Naisiuose Ramūno Karbauskio partinio vainiko „nenuneš“
Sa­vait­ga­lį ren­gia­ma­me par­ti­jos sąs­kry­dy­je Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis tu­rės dar kar­tą pri­si­min­ti su­si­ti­ki­mą su bu­vu­sia Sei­mo na­re Gre­ta Kil­di­šie­ne ir pa­aiš­kin­ti ko­le­goms, kas vyks­ta. Ta­čiau pik­ti grū­mo­ji­mai ar ar­ši kri­ti­ka jam grei­čiau­siai ne­gre­sia.

R. Kar­baus­kio tė­vo­ni­ja va­di­na­muo­se Nai­siuo­se, Šiau­lių ra­jo­ne, su­si­rink­sian­tys „vals­tie­čiai“ ža­da svars­ty­ti ne vie­ną par­ti­nį klau­si­mą. Tarp jų ir ži­niask­lai­do­je pla­čiai nu­švies­tą ne­se­niai sos­ti­nė­je vy­ku­sį R. Kar­baus­kio, G. Kil­di­šie­nės, jos ad­vo­ka­tės bei vie­šų­jų ry­šių pro­fe­sio­na­lų su­si­ti­ki­mą, ku­ris, kaip skel­bė BNS šal­ti­niai, ga­lė­jo bū­ti skir­tas bu­vu­sios par­la­men­ta­rės biog­ra­fi­nės kny­gos „At­vi­rai“ vie­ši­ni­mo ir pla­ti­ni­mo kam­pa­ni­jai ap­tar­ti.

Nors da­lis aukš­tas par­ei­gas ei­nan­čių „vals­tie­čių“ ma­no, kad tai as­me­ni­nis jų par­ti­jos ly­de­rio rei­ka­las, ki­ti LVŽS na­riai lau­kia at­sa­ky­mų. Po­li­to­lo­gų nuo­mo­nės dėl šios is­to­ri­jos, R. Kar­baus­kio ir „vals­tie­čių“ veiks­mų narp­lio­jant šios is­to­ri­jos pe­ri­pe­ti­jas iš­sis­ki­ria.

Be­je, šią ke­bek­nę „vals­tie­čiai“ ban­dė iš­spręs­ti va­kar, pa­skelb­da­mi, kad G. Kil­di­šie­nė pa­lie­ka par­ti­ją.

Tu­rės nu­švies­ti situaciją

Pa­siaiš­ki­ni­mų iš R. Kar­baus­kio ža­da rei­ka­lau­ti ke­li LVŽS pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai, Sei­mo na­riai Min­dau­gas Pui­do­kas ir Vir­gin­jus Sin­ke­vi­čius. „Vals­tie­čių“ frak­ci­jai pri­klau­san­tis par­la­men­ta­ras Po­vi­las Urb­šys pa­brė­žė, kad R. Kar­baus­kis tu­ri aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ko­dėl or­ga­ni­za­vo mi­nė­tą su­si­ti­ki­mą, o jei­gu ne­or­ga­ni­za­vo, ko­dėl ja­me nag­ri­nė­ti par­ti­jos rei­ka­lai, ko­dėl ja­me da­ly­va­vo G. Kil­di­šie­nė. „Kol jis tų abe­jo­nių aiš­kiai ne­pa­nai­kins, tuo la­biau stip­rės įspū­dis, kad jis ne­no­ri sa­ky­ti tie­sos“, – sa­kė jis.

Par­la­men­to pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad vi­sa ši si­tua­ci­ja, su­si­ju­si su G. Kil­di­šie­ne, ne­tu­ri nie­ko bend­ra su po­li­ti­ka. LVŽS vi­ce­pir­mi­nin­kė, Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė sa­kė, kad par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je ko­le­gos no­rės iš­girs­ti, kas at­si­ti­ko, ko­dėl apie vy­ku­sį su­si­ti­ki­mą tiek daug in­for­ma­ci­jos, ko­dėl ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se ji ski­ria­si ir pan. Jos nuo­mo­ne, ki­lus klau­si­mų ir ne­aiš­ku­mų, par­ti­jos pir­mi­nin­kas tu­ri nu­švies­ti si­tua­ci­ją. „Jei­gu jis bū­tų su­si­ti­kęs ir spren­dęs tik as­me­niš­kai G. Kil­di­šie­nės ir sa­vo rė­mi­mo ar ne­rė­mi­mo klau­si­mus, tai bū­tų ti­krai as­me­ni­niai da­ly­kai, ir man jie taip pat ne­įdo­mūs. As­me­ni­nius klau­si­mus jie pa­tys ir iš­siaiš­kins, iš­spręs. Svar­biau­sia, kad frak­ci­jos, šiuo at­ve­ju ir par­ti­jos, vei­ki­mas bū­tų aiš­kus, skaid­rus, su­pran­ta­mas, vi­siems ži­no­mas ir ne­kel­tų jo­kių abe­jo­nių. Jei­gu da­bar į vie­šą­ją erd­vę iš­ki­lo kai ku­rie to­kie klau­si­mai, ma­nau, tu­rė­tų bū­ti į juos pa­teik­ti ir at­sa­ky­mai, kas bu­vo ta­ria­ma­si“, – aiš­ki­no po­li­ti­kė. R. Baš­kie­nė įžvel­gė prob­le­mų dėl par­ti­jos ir at­ski­rų jos na­rių ko­mu­ni­ka­ci­jos. Pa­sak jos, jei­gu R. Kar­baus­kis dar tą pa­tį va­ka­rą bū­tų žur­na­lis­tams pa­aiš­ki­nęs tai, ką pa­sa­ko­jo ki­tą ry­tą, esą ne­bū­tų bu­vę jo­kių spe­ku­lia­ci­jų.

Še­šė­lio par­ti­jai ne­me­ta

R. Baš­kie­nė ti­ki­no ne­ži­nan­ti, ar R. Kar­baus­kio ir G. Kil­di­šie­nės su­si­ti­ki­mas vie­šų­jų ry­šių agen­tū­ro­je bu­vo at­si­tik­ti­nis, ar spe­cia­liai or­ga­ni­zuo­tas. „Tuo vi­siš­kai ne­no­riu do­mė­tis, man tai ne­rū­pi“, – pa­ti­ki­no ji. Vie­na LVŽS ly­de­rių ne­ma­no, kad pa­sta­ra­sis su­si­ti­ki­mas me­ta ko­kį nors še­šė­lį par­ti­jai. Anot jos, po­li­ti­kai su la­bai daug kuo su­si­ti­ki­nė­ja. „G. Kil­di­šie­nė yra par­ti­jos na­rė. Tai pa­li­ki­me jų as­me­ni­niam ap­sisp­ren­di­mui, kiek kar­tų, ka­da ir kur jie no­ri ar ga­li su­si­tik­ti. Man la­biau rū­pi, kaip mes veik­si­me to­liau, kaip or­ga­ni­zuo­si­me frak­ci­jos, par­ti­jos veik­lą. Apie tai tu­ri­me kal­bė­tis ir kal­bė­si­mės“, – tei­gė ji.

R. Baš­kie­nė ne­igė pa­si­gir­du­sias kal­bas, kad au­to­biog­ra­fi­ją iš­lei­du­si G. Kil­di­šie­nė ga­li tap­ti vie­na iš „vals­tie­čių“ kan­di­da­čių į Eu­ro­pos Par­la­men­tą (EP) po dve­jų me­tų vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se. Ji ak­cen­ta­vo, kad spren­di­mus dėl to pri­ima par­ti­jos ta­ry­ba. „Ir šiuo at­ve­ju ne­ma­nau, kad ji bū­tų ge­riau­sias pa­siū­ly­mas mū­sų są­ra­še, to­dėl ti­krai abe­jo­ju, ar jos pa­var­dė at­si­ras­tų. Bent jau to ne­įsi­vaiz­duo­ju. Vis dėl­to da­bar ji sa­vo dar­bais tu­ri vėl įro­dy­ti, kad dir­ba, uži­ma tam ti­kras po­zi­ci­jas. Tai nė­ra šiaip sau vei­ki­mas. Į EP na­rius žiū­riu kaip į Lie­tu­vos rep­re­zen­tuo­tuo­jus, tu­rin­čius ypa­tin­gų ge­bė­ji­mų. G. Kil­di­šie­nė to­kių ge­bė­ji­mų šian­dien ti­krai ne­tu­ri pa­sie­ku­si. Ma­nau, jei­gu ji to­liau ak­ty­viai veiks (o jei­gu no­ri veik­ti po­li­ti­ko­je, tai nie­kam ne­užd­raus­ta), ga­li iš­ban­dy­ti sa­ve sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­lo­je. De­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je žmo­gus ga­li tu­rė­ti vi­so­kių no­rų ir sie­kių. Svei­kin­ti­na, kai žmo­gus yra ak­ty­vus“, – kal­bė­jo ji.

„Mė­nu­lio pil­na­ties pasakos“

Ar R. Kar­baus­kio su­si­ti­ki­mas su G. Kil­di­šie­ne, vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tais yra pri­va­tus rei­ka­las? My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to do­cen­to Vir­gio Va­len­ti­na­vi­čiaus tei­gi­mu, po­li­ti­kas nie­ka­da ne­tu­ri as­me­ni­nių rei­ka­lų, nes yra vie­šas as­muo.

„Vals­tie­čių“ ly­de­rio pa­siaiš­ki­ni­mai, esą vie­šų­jų ry­šių kon­to­ro­je jis vyk­dė so­cia­li­nį eks­pe­ri­men­tą, apž­val­gi­nin­ko ne­įti­ki­na. „So­cia­li­niai eks­pe­ri­men­tai“ – mė­nu­lio pil­na­ties nak­ties pa­sa­kos. R. Kar­baus­kis ne pir­mą sy­kį ste­bi­na ban­dy­mais iš to­kių jė­gos po­zi­ci­jų iš­si­suk­ti nuo ne­pa­to­gių klau­si­mų. Ga­li­ma jus­ti, kad jis yra iš ko­lū­kio pir­mi­nin­kų di­nas­ti­jos, nes ka­dai­se ko­lū­kių pir­mi­nin­kai sa­vo ko­lū­kiuo­se, jei ką nors pa­sa­ky­da­vo, tai taip ir bū­da­vo – kaip nu­kirs­ta. Ko­lū­kio pir­mi­nin­ko sū­nus, val­dan­tis daug že­mės ir sam­dan­tis daug žmo­nių, ma­tyt, pri­pra­tęs, kad su­skam­bė­jus jo ko­man­di­niam bal­sui vi­si nu­ščiū­va. Tai, ma­tyt, la­bai ge­rai vei­kia Nai­siuo­se, ir ši­tie ins­tink­tai iš­li­ko at­vy­kus į Vil­nių, į aukš­tes­nį po­li­ti­kos ly­gį. Ma­ne ste­bi­na, kad R. Kar­baus­kis vis dar ne­sup­ran­ta, jog Vil­niu­je Nai­sių ko­man­di­niai me­to­dai vei­kia grei­čiau prieš­in­gai, to­dėl vi­si šie aiš­ki­ni­mai tik pa­blo­gi­na si­tua­ci­ją“, – įver­ti­no V. Va­len­ti­na­vi­čius.

Jis pri­mi­nė, kad iki Sei­mo rin­ki­mų R. Kar­baus­kis la­bai gra­žiai kal­bė­jo apie šei­mos ver­ty­bes. To­dėl su G. Kil­di­šie­ne ir Is­pa­ni­jo­je su vai­kais at­ski­rai gy­ve­nan­čia žmo­na su­sik­los­čiu­si pa­dė­tis at­ro­do la­bai keis­tai. „Po­li­ti­kas, ku­ris ypač dek­la­ruo­ja tvir­tas šei­mos ver­ty­bes, be abe­jo, tu­ri są­ži­nin­gai pa­aiš­kin­ti to­kią si­tua­ci­ją. Bet, ma­tyt, R. Kar­baus­kis, taip elg­da­ma­sis, jau­čia­si ga­na tvir­tai. Gal­būt jis su­si­tai­kė su tuo, kad ti­krai pra­ras da­lį rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo, nes rei­tin­gai krin­ta sta­čiai. Ta­čiau ma­nau, kad jis ta­ria­si tu­rįs tvir­tas po­zi­ci­jas par­ti­jo­je. Tam yra pa­grin­do. Rea­liai, kaip anks­čiau Vik­to­ras Us­pas­ki­chas Dar­bo par­ti­jo­je, jis yra fak­ti­nis, gal­būt ir fi­nan­si­nis par­ti­jos sa­vi­nin­kas“, – samp­ro­ta­vo po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas.

Rei­tin­gai smun­ka ne dėl G. Kildišienės

Sei­mo LVŽS frak­ci­jo­je V. Va­len­ti­na­vi­čius ne­įž­vel­gė bruz­dė­ti ga­lin­čių po­li­ti­kų. Kol kas griež­čiau apie R. Kar­baus­kį kal­bė­jęs par­la­men­ta­ras P. Urb­šys net ne­prik­lau­so par­ti­jai. „Dau­gia­me­čiai par­ti­jos na­riai, kaip ga­li­ma įtar­ti, ties­mu­kai ta­riant, se­niai sė­di R. Kar­baus­kio ki­še­nė­je – jei­gu ne par­ai­džiui, tai bent sim­bo­liš­kai. Ki­taip sa­kant, R. Kar­baus­kis iš­lai­ko par­ti­ją, ku­ri tuos žmo­nes iš­kė­lė į val­dan­čią­ją dau­gu­mą, ir kol kas ne­ma­ty­ti po­žy­mių, kad LVŽS vi­du­je braš­kė­tų“, – aiš­ki­no jis.

V. Va­len­ti­na­vi­čiaus nuo­mo­ne, „vals­tie­čių“ rei­tin­gai pa­sta­ruo­ju me­tu pir­miau­sia krin­ta ne dėl G. Kil­di­šie­nės, o dėl rin­kė­jų ne­iš­si­pil­džiu­sių lū­kes­čių, ne­įvyk­dy­tų pa­ža­dų. Esą tik ko­vo­jant su al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mu nu­veik­ta šis tas ap­čiuo­pia­mo, o vi­sais ki­tais „fron­tais“ buk­suo­ja­ma. Be to, į val­džią LVŽS at­ėjo su kai­rių­jų lo­zun­gais, ža­dė­da­ma rū­pin­tis pa­pras­tų žmo­nių in­te­re­sais, bet pa­nai­ki­no pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui, es­min­gai ne­pa­tai­siu­si pri­ėmė li­be­ra­lų Dar­bo ko­dek­są. „Vi­sos G. Kil­di­šie­nės pe­ri­pe­ti­jos tik pri­de­da tam ti­krų prie­sko­nių. Kai par­ti­ja rie­da že­myn dėl rin­ki­mų pa­ža­dų ne­vyk­dy­mo ir vie­šai de­mons­truo­ja­mos ne­kom­pe­ten­ci­jos, aro­gan­ci­jos, kai žo­dis „pro­fe­sio­na­las“ tam­pa keiks­ma­žo­džiu, tuo­met ir G. Kil­di­šie­nės te­ma ne­pri­de­da taš­kų, o tik dar la­biau pa­grei­ti­na rei­tin­gų smu­ki­mą“, – dės­tė apž­val­gi­nin­kas.

Siū­lo elg­tis kaip prancūzams

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus, Sei­mo pir­mi­nin­ko vi­suo­me­ni­nio kon­sul­tan­to, ma­ny­mu, su­si­ti­ki­mo is­to­ri­ją bū­tų ga­li­ma plė­to­ti, pa­teik­ti pa­pil­do­mų klau­si­mų, jei G. Kil­di­šie­nė te­be­bū­tų Sei­mo na­rė, o ne pri­va­tus as­muo. „Link­čiau elg­tis taip, kaip el­gia­ma­si, pa­vyz­džiui, Pra­ncū­zi­jo­je, kai po­li­ti­kų as­me­ni­niai rei­ka­lai to­kie ir lie­ka, ne­prik­lau­so­mai nuo to, ko­kį pos­tą jie užim­tų. Ko ge­ro, Pra­ncū­zi­jo­je per pa­sta­ruo­sius 10–15 me­tų, bent jau kal­bė­da­mi apie tris pa­sta­ruo­sius ša­lies pre­zi­den­tus – Ni­co­las Sar­ko­zy, Fran­cois Hol­lan­de'ą ir da­bar­ti­nį va­do­vą Em­ma­nue­lį Mac­ro­ną, vi­sa­da tu­rė­jo­me įvai­riau­sių klau­si­mų dėl jų an­trų­jų pu­sių, san­ty­kių su žmo­no­mis ir bu­vu­sio­mis su­tuok­ti­nė­mis. Tuos klau­si­mus kai ka­da pa­teik­da­vo ži­niask­lai­da, bet pa­tys po­li­ti­kai sten­gė­si ne­es­ka­luo­ti tų te­mų. Be abe­jo, ži­niask­lai­dai pa­aiš­ki­na­ma, pa­tei­kia­mos sa­vos ver­si­jos. Pa­pras­tai to­kios is­to­ri­jos tuo ir bai­gia­si. Ma­ny­čiau, kad Lie­tu­va tu­rė­tų ei­ti pra­ncū­ziš­ku ke­liu, nes kar­tais ži­niask­lai­da ieš­ko per­ne­lyg daug sen­sa­ci­jų ar to, ko nė­ra“, – ti­ki­no jis.

Pa­sak A. Kru­pa­vi­čiaus, is­to­ri­jai dėl R. Kar­baus­kio su­si­ti­ki­mo tei­kia­mas per­dė­tas dė­me­sys, o ieš­ko­ti pa­pil­do­mų spe­cia­lių jo pa­aiš­ki­ni­mų yra nie­kur ne­ve­dan­tis ke­lias. Be to, po­li­to­lo­gas pri­du­ria, kad par­ti­jo­je dėl to il­gai be­si­tę­sian­čios dis­ku­si­jos ga­li kenk­ti „vals­tie­čiams“. „Da­bar jų par­ti­ja ir frak­ci­ja yra vie­nin­gos. Vie­šo­jo­je erd­vė­je jiems ten­ka iš­klau­sy­ti daug kri­ti­kos: ir pel­ny­tos, ir kar­tais ne­pel­ny­tos. Ta­čiau jei po­li­ti­nės jė­gos vi­du­je pra­si­dė­tų san­ty­kių aiš­ki­ni­ma­sis tais klau­si­mais, ku­rie po­li­ti­kams nė­ra reikš­min­gi, su­stip­rė­tų iš­cen­tri­nės ten­den­ci­jos par­ti­jos frak­ci­jo­je Sei­me ir pa­čio­je par­ti­jo­je, gal­būt net va­do­vy­bė­je. Toks ke­lias tik su­stip­rin­tų ne­igia­mas ten­den­ci­jas, ku­rios šiuo me­tu klos­to­si ap­link LVŽS“, – svars­tė jis.

A. Kru­pa­vi­čiaus nuo­mo­ne, R. Kar­baus­kio po­zi­ci­jos par­ti­jo­je ga­li su­svy­ruo­ti ne tiek dėl mi­nė­tos is­to­ri­jos, kiek dėl „vals­tie­čių“ po­pu­lia­ru­mo ma­žė­ji­mo. Kaip ro­do vi­suo­me­nės apk­lau­sos, par­ama LVŽS per 4–5 mė­ne­sius su­ma­žė­jo be­veik tris kar­tus. „Bū­tent „vals­tie­čių“ au­to­ri­te­to ar pa­si­ti­kė­ji­mo kre­di­to iš­bars­ty­mas, įvy­kęs per trum­pą lai­ką, ti­krai ga­li kiš­ti ko­ją ir R. Kar­baus­kio – po­li­ti­ko, vie­no iš LVŽS ly­de­rių – įta­kai“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.