Narkotikų paplitimo žemėlapyje Lietuva žinoma kaip metamfetamino šalis
Eu­ro­pos re­gio­nai ski­ria­si pa­gal nar­ko­ti­kų pa­pli­ti­mą, Lie­tu­va su Lat­vi­ja, Es­ti­ja, Len­ki­ja, Če­ki­ja ir Slo­va­ki­ja gar­sė­ja kaip me­tam­fe­ta­mi­no ša­lys, ro­do ES nar­ko­ti­kų ste­bė­se­nos agen­tū­ros (EMCD­DA) at­as­kai­ta.

„Dau­ge­ly­je Va­ka­rų ir Pie­tų Eu­ro­pos ša­lių daž­niau­siai kon­fis­kuo­ja­mas sti­mu­lian­tas yra ko­kai­nas, ir tai vi­siš­kai ati­tin­ka vie­to­ves, per ku­rias šis nar­ko­ti­kas pa­ten­ka į Eu­ro­pą. Šiau­rės ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je dau­giau­sia kon­fis­kuo­ja­ma am­fe­ta­mi­nų, pa­vyz­džiui, Če­ki­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je daž­niau­siai kon­fis­kuo­ja­mas sti­mu­lian­tas yra me­tam­fe­ta­mi­nas. Ru­mu­ni­jo­je ir Tur­ki­jo­je daž­niau­siai kon­fis­kuo­ja­mas sti­mu­lian­tas yra MDMA“, – tei­gia­ma an­tra­die­nį Li­sa­bo­no­je pa­skelb­ta­me do­ku­men­te.

Anot jo, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je, kaip ir Skan­di­na­vi­jo­je, taip pat vy­rau­ja am­fe­ta­mi­nas.

Me­tam­fe­ta­mi­nas ga­mi­na­mas ir Bal­ti­jos šalyse

EMCD­DA ty­rė­jų tei­gi­mu, am­fe­ta­mi­nas ir me­tam­fe­ta­mi­nas yra glau­džiai su­si­ję sin­te­ti­niai sti­mu­lian­tai, bend­rai va­di­na­mi am­fe­ta­mi­nais. Iš šių dvie­jų me­džia­gų Eu­ro­po­je vi­sa­da la­biau pa­pli­tęs bu­vo am­fe­ta­mi­nas, ta­čiau pa­sta­rai­siais me­tais dau­gė­ja pra­ne­ši­mų apie rin­ko­je prie­ina­mą me­tam­fe­ta­mi­ną.

Eu­ro­po­je abu šie nar­ko­ti­kai ga­mi­na­mi var­to­ti vie­tos rin­kai. Ta­čiau da­lis am­fe­ta­mi­no ir me­tam­fe­ta­mi­no ga­mi­na­mas ir eks­por­tui. Dau­giau­sia am­fe­ta­mi­no pa­ga­mi­na­ma Bel­gi­jo­je, Ny­der­lan­duo­se, Len­ki­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je, šiek tiek ma­žiau – Bal­ti­jos ša­ly­se.

Di­de­lė vie­tos ga­my­bos me­tam­fe­ta­mi­no da­lis pa­ga­mi­na­ma Če­ki­jo­je ir ap­link ją esan­čio­se vals­ty­bė­se.

„Tam ti­kri kie­kiai me­tam­fe­ta­mi­no pa­ga­mi­na­ma ir Ny­der­lan­duo­se bei Lie­tu­vo­je“, – ra­šo­ma at­as­kai­to­je.

Jo­je pa­žy­mi­ma, kad Lie­tu­vo­je ir Bul­ga­ri­jo­je me­tam­fe­ta­mi­nas ga­mi­na­mas nau­do­jant BMK (ben­zil­me­til­ke­to­ną), o Če­ki­jo­je ir ap­link ją esan­čio­se vals­ty­bė­se šiuo tiks­lu nau­do­ja­mas efed­ri­nas ir pseu­doe­fed­ri­nas.

Tei­gia­ma, kad ne­se­niai me­tam­fe­ta­mi­no ga­my­bos apim­tis ėmė di­dė­ti ir jo ga­my­bai pra­dė­ta nau­do­ti nau­jus pirm­ta­kus.

Dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis eu­ro­pie­čių ban­dė kvaišalų

At­as­kai­to­je, skir­to­je apž­velg­ti nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo pa­pli­ti­mą Eu­ro­po­je pra­ėju­siais me­tais, tei­gia­ma, kad maž­daug 88 mln. su­au­gu­sių­jų ar­ba šiek tiek dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos gy­ven­to­jų nuo 15 iki 64 me­tų nors kar­tą gy­ve­ni­me yra ban­dę ne­tei­sė­tų nar­ko­ti­kų.

Vy­rai (54,3 mln.) var­to­ja nar­ko­ti­kus daž­niau nei mo­te­rys (34,8 mln.).

Daž­niau­siai var­to­ja­mas nar­ko­ti­kas yra ka­na­pės (51,5 mln. vy­rų ir 32,4 mln. mo­te­rų ), daug ma­žiau as­me­nų tei­gia bent kar­tą gy­ve­ni­me ban­dę ko­kai­no (11,9 mln. vy­rų ir 5,3 mln. mo­te­rų ), MDMA (9,1 mln. vy­rų ir 3,9 mln. mo­te­rų ) ir am­fe­ta­mi­nų (8,3 mln. vy­rų ir 3,8 mln. mo­te­rų).

„Pa­dė­tis nar­ko­ti­kų rin­ko­je taip pat ta­po su­dė­tin­ges­nė: be ge­riau ži­no­mų nar­ko­ti­kų, var­to­to­jai ga­li įsi­gy­ti ir nau­jų me­džia­gų, taip pat esa­ma ženk­lų, kad vais­tai šio­je sri­ty­je uži­ma vis svar­bes­nę pa­dė­tį, o ke­lių nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas tarp as­me­nų, tu­rin­čių su nar­ko­ti­kais su­si­ju­sių prob­le­mų, tam­pa nor­ma“, – ra­šo­ma at­as­kai­to­je.

Dau­giau­sia kon­fis­kuo­ja­ma kanapių

Anot do­ku­men­to, pa­stan­gas už­kirs­ti ke­lią nar­ko­ti­kų var­to­ji­mui ap­sun­ki­na tai, kad ka­na­pės, sin­te­ti­niai nar­ko­ti­kai ir net kai ku­rie opioi­dai bei nau­jos psi­choak­ty­vio­sios me­džia­gos da­bar ga­mi­na­mos Eu­ro­po­je, t. y. ša­lia var­to­to­jų rin­kų.

2014 me­tai Eu­ro­pos Są­jun­go­je nuo nar­ko­ti­kų pri­klau­so­my­bės gy­dy­ta apy­ti­kriai 1,2 mln. žmo­nių. Daž­niau­siai tai – opioi­dų var­to­to­jai, An­trą ir tre­čią vie­tą ati­tin­ka­mai uži­ma ka­na­pių ir ko­kai­no var­to­to­jai.

Eu­ro­po­je kas­met pra­ne­ša­ma apie dau­giau kaip mi­li­jo­ną ne­tei­sė­tų nar­ko­ti­kų kon­fis­ka­vi­mo at­ve­jų. Dau­gu­ma at­ve­jų iš var­to­to­jų kon­fis­kuo­ja­mi ne­di­de­li nar­ko­ti­kų kie­kiai, nors pa­si­tai­ko kon­fis­kuo­ti ir di­de­lius kie­kius kvai­ša­lų iš kon­tra­ban­di­nin­kų bei ga­min­to­jų.

EMC­CA duo­me­ni­mis, 2014 me­tais pu­sę – 50 proc. – kon­fis­kuo­tų nar­ko­ti­nių me­džia­gų su­da­rė džio­vin­tos ka­na­pes, 24 proc – ka­na­pių der­va, 9 proc. – ko­kai­nas ir kre­kas 9 proc., 5 proc. – am­fe­ta­mi­nai, 4 proc. – he­roi­nas, 3 proc. – ka­na­pių au­ga­lai, po 2 proc. – MDMA ir ki­tos me­džia­gos.

2014 me­tais maž­daug 60 proc. vi­sų ES už­fik­suo­tų kon­fis­ka­vi­mo at­ve­jų už­re­gis­truo­ti dvie­jo­se ša­ly­se – Is­pa­ni­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Tais me­tais ka­na­pių der­vos par­ei­gū­nai pa­ėmė 574 to­nas, džio­vin­tų ka­na­pių – 139 to­nas.

ES nar­ko­ti­kų rin­ka ver­ti­na­ma 20–30 mlrd. eu­rų

Kas­met maž­me­ni­nė­je rin­ko­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) par­duo­da­ma nar­ko­ti­nių me­džia­gų už maž­daug 21 – 31 mlrd. eu­rų, tei­gia­ma ES nar­ko­ti­kų ste­bė­se­nos agen­tū­ros (EMCD­DA) at­as­kai­to­je.

„Mes pir­mą kar­tą įver­ti­no­me nar­ko­ti­kų rin­kos dy­dį Eu­ro­po­je, jis su­da­rė ma­žiau­siai 24 mlrd. eu­rų 2013 me­tais“, – an­tra­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Li­sa­bo­no­je sa­kė agen­tū­ros di­rek­to­rius Ale­xis Goos­dee­las (Alek­sis Gus­de­las).

„Net jei­gu nar­ko­ti­kai ta­po ma­žiau ma­to­mi Eu­ro­pos vi­suo­me­nė­je, ne­be­ma­to­me nuo nar­ko­ti­kų gat­vė­se mirš­tan­čių žmo­nių, kaip pa­si­tai­ky­da­vo prieš 25 me­tus, nar­ko­ti­kų rin­ka yra la­bai ak­ty­vi“, – pri­dū­rė jis.

Anot at­as­kai­tos, ka­na­pių pro­duk­tai, ku­rių maž­me­ni­nė rin­ka ver­ti­na­ma 9,3 mlrd. eu­rų, su­da­ro apie 38 proc. vi­sų nar­ko­ti­kų. Jie uži­ma di­džiau­sią Eu­ro­pos ne­tei­sė­tų nar­ko­ti­kų rin­kos da­lį.

Ma­žes­nė da­lis (ati­tin­ka­mai 28 ir 24 proc.) ten­ka he­roi­nui, jo rin­ka ver­ti­na­ma 6,8 mlrd. eu­rų, ir ko­kai­nui, jo rin­ka su­da­ro apie 5,7 mlrd. eu­rų .

Am­fe­ta­mi­nų uži­ma­ma rin­kos da­lis yra ma­žes­nė (8 proc.) ir ver­ti­na­ma 1,8 mlrd. eu­rų. MDMA uži­ma­ma rin­kos da­lis su­da­ro 3 proc. ir yra ver­ti­na­ma be­veik 0,7 mlrd. eu­rų.

EMCD­DA spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad šie įver­čiai pa­grįs­ti la­bai ne­gau­siais duo­me­ni­mis, to­dėl jie dau­giau par­em­ti ti­kė­ti­no­mis prie­lai­do­mis.

Kas­me­ti­nė­je nar­ko­ti­kų pa­pli­ti­mo at­as­kai­to­je tei­gia­ma, kad tra­di­ciš­kai ne­tei­sė­tais nar­ko­ti­kais pre­kiau­ja­ma fi­zi­nė­se pre­ky­vie­tė­se, ta­čiau kvai­ša­lų pre­ky­ba spar­čiai ke­lia­si ir į in­ter­ne­tą.

Už mig­ra­ci­ją, vi­daus rei­ka­lus ir pi­lie­ty­bę at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras Di­mi­tris Av­ra­mo­pou­lus an­tra­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją tei­gė, kad nu­si­kal­tė­liai in­ter­ne­tą nau­do­ja kaip plat­for­mą ras­ti pir­kė­jų.

„In­ter­ne­tas su­tei­kia ga­li­my­bę pre­kiau­ti nar­ko­ti­kais be fi­zi­nio kon­tak­to, taip sau­giau, leng­viau ir pi­giau“, – sa­kė jis.

Eu­ro­ko­mi­sa­ro tei­gi­mu, tai ver­čia stip­rin­ti in­ter­ne­to ste­bė­są, ak­ty­vin­ti ir efek­ty­vin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp ša­lių.