Nagrinėjamas Jono Miliaus skundas: iškviesti Tomas Žilinskas ir Virginija Baltraitienė
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas bu­vu­sio Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos va­do­vo Jo­no Mi­liaus by­lo­je nu­spren­dė liu­dy­to­jais apk­laus­ti bu­vu­sį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą To­mą Ži­lins­ką ir bu­vu­sią že­mės ūkio mi­nis­trę Vir­gi­ni­ją Bal­trai­tie­nę.

Apk­laus­ti eks­mi­nis­trus pa­pra­šė J.Mi­lius su sa­vo ad­vo­ka­tu.

T.Ži­lins­kas ir V.Bal­trai­tie­nė kvie­čia­mi į teis­mo po­sė­dį, ku­ris vyks ki­tą sa­vai­tę, ko­vo 30 die­ną.

J.Mi­lius by­li­nė­ja­si su Vy­riau­sy­be ir Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba dėl, jo ma­ny­mu, ne­tei­sė­to at­lei­di­mo.

Į teis­mą tre­čia­die­nį jis at­vy­ko kar­tu su ad­vo­ka­tu Pa­uliu­mi Čel­kiu. Vy­riau­sy­bei at­sto­vau­ja Eg­lė Izo­kai­ty­tė. Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba at­sto­vo ne­at­siun­tė. Vy­riau­sy­bė no­rė­jo, kad by­lo­je tre­čiuo­ju as­me­niu bū­tų pa­trauk­ta Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, ta­čiau teis­mas šio pra­šy­mo ne­ten­ki­no.

„Vi­sa­da, toks gy­ve­ni­mas. Kas no­ri pra­lai­mė­ti?“ – žur­na­lis­tų pa­klaus­tas, ar ti­ki­si lai­mė­ti by­lą, prieš po­sė­dį sa­kė J.Mi­lius.

Jis ti­ki­no, kad kar­tais žur­na­lis­tų „tie­sa bū­na krei­va“.

„Dėl le­gio­ne­lio­zės mi­rė trys žmo­nės ir ty­lu. O ma­no skan­da­las jau tę­sia­si pu­sę me­tų. Ar lau­kia­te, ka­da grį­šiu į dar­bą?“ – žur­na­lis­tų klau­sė J.Mi­lius.

Bu­vęs ve­te­ri­na­rų va­do­vas pra­šo pa­nai­kin­ti nu­ta­ri­mą, ku­riuo jis at­leis­tas iš pe­rei­gų, grą­žin­ti jį į dar­bą ir su­mo­kė­ti vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą už lai­ką, ku­rį jis bus at­leis­tas.

Tuo me­tu Vy­riau­sy­bė su skun­du ne­su­tin­ka ir ma­no, kad jis tu­ri bū­ti at­mes­tas.

J.Mi­lius taip pat teis­mo pra­šo, kad bū­tų krei­pia­ma­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą iš­siaiš­kin­ti, ar Vy­riau­sy­bės spren­di­mas jį at­leis­ti ati­tin­ka Kons­ti­tu­ci­ją.

Iš Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos par­ei­gų J.Mi­lius at­leis­tas per­nai spa­lio pra­džio­je, kai Vy­riau­sy­bė rug­sė­jį ne­pri­ta­rė jo veik­los at­as­kai­tai. Tar­ny­bai jis va­do­va­vo nuo 2010 me­tų spa­lio, po ket­ve­rių me­tų jis pa­skir­tas an­trai ka­den­ci­jai. Ji tu­rė­jo baig­tis 2018 me­tų spa­lio 4 die­ną.

Klau­si­mas dėl ga­li­my­bės J.Mi­liui to­liau ei­ti par­ei­gas ki­lo, kai tei­sė­sau­ga pa­tei­kė jam įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

Tei­sė­sau­ga at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir ti­ria įta­ri­mus, kad šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, jog ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

J.Mi­lius su tuo­me­ti­ne že­mės ūkio mi­nis­tre V.Bal­trai­tie­ne prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų su­lau­kė ir dėl da­ly­va­vi­mo va­ka­rie­nė­je bei me­džiok­lė­je su vers­li­nin­kais. Ga­li­mą par­ei­gū­nų in­te­re­sų konf­lik­tą aiš­ki­no­si Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja.

J.Mi­lius sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai ne­igia.