NATO generolas: kylantys iššūkiai turės ilgalaikių pasekmių
Eu­ro­pa su­si­du­ria su iš­šū­kius ke­lian­čia sau­gu­mo ap­lin­ka, ku­ri tu­rės svar­bių ir il­ga­lai­kių pa­sek­mių, sa­ko Lie­tu­vo­je vie­šin­tis NA­TO pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­das ge­ne­ro­las Phil­li­pas Mar­kas Breed­lo­ve'as.

„Eu­ro­pa su­si­du­ria su nau­ja, ki­to­kia ir la­biau su­dė­tin­ga sau­gu­mo ap­lin­ka. To­kia, ku­ri tu­rės svar­bių ir il­ga­lai­kių pa­sek­mių“, - žur­na­lis­tams Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ba­zė­je Šiau­liuo­se sa­kė P.M.Breed­lo­ve'as.

Pa­sak jo, Ry­tų re­gio­ne Ru­si­ja sten­gia­si pa­keis­ti tai­syk­les ir pri­nci­pus, ku­rie bu­vo Eu­ro­pos sau­gu­mo pa­grin­das iš­ti­sais de­šimt­me­čiais.

„(Ru­si­jos iš­šū­kis) yra glo­ba­lus, ne re­gio­ni­nis ir pa­sto­vus“, - kal­bė­jo ge­ne­ro­las.

P.M.Breed­lo­ve'o tei­gi­mu, NA­TO ne­ži­no, ko­kių to­les­nių žings­nių im­sis Ru­si­ja, ta­čiau Al­jan­sas mo­ko­si iš jos da­bar­ti­nių veiks­nių.

NA­TO pa­jė­gų va­das Eu­ro­po­je at­krei­pė dė­me­sį, kad Ru­si­jos ka­riuo­me­nė stip­rė­ja, yra mo­der­ni­zuo­ja­ma. Pa­sak jo, NA­TO tu­ri par­ody­ti, kad su­ge­ba tai at­gra­sy­ti.

Tuo me­tu Pie­tų re­gio­ne Al­jan­sas su­si­du­ria su grės­mė­mis iš įvai­rių, tiek vals­ty­bi­nių, tiek ne vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, tei­gė P.M.Breed­lo­ve'as.

„Nes­ta­bi­lu­mas Šiau­rės Af­ri­ko­je, Sa­he­lio re­gio­ne, Už­sa­cha­rė­je ir ki­tuo­se re­gio­nuo­se le­mia mig­ra­ci­ją ir su­tei­kia erd­vės plės­tis eks­tre­miz­mui, žiau­ru­mui ir te­ro­riz­mui, ku­ris ran­da sa­vo ke­lią į Eu­ro­pą“, - kal­bė­jo jis.

Ge­ne­ro­lo tei­gi­mu NA­TO, siek­da­ma su­si­do­ro­ti su vi­sais įvar­dy­tais iš­šū­kiais, rei­ka­lin­gos „prie­mo­nės, iš­tek­liai ir lanks­tu­mas“, nes iš­šū­kiai, pa­sak pa­jė­gų va­do, iš­liks dar ga­na il­gą lai­ką.