NATO biudžeto komitetui pirmininkaus Lietuvos atstovas
Šian­dien, rug­sė­jo 1 d. va­do­va­vi­mą NA­TO biu­dže­to ko­mi­te­tui tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui pe­ri­ma To­mas Gra­žiū­nas, prieš šį pa­sky­ri­mą ėjęs Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio par­ei­gas. 

T. Gra­žiū­nas yra pir­mas Lie­tu­vos at­sto­vas pir­mi­nin­kau­jan­tis to­kio aukš­to ly­gio nuo­la­ti­niam NA­TO ko­mi­te­tui, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

NA­TO biu­dže­to ko­mi­te­tą su­da­ro 28 ša­lių at­sto­vai ir pir­mi­nin­kas. NA­TO biu­dže­to ko­mi­te­tas svars­to ir tei­kia svar­biau­siam NA­TO spren­di­mų pri­ėmi­mo or­ga­nui Šiau­rės At­lan­to ta­ry­bai (angl. North At­lan­tic Coun­cil, NAC) tvir­tin­ti NA­TO Ka­ri­nį ir NA­TO ci­vi­li­nį biu­dže­tus, kon­tro­liuo­ja biu­dže­tų vyk­dy­mą, svars­to ki­tus su NA­TO bend­ruo­ju fi­nan­sa­vi­mu su­si­ju­sius klau­si­mus. 2016 me­tais NA­TO ka­ri­nis biu­dže­tas su­da­ro be­veik 1 mlrd. 164 mln. Eur, o NA­TO ci­vi­li­nis biu­dže­tas – 222,6 mln. Eur.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­re nuo 2016 m. bir­že­lio mėn. yra pa­skir­ta Dai­va Be­liac­kie­nė.