NATO generolams – Lietuvos prašymai dėl nuolatinių pajėgų
NA­TO va­do­vy­bė ir Al­jan­so ša­lių ka­riuo­me­nių va­dai iš­gir­do Bal­ti­jos ša­lių pra­šy­mą nuo­lat ro­tuo­ti są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gas, ta­čiau spren­di­mus pri­ims po­li­ti­kai, šeš­ta­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das.

Tur­ki­jo­je vy­ku­sia­me NA­TO ka­ri­nio ko­mi­te­to su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas tei­gė taip pat iš­kė­lęs klau­si­mus dėl Bal­ti­jos ša­lių oro gy­ny­bos ir ka­ri­nės įran­gos bei tech­ni­kos dis­lo­ka­vi­mo.

„Ka­ri­nis ko­mi­te­tas kon­kre­čių spren­di­mų pri­im­ti ne­ga­li, nes rei­kia po­li­ti­nio spren­di­mo, bet Bal­ti­jos ša­lių pa­gei­da­vi­mai bu­vo iš­sa­ky­ti ir iš­girs­ti“, - BNS te­le­fo­nu iš Tur­ki­jos šeš­ta­die­nio va­ka­rą sa­kė ge­ne­ro­las.

Pa­sak jo, su­si­ti­ki­me bu­vo iš­sa­ky­tas pra­šy­mas, kad NA­TO są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos Bal­ti­jos ša­ly­se bū­tų „ro­tuo­ja­mos pa­sto­viai“, to­kiu pat pri­nci­pu kaip vyk­do­ma oro po­li­ci­jos mi­si­ja.

Nuo per­nai Len­ki­jo­je ir kiek­vie­no­je iš Bal­ti­jos ša­lių nuo­lat yra ro­tuo­ja­ma po kuo­pą JAV ka­rių, ta­čiau ki­ti są­jun­gi­nin­kai ka­rius pra­ty­boms siun­čia ne­re­gu­lia­riai.

„Mes no­rė­tu­me, kad ne­rei­kė­tų dvi­ša­liais pa­grin­dais kiek­vie­ną kar­tą tar­tis su par­tne­riais, bet kad tai bū­tų nuo­sek­lus pro­ce­sas. No­ri­me siek­ti pa­jė­gų su­de­ri­na­mu­mo, kad pa­jė­gos ei­tų į su­de­rin­tą vei­ki­mą su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne per NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tą“, - kal­bė­jo ge­ne­ro­las.

Pa­sak J.V.Žu­ko, su­si­ti­ki­me iš­kel­tas klau­si­mas ir dėl Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės gy­ny­bos.

„La­bai no­ri­me aiš­kiai su­pras­ti, ko­kie yra pro­ce­sai oro po­li­ci­jos pe­rė­ji­mo į oro erd­vės gy­ny­bą. Oro po­li­ci­ja yra la­bai ge­rai tai­kos me­tu, bet kaip bus pe­rei­ta į oro gy­ny­bą, tai yra mums la­bai ak­tua­lus klau­si­mas“, - tei­gė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das.

Ge­ne­ro­lo tei­gi­mu, Bal­ti­jos ša­lys taip pat sie­kia įran­gos ir tech­ni­kos iš­anks­ti­nio dis­lo­ka­vi­mo, kad bū­tų ge­riau pa­si­reng­ta grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų pri­ėmi­mui.

Ka­ri­nio ko­mi­te­to su­si­ti­ki­mai ka­riuo­me­nių va­dų ly­giu pa­pras­tai vyks­ta tris kar­tus per me­tus. Du iš jų ren­gia­mi Briu­se­ly­je, vie­nas – ro­ta­ci­jos pri­nci­pu ku­rio­je nors NA­TO vals­ty­bė­je na­rė­je. Prieš me­tus NA­TO ka­riuo­me­nių va­dų su­si­ti­ki­mas vy­ko Vil­niu­je.