NATO greitojo reagavimo pajėgose – 400 Lietuvos karių
Nuo šių me­tų sau­sio apie 400 Lie­tu­vos ka­rių su pri­skir­ta gink­luo­te ir ka­ri­ne tech­ni­ka pra­de­da bu­dė­ti NA­TO Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se ir NA­TO Ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se.

Lie­tu­vos ka­riai taip pat pri­skir­ti bu­dė­ji­mui nau­jai ku­ria­mo­se Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vau­ja­mo­se Jung­ti­nė­se eks­pe­di­ci­nė­se pa­jė­go­se.

Kaip pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, įvai­riuo­se NA­TO Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų (NRF) kom­po­nen­tuo­se 2017 m. bu­dė­ji­mą pra­dė­jo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos ir Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų, Lo­gis­ti­kos val­dy­bos, Per­dis­lo­kuo­ja­mo ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų mo­du­lio, Ka­ro po­li­ci­jos ka­riai. Prie NA­TO Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų 2017 m. an­trą­jį pus­me­tį pri­si­jungs ir Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų la­bai sek­lių van­de­nų iš­mi­na­vi­mo ko­man­da.

NA­TO Ypač grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se nuo 2017 m. sau­sio 1 d. bu­di Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no pės­ti­nin­kų kuo­pa, dar va­di­na­ma „Pi­ra­ni­jų“ kuo­pa. Lie­tu­vos ka­rių kuo­pa kar­tu su lo­gis­ti­nes ope­ra­ci­jas už­ti­kri­nan­čiu Na­cio­na­li­niu par­amos ele­men­tu yra pri­skir­ta Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės va­do­vau­ja­mam Sau­su­mos pa­jė­gų ele­men­tui. Lie­tu­vos ka­riai už­duo­tis vyk­dys Da­ni­jos ka­riuo­me­nės ba­ta­lio­no su­dė­ty­je. Lie­tu­vos ka­riai bu­dė­ji­mo me­tu taip pat vyk­dys in­ten­sy­vias tre­ni­ruo­tes su są­jun­gi­nin­kais da­ly­vau­da­mi pra­ty­bo­se ša­ly­je ir Da­ni­jo­je.

Sep­ty­nių vals­ty­bių – Da­ni­jos, Es­ti­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Ny­der­lan­dų ir Nor­ve­gi­jos – ka­rių pa­grin­du su­for­muo­to­se Jung­ti­nė­se eks­pe­di­ci­nė­se pa­jė­go­se (JEF), skir­to­se ko­vai su bet ko­kio po­bū­džio kri­zė­mis, 2017–2019 m. bu­dės Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pės­ti­nin­kų kuo­pa, Ka­ro po­li­ci­jos ir na­cio­na­li­nės par­amos ele­men­tai. Jung­ti­nės eks­pe­di­ci­nės pa­jė­gos ope­ra­ci­nį pa­jė­gu­mą pla­nuo­ja pa­siek­ti 2018 me­tais.

Lie­tu­vos ka­riai 2017 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­vi­nė­je gru­pė­je (angl. EU Batt­le Group, EUBG) ne­da­ly­vaus, ar­ti­miau­sias bu­dė­ji­mas nu­ma­ty­tas 2019 me­tais.

Vi­si Lie­tu­vos ka­riai, pri­skir­ti są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo jun­gi­niams, bu­dė­ji­mo me­tu tar­naus sa­vo nuo­la­ti­nė­se dis­lo­ka­ci­jos vie­to­se, sa­vo ša­ly­se, ta­čiau iš­lai­kys la­bai aukš­tą par­eng­tį ir, jei bū­tų pri­im­tas spren­di­mas siųs­ti tarp­tau­ti­nes pa­jė­gas į ope­ra­ci­ją, į nu­sta­ty­tą už­duo­ties ra­jo­ną jie bus pa­si­ren­gę iš­vyk­ti per nu­sta­ty­tą lai­ką.