Naikinamos kliūtys auginti pluoštines kanapes
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja tei­kia Vy­riau­sy­bei Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą ir Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­tai­sos tu­rė­tų pa­leng­vin­ti rei­ka­la­vi­mus pluoš­ti­nių ka­na­pių au­gin­to­jams ir šių au­ga­lų pa­nau­do­ji­mą mais­to, sta­ty­bų pra­mo­nė­je bei ki­tuo­se sek­to­riuo­se.

Įsi­ga­lio­jus Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mui ir jo įgy­ven­di­na­mie­siems tei­sės ak­tams, nuo 2014 me­tų pluoš­ti­nių ka­na­pių au­gi­ni­mo plo­tai pa­di­dė­jo dvi­gu­bai, o nuo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo pra­džios – be­veik 8 kar­tais, iki 2348 hek­ta­rų.

„Au­gin­to­jai su­si­du­ria su itin rim­to­mis nu­sta­ty­tų tai­syk­lių įgy­ven­di­ni­mo kliū­ti­mis, mat kai ku­rios įsta­ty­mo nuo­sta­tos, pa­tvir­tin­tos bai­mi­nan­tis ga­li­mų pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jų, ne tik nė­ra pra­smin­gos, bet ir itin su­nkiai įgy­ven­di­na­mos tiek ūkio su­bjek­tams, tiek vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nams“, - tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Už­kro­vė fi­nan­si­nę naštą

Anks­čiau nu­sta­ty­tas rei­ka­la­vi­mas im­ti mė­gi­nius nar­ko­ti­nės me­džia­gos (te­tra­hid­ro­ka­na­bi­no­lio – THC) kie­kiui iš­tir­ti iš kiek­vie­no dek­la­ruo­to pluoš­ti­nių ka­na­pių lau­ko, ku­riuo lai­ko­mos ke­liu, me­lio­ra­ci­jos grio­viu ar upe­liu at­skir­tos vi­so plo­to da­lys, pa­si­ro­dė per­tek­li­nis. Mat iš vie­no lau­ko daž­nai ten­ka im­ti net ke­lis mė­gi­nius, nors au­gi­nant vie­na­me lau­ke vie­no­dos veis­lės pluoš­ti­nes ka­na­pes pa­kan­ka pa­im­ti tik vie­ną mė­gi­nį, kad bū­tų ga­li­ma įsi­ti­kin­ti veis­lės sau­gu­mu dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

Tuo me­tu iš­lai­das už mė­gi­nių ėmi­mą ir ty­ri­mą tu­ri pa­deng­ti pa­tys au­gin­to­jai. O iš­tir­ti vie­ną mė­gi­nį kai­nuo­ja 145 eu­rus. Tai ga­na di­de­lė fi­nan­si­nė naš­ta, nes į at­ski­rus dek­la­ruo­tus lau­ke­lius kar­tais bū­na su­skirs­ty­tas 1 ha ar net ma­žes­nis plo­tas.

Da­bar mi­nis­te­ri­ja ma­no, jog ne­tiks­lin­ga im­ti mė­gi­nių iš kiek­vie­no dek­la­ruo­to lau­ko. Įsta­ty­mą nu­ma­to­ma keis­ti taip, kad mė­gi­niai bū­tų im­ami iš kiek­vie­no sė­jo­mai­nos, o ne kiek­vie­no dek­la­ruo­to lau­ko. At­ski­ri mė­gi­niai bū­tų im­ami tik tuo at­ve­ju, jei vie­nas pluoš­ti­nių ka­na­pių lau­kas bū­tų at­skir­tas vals­ty­bi­nės ar vie­ti­nės reikš­mės vie­šuo­ju ke­liu ar­ba ki­tu di­des­niu bar­je­ru.

Pluoš­ti­nių ka­na­pių pro­duk­tais pre­kiau­jan­tiems vers­li­nin­kams bu­vo nu­sta­ty­ta par­ei­ga tu­rė­ti at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos iš­duo­tą pa­žy­mą, pa­tvir­ti­nan­čią, kad pluoš­ti­nė­se ka­na­pė­se, iš ku­rių pa­ga­min­ti pluoš­ti­nių ka­na­pių pro­duk­tai, THC kie­kis ne­vir­ši­ja 0,2 pro­cen­to. Tai var­žė ūkio su­bjek­tus, ve­žan­čius pluoš­ti­nių ka­na­pių pro­duk­tus iš ki­tų ES ša­lių. To­dėl kei­čiant įsta­ty­mą šis per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas bus nai­ki­na­mas.

Įsta­ty­mo pa­tai­sos su­teiks pa­pil­do­mų ga­li­my­bių au­gin­ti pluoš­ti­nes ka­na­pes ma­žais plo­tais ag­ro­tech­ni­niais ir fi­to­sa­ni­ta­ri­niais tiks­lais. Ka­na­pių, au­gi­na­mų ma­žuo­se plo­tuo­se, ty­ri­mai dėl THC ne­bus at­lie­ka­mi, nes jų net ne­pa­kak­tų mė­gi­niui su­da­ry­ti. Ta­čiau ke­lia­mi pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai au­gin­to­jams - ke­ti­na­ma įpa­rei­go­ti juos bū­ti­nai pa­teik­ti ori­gi­na­lias sėk­lų pa­kuo­čių eti­ke­tes ir in­for­muo­ti kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos par­ei­gū­nus.

Ple­čia ti­krin­to­jų būrį

Tei­kia­mas Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas nu­ma­to ga­li­my­bę Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros (NMA) par­ei­gū­nams su­ra­šy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lus. Sie­kia­ma NMA par­ei­gū­nams, at­sa­kin­giems už li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los įgy­ven­di­ni­mo kon­tro­lę, su­teik­ti tei­sę su­ra­šy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lus dėl pluoš­ti­nių ka­na­pių tie­ki­mo rin­kai pa­žei­di­mų.

Šiuo me­tu ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lų su­ra­šy­mo ga­li­my­bė nu­ma­ty­ta tik mui­ti­nin­kams ir api­ma li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los pa­žei­di­mus iki pluoš­ti­nių ka­na­pių pro­duk­tų įve­ži­mo į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, pa­kei­tus įsta­ty­mą bus pa­nai­kin­ti bar­je­rai ir su­da­ry­tos ge­res­nės są­ly­gos ka­na­pių au­gin­to­jams, taip pat at­ver­tas ke­lias im­tis šių rin­ko­je ga­na nau­jų ir įdo­mių au­ga­lų, tu­rin­čių itin pla­tų pri­tai­ky­mo spek­trą, au­gi­ni­mo plė­tros.

Ka­na­pės kaip eko­lo­gi­nė ža­lia­va nau­do­ja­mos mais­to ir sta­ty­bų pra­mo­nė­je, bio­de­ga­lams ir bio­ku­rui ga­min­ti. Au­gi­nant pluoš­ti­nes ka­na­pes su­ma­žė­ja pes­ti­ci­dų nau­do­ji­mas, nes jos ne tik at­spa­rios dau­ge­liui ken­kė­jų, bet ir pa­čios, jei yra au­gi­na­mos ša­lia ki­tų kul­tū­rų, at­bai­do par­azi­tus. Iš ka­na­pių ga­mi­na­mos bio­lo­gi­nės au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nės.

Be to, iš­skir­ti­nai grei­tai aug­da­mos ka­na­pės už­go­žia pikt­žo­les, jų lau­kuo­se tie­siog ne­lie­ka. Tai la­bai nau­din­ga pa­skui ki­tiems to­se vie­to­se au­gi­na­miems pa­sė­liams. Ka­na­pės - itin svar­būs au­ga­lai ūki­nin­kams, ypač ūki­nin­kau­jan­tiems eko­lo­giš­kai, tai­kan­tiems sė­jo­mai­ną.