NATO bataliono priėmimas kainuos 5,8 mln. eurų
Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mo tarp­tau­ti­nio są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­no pri­ėmi­mas Lie­tu­vo­je kai­nuos maž­daug 5,8 mln. eu­rų – inf­ras­truk­tū­ros par­uo­ši­mo dar­bus Ruk­lo­je ir Lin­kai­čiuo­se ke­ti­na­ma baig­ti ki­tų me­tų pra­džio­je.

„NA­TO ka­ri­nio vie­ne­to nuo­la­ti­nis bu­vi­mas Lie­tu­vo­je yra la­bai svar­bi at­gra­sy­mo prie­mo­nė, nes nuo šiol ša­ly­je tu­rė­si­me NA­TO pa­jė­gas, ku­rios skir­tos ne tik drau­ge tre­ni­ruo­tis, bet ir pri­rei­kus ne­del­siant sto­ti į ko­lek­ty­vi­nę gy­ny­bą. To­dėl tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad šis vie­ne­tas bū­tų Lie­tu­vo­je lai­ku ir čia tu­rė­tų ge­ras są­ly­gas pa­lai­ky­ti ko­vi­nę par­eng­tį“, – pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

Jis ket­vir­ta­die­nį lan­kė­si Ruk­lo­je, kur ap­žiū­rė­jo vyks­tan­tį pa­si­ren­gi­mą pri­im­ti są­jun­gi­nin­kų ka­rius.

Šiuo me­tu inf­ras­truk­tū­ros par­uo­ši­mo dar­bai vyks­ta Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne Lin­kai­čiuo­se ir Ruk­lo­je. Da­lį dar­bų ke­ti­na­ma baig­ti ki­tų me­tų va­sa­rį, o li­ku­sius – ki­tų me­tų bir­že­lį.

Lie­pą NA­TO ly­de­riai per vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Var­šu­vo­je pri­ta­rė ke­tu­rių tarp­tau­ti­nių ba­ta­lio­nų dis­lo­ka­vi­mui Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je, im­an­tis prie­mo­nių at­gra­sy­ti Ru­si­ją.

Lie­tu­vo­je ba­ta­lio­nas pra­dės bū­ti dis­lo­kuo­ja­mas ki­tais me­tais. Vie­ne­tui va­do­vaus Vo­kie­ti­ja, prie jo pri­si­dės Be­ni­liuk­so ša­lys, Nor­ve­gi­ja ir Pra­ncū­zi­ja.