NATO generolas: rytoj būsime geresni nei esame šiandien
NA­TO šta­bai Lie­tu­vo­je ir dar pen­kio­se Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se tu­rė­tų bū­ti įkur­ti šią va­sa­rą, Bal­ti­jos ša­ly­se nu­ma­to­ma in­ten­sy­vin­ti Al­jan­so pra­ty­bas, an­tra­die­nį pra­ne­šė Vil­niu­je vie­šin­tis NA­TO ge­ne­ro­las.

NA­TO Jung­ti­nės pa­jė­gų va­da­vie­tės Brun­su­me va­das ge­ne­ro­las Han­sas-Lot­ha­ras Dom­ro­se sa­kė, kad NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tu va­di­na­ma­me šta­be tu­rė­tų dirb­ti apie 40 ka­ri­nin­kų.

„Ma­nau, kad įsteig­si­me šiuos vie­ne­tus šią va­sa­rą, tu­rė­tu­me bū­tų pa­si­ren­gę šie­met“, - žur­na­lis­tams sa­kė ge­ne­ro­las.

Pa­na­šūs šta­bai bus įkur­ti Bal­ti­jos ša­ly­se, Len­ki­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je ir Bul­ga­ri­jo­je.

„Kon­cep­ci­ja yra to­kia, kad tai bus 40 ka­ri­nin­kų ir pus­ka­ri­nin­kių ko­man­dos. Jie tu­rė­tų at­vyk­ti iš vi­sos NA­TO. Maž­daug 50 proc. bus pri­iman­čios ša­lis, 50 proc. iš li­ku­sių 27 ša­lių“, - kal­bė­jo H.L.Dom­ro­se.

„Jie ti­kriau­siai bus pa­val­dūs ma­no va­da­vie­tei ar­ba Šče­ci­no va­da­vie­tei, tuo­met - (Są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų Eu­ro­po­je vy­riau­sia­jam va­dui) SA­CEUR. Tai­gi, tai bus NA­TO va­do­va­vi­mo gran­di­nėms pa­bai­ga to­je ša­ly­je“, - tei­gė ge­ne­ro­las.

„Ga­lė­čiau tai pa­ly­gin­ti su vieš­bu­čiu. NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tas yra re­gis­tra­tū­ros ko­man­da. Vieš­bu­ty­je, jei no­ri­te už­si­sa­ky­ti kam­ba­rį, jū­sų vi­suo­met lau­kia nuo­sta­bi da­ma, ku­ri sa­ko: svei­ki at­vy­kę į vieš­bu­tį. Ši ko­man­da sa­ko: svei­ki at­vy­kę į Lie­tu­vą, vis­kas par­uoš­ta, čia pra­ty­bos, čia van­duo, čia amu­ni­ci­ja“, - pa­aiš­ki­no H.L.Dom­ro­se.

BNS pa­klaus­tas, ar NA­TO ke­ti­na in­ten­sy­vin­ti pra­ty­bas Bal­ti­jos re­gio­ne ir ar į jas ga­li at­vyk­ti ku­ria­mos NA­TO ypač grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos, NA­TO ge­ne­ro­las at­sa­kė tei­gia­mai, bet de­ta­lių ne­pa­tei­kė.

„Mes vi­sa­da ry­toj bū­si­me ge­res­ni nei esa­me šian­dien. Mū­sų tiks­lai di­de­li. Ga­liu jus pa­ti­kin­ti, bus ge­rų pra­ty­bų“, - sa­kė H.L.Dom­ro­se.

NA­TO ge­ne­ro­las tvir­ti­no su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do­vy­be taip pat ap­ta­ręs ga­li­mą iš­anks­ti­nį įran­gos dis­lo­ka­vi­mą, bet pri­dū­rė, kad pir­miau­sia dėl to tu­ri su­si­tar­ti kon­kre­čios vals­ty­bės.