra įstei­gu­si Na­cio­na­li­nį ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mą cen­trą, ku­ris at­sa­ko už vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų bei kri­ti­nės inf­ras­truk­tū­ros kom­piu­te­ri­nių tink­lų ap­sau­gą. Ta­čiau di­de­lės at­akos at­ve­ju, NA­TO yra pa­si­ren­gu­si teik­ti vi­są rei­ka­lin­gą pa­gal­bą są­jun­gi­nin­kams, kad bū­tų už­ti­krin­tas sau­gu­mas ir pa­grin­di­nės inf­ras­truk­tū­ros veik­la. „Ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas yra ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos da­lis, tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę kar­tu su są­jun­gi­nin­kais gin­ti ki­ber­ne­ti­nę erd­vę iš­ki­lus grės­mei“, – ak­cen­ta­vo vi­ce­mi­nis­tras.