Naglis Puteikis žeria kaltinimus verslininkui Pranciškui Jurgučiui
Liu­dy­to­jo sta­tu­są Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no „Als­tom“ ky­ši­nin­ka­vi­mo Lie­tu­vo­je by­lo­je tu­rin­tis vers­li­nin­kas Pra­nciš­kus Jur­gu­tis, da­ly­va­vo ko­rup­ci­nė­se sche­mo­se ir už vals­ty­bi­nius už­sa­ky­mus jo val­do­moms įmo­nėms ne­šda­vo ky­šius So­cial­de­mo­kra­tų, Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Dar­bo par­ti­jos at­sto­vams, sa­ko Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis.

Tre­čia­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je N.Pu­tei­kis pa­sa­ko­jo, kad su P.Jur­gu­čiu, ku­rį pa­žįs­ta nuo sa­vo va­do­va­vi­mo tuo­me­ti­nei vals­ty­bės val­do­mai įmo­nei „Klai­pė­dos lai­vų re­mon­tas“ lai­kų, bu­vo su­si­ti­kęs 2014 me­tais ir tuo­met vers­li­nin­kas jam pa­pa­sa­ko­jo apie ko­rup­ci­nes sche­mas.

„Jis pa­sa­ko­jo, kad kai dir­bo įmo­nių va­do­vu, jį kvies­da­vo so­cial­de­mo­kra­tų ir Li­be­ra­lų są­jū­džio žmo­nės, at­sa­kin­gi už pi­ni­gus, ir ant sta­lo pa­dė­to po­pie­riaus la­po liep­da­vo už­ra­šy­ti ob­jek­tus, ku­riuo­se jis lai­mi kon­kur­sus. Ta­da ties kiek­vie­nu ob­jek­tu liep­da­vo už­ra­šy­ti są­ma­tos dy­dį, ta­da ties tuo skai­čiu­mi ra­šy­da­vo pro­cen­tą, sa­ky­da­vo: „pats iš­si­ver­si į gry­nus pi­ni­gus ir pri­sta­tyk kon­kre­tiems as­me­nims“, – tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­sa­ko­jo N.Pu­tei­kis.

Anot jo, vers­li­nin­kas iš pra­džių esą nu­ro­dy­mų ne­si­lai­kė, ta­čiau tuo­met pa­ste­bė­jo, kad mi­nis­te­ri­jos ne­ski­ria fi­nan­sa­vi­mo vals­ty­bi­niams už­sa­ky­mams, ku­riuos yra ga­vu­sios P.Jur­gu­čio įmo­nės.

„Su tuo fi­nan­sa­vi­mo su­lai­ky­mu ga­vo­si vals­ty­bė­je toks kon­kre­tus siurb­lys, ku­ria­me P.Jur­gu­tis da­ly­va­vo su kiek­vie­na die­na vis la­biau ir ky­šių su­mos pra­dė­jo smar­kiai di­dė­ti. Kaž­ko­kį lai­ko­tar­pį tos su­mos pa­sie­kė mi­li­jo­ni­nes su­mas gry­nai­siais“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

N.Pu­tei­kio tei­gi­mu, P.Jur­gu­tis da­ly­va­vo ir Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no „Als­tom“ ky­ši­nin­ka­vi­mo sche­mo­se Lie­tu­vo­je. Gru­pei „Als­tom“ Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je prieš ke­le­tą me­tų pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl ko­rup­ci­jos Lie­tu­vo­je. 2014 me­tų gruo­dį „Als­tom“ gru­pės elek­tros in­ži­ne­ri­jos bend­ro­vė „Als­tom Po­wer“ ir du jos dar­buo­to­jai Ni­cho­la­sas Rey­nold­sas ir Jo­ha­ne­sas Vil­lius Vens­kus, ku­ris įmo­nė­je tuo­met jau ne­dir­bo, ap­kal­tin­ti dėl aš­tuo­ne­rius me­tus tru­ku­sio ky­ši­nin­ka­vi­mo. Kal­ti­ni­mai su­si­ję su „Als­tom Po­wer“ su­tar­ti­mis su Lie­tu­vos bend­ro­vė­mis „Vil­me­tro­na“ ir Lie­tu­vos elek­tri­nė, ku­ri da­bar yra pri­jung­ta prie ener­ge­ti­kos hol­din­go „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ įmo­nės „Lie­tu­vos ener­gi­jos ga­my­ba“.

Pa­sak N.Pu­tei­kio, P.Jur­gu­tis da­vė par­ody­mus ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės tei­sė­sau­gai, ku­ri at­lie­ka ty­ri­mą dėl „Als­tom“ veik­los Lie­tu­vo­je.

Pa­sak N.Pu­tei­kio, P.Jur­gu­tis da­vė par­ody­mus ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės tei­sė­sau­gai, ku­ri at­lie­ka ty­ri­mą dėl „Als­tom“ veik­los Lie­tu­vo­je.

„Dar vie­na li­ni­ja – ly­giag­re­čiai jis (P.Jur­gu­tis – BNS) duo­da par­ody­mus ir Lie­tu­vos tei­sė­sau­gai apie da­ly­kus, ne­su­si­ju­sius su Elek­trė­nų ky­ši­nin­ka­vi­mu. Jis siun­čia ki­tus epi­zo­dus, kaip su­pran­tu iš jo pa­sa­ko­ji­mų, jie su­si­ję su su­si­sie­ki­mo mi­nis­trais prie so­cial­de­mo­kra­tų. Vie­nu žo­džiu, nuo 2004 iki 2009 me­tų tai bus so­cial­de­mo­kra­tų, Dar­bo par­ti­jos ir Li­be­ra­lų są­jū­džio su­si­sie­ki­mo mi­nis­trai ir žmo­nės, at­sa­kin­gi už ši­tų tri­jų par­ti­jų iž­dą“, – kal­bė­jo N.Pu­tei­kis.

„Vie­nos par­ti­jos būs­ti­nė­je jis (P.Jur­gu­tis – BNS) su­si­ti­ko su tos par­ti­jos va­do­vu, pa­da­vė la­ga­mi­ną gry­nų­jų, įvar­di­no kon­kre­čią su­mą. Tuos pi­ni­gus po­li­ti­kas su­dė­jo į pen­kia­li­tri­nę bren­džio ar vis­kio pa­kuo­tę, pats iš­ne­šė ir pa­da­vė sa­vo vai­ruo­to­jui“, – tę­sė N.Pu­tei­kio bend­ra­žy­gis Kris­tu­pas Kri­vic­kas.

Pa­klau­sus apie ko­kį po­li­ti­ką kal­ba­ma, N.Pu­tei­kis tei­gė, kad tai Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas, eu­ro­par­la­men­ta­ras Vik­to­ras Us­pas­ki­chas.

„Di­des­ne su­mas ne­šė ir Li­be­ra­lų są­jū­džiui, tik da­li­mis, dar di­des­nes su­mas ne­šė so­cial­de­mo­kra­tams, bet ne­atsk­lei­dė iž­di­nin­kų pa­var­džių. Sa­ko, kad leng­viau­sia bu­vo su li­be­ra­lais, jiems bu­vo ga­li­ma ne­at­neš­ti vi­sos su­mos, jie ma­žiau­siai spaus­da­vo. Sa­ko, kad Dar­bo par­ti­ja yra mir­tis – per­se­kio­da­vo, pa­si­gau­da­vo na­muo­se, va­ka­re pri­va­žiuo­da­vo, liep­da­vo at­va­žiuo­ti nak­tį Kau­no mies­to cen­tre“, – pa­sa­ko­jo N.Pu­tei­kis.

Sei­mo na­rio tei­gi­mu, P.Jur­gu­tis anks­čiau į tei­sė­sau­gą ne­si­krei­pė, nes da­ly­vau­jant ko­rup­ci­nė­je sche­mo­je jo tur­tas di­dė­jo, jo val­do­mos įmo­nės gau­da­vo už­sa­ky­mą, ta­čiau si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė, kai Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) iš­aiš­ki­no vie­ną iš vers­li­nin­ko pi­ni­gų iš­gry­ni­ni­mo ope­ra­ci­joms nau­do­tą įmo­nę.

„Suž­lun­ga iš­gry­ni­ni­mo įmo­nė, ją su­čium­pa FNTT, jis pra­ran­da mi­li­jo­ną, jis tų pi­ni­gų ne­at­ne­ša ir su­lai­ko­mas fi­nan­sa­vi­mas uos­te, grei­čiau­siai gal Gent­vi­las (bu­vęs Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las – BNS) su­lai­ko fi­nan­sa­vi­mą uos­te ir kar­tu su­lai­ko­mas fi­nan­sa­vi­mas elek­tri­nė­je (Lie­tu­vos elek­tri­nė­je – BNS). Ta­da jam per vi­sas fir­mas pra­de­da trūk­ti apy­var­ti­nių lė­šų, po­li­ti­kai rei­ka­lau­ja ne­šti pi­ni­gus, įdo­mus epi­zo­das – ne­be­san­tys val­džio­je po­li­ti­kai to­liau rei­ka­lau­ja ne­šti pi­ni­gus, nes jų pa­skir­ti ki­ti at­sto­vai vyk­do tą va­lią“, – sa­kė N.Pu­tei­kis.

Ko­vo vi­du­ry­je Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) at­li­ko kra­tas Pa­sau­lio ener­ge­ti­kos ta­ry­bos Lie­tu­vos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, bu­vu­sio „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ va­do­vo Ry­man­to Juo­zai­čio ir bu­vu­sio Lie­tu­vos elek­tri­nės va­do­vo Pra­no No­rei­kos na­muo­se. R.Juo­zai­tis tuo­met BNS tei­gė, kad šio­je is­to­ri­jo­je kal­tas „Als­tom“ gin­čas su su­bran­go­ve – jau ban­kru­ta­vu­sia prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mo vers­li­nin­ko P.Jur­gu­čio bend­ro­ve „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ka“.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo, ku­ria­me fi­gū­ruo­ja mi­li­jo­ni­nius pro­jek­tus Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­nu­si Pra­ncū­zi­jos in­ži­ne­ri­jos gru­pė „Als­tom“.

Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo, ku­ria­me fi­gū­ruo­ja mi­li­jo­ni­nius pro­jek­tus Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­nu­si Pra­ncū­zi­jos in­ži­ne­ri­jos gru­pė „Als­tom“. Gru­pė 2004–2009 me­tais Lie­tu­vos elek­tri­nė­je už 200 mln. eu­rų įren­gė sie­ros va­ly­mo įren­gi­nius ir už 43 mln. eu­rų re­kons­tra­vo Kau­no hid­roe­lek­tri­nę. Pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus se­na­tis stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pa­pir­ki­mo ty­ri­muo­se yra 10 me­tų nuo pa­sku­ti­nio nu­si­kal­ti­mo.

Ko­vo pa­bai­go­je STT apk­lau­sė R.Juo­zai­tį, jam par­eikš­ti įta­ri­mai. Ko­vo pa­bai­go­je „Als­tom“ by­lo­je kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas apk­laus­tas ir eu­ro­par­la­men­ta­ras Vik­to­ras Us­pas­ki­chas.

2013-ai­siais už ky­šio da­vi­mą nu­teis­tam P. Jur­gu­čiui per­nai gruo­dį teis­mas sky­rė lyg­ti­nį pa­lei­di­mą. Per ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus jis bu­vo tei­sia­mas ir ki­to­se by­lo­se, ra­šė „Va­ka­rų eksp­re­sas“. Ban­kro­to by­los yra iš­kel­tos dau­ge­liui P.Jur­gu­čio įmo­nių, įskai­tant „Klai­pė­dos hid­ro­tech­ni­ką“, sta­ty­bos bend­ro­vę „Lo­kys“. P.Jur­gu­tis bu­vo kal­ti­na­mas iš­švais­tęs jam pa­ti­kė­tą įmo­nių tur­tą.

„Als­tom Po­wer Swe­den“ su­bran­go­vė Lie­tu­vos elek­tri­nės mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­te bu­vo ki­ta P.Jur­gu­čio bend­ro­vė „Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nės elek­tri­nės (HAE) sta­ty­ba“.

„Kruo­nio HAE sta­ty­ba“, ku­riai „Als­tom“ vė­la­vo mo­kė­ti už dar­bus, tei­gė pa­ty­ru­si daug nuo­sto­lių ir krei­pė­si į Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jas, rei­ka­la­vo, kad bū­tų su­da­ry­ta vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja, ku­ri iš­tir­tų pa­dė­tį. Vė­liau pa­čios P.Jur­gu­čio įmo­nės pa­tal­po­se bu­vo at­lik­tos kra­tos, įta­riant P.Jur­gu­tį suo­rga­ni­za­vus Lie­tu­vos elek­tri­nės vyk­dy­tos sta­ty­bos žur­na­lų va­gys­tę.