Narystė NATO: ne tik privilegija, bet ir pareiga
Lie­tu­vos na­rys­tė NA­TO yra ne tik pri­vi­le­gi­ja, bet ir par­ei­ga, svei­kin­da­ma ša­lies gy­ven­to­jus su 11-osio­mis na­rys­tės Al­jan­se me­ti­nė­mis sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Lie­tu­vos na­rys­tė NA­TO – tai ne tik pri­vi­le­gi­ja bū­ti ga­lin­giau­sio pa­sau­ly­je al­jan­so na­riais, bet ir par­ei­ga bū­ti stip­riems, bud­riems ir pa­si­ry­žu­siems gin­tis“, - sa­ko­ma Pre­zi­den­tū­ros iš­pla­tin­ta­me svei­ki­ni­me.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Li­nek­vi­čius svei­kin­da­mas su na­rys­tės 11-osio­mis me­ti­nė­mis pri­me­na - Ukrai­nos ry­tuo­se te­be­si­tę­sian­ti Ru­si­jos ag­re­si­ja dar la­biau pa­brė­žia na­rys­tės NA­TO svar­bą.

„Šian­dien ga­li­me pa­grįs­tai di­džiuo­tis vi­suo­me­nės so­li­da­ru­mu ir par­ama Lie­tu­vos gy­ny­bos ir sau­gu­mo po­li­ti­kos klau­si­mams. Tai yra stip­rus sig­na­las, at­gra­san­tis ki­tas ša­lis nuo bet ko­kių mė­gi­ni­mų abe­jo­ti Lie­tu­vos pa­si­ren­gi­mu drau­ge su sa­vo są­jun­gi­nin­kais ap­gin­ti mū­sų žmo­nes ir vals­ty­bę“, - Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos iš­pla­tin­ta­me svei­ki­ni­me sa­ko L.Lin­ke­vi­čius.

Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se mi­nint 11-ųjų įsto­ji­mo į NA­TO me­ti­nių pro­ga vy­ko tra­di­ci­niu ta­pęs bė­gi­mas ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ku „Run­way Run 2015“. Ja­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 1,5 tūkst. bė­gi­kų.